2

1Weic naaiv yie dingc hnyouv maiv aengx mingh meih mbuo naaic bun meih mbuo maaih you-nzauh. 2Se gorngv yie bun meih mbuo nzauh nor, aengx maaih haaix dauh bun yie njien-youh? Kungx maaih meih mbuo, dongh yie zoux bun nzauh wuov deix hnangv. 3Weic naaiv yie cingx daaih fiev wuov zeiv fienx bun meih mbuo. Nziex yie taux nyei ziangh hoc, dongh horpc zuqc bun yie njien-youh wuov deix, daaux nzuonx bun yie nzauh mv bei. Yie yaac za'gengh sienx, se gorngv yie maaih njien-youh, meih mbuo yaac caux jienv yie njien-youh. 4Yie fiev wuov zeiv fienx nyei ziangh hoc yie gengh! hnyouv mun, hnyouv nzauh, maaih wuom-mueic liouc jienv camv nyei. Yie maiv zeiz oix bun meih mbuo nzauh mv baac oix bun meih mbuo hiuv duqv yie hnamv meih mbuo ndongc haaix camv.

Oix Zuqc Guangc Wuov Dauh Mienh Baamz Nyei Zuiz

5Se gorngv yiem meih mbuo naaic, haaix dauh zoux bun mienh nzauh, ninh maiv daan bun yie nzauh hnangv, ninh yaac bun meih mbuo zuangx mienh caux jienv nzauh deix. Yie gorngv “deix” weic zuqc yie maiv oix gorngv ba'laqc hniev. 6Yie hnamv daaih meih mbuo mienh camv dingc wuov dauh mienh nyei zuiz mbuoqc naaiv gaux aqv. 7Ih zanc meih mbuo oix zuqc guangc ninh zoux dorngc nyei jauv, orn ninh nyei hnyouv, maiv dungx bun ninh nzauh jiex jaax ziouc suei mi'aqv. 8Hnangv naaic, yie tov meih mbuo bun ninh hiuv duqv meih mbuo corc hnamv ninh nyei. 9Weic naaiv yie cingx daaih fiev wuov zeiv fienx bun meih mbuo, oix seix meih mbuo, mangc gaax meih mbuo yiem maanc sic muangx yie nyei waac fai. 10Meih mbuo guangc haaix dauh nyei zuiz, yie yaac guangc wuov dauh nyei zuiz. Yie guangc haaix dauh nyei zuiz nor, se gorngv za'gengh maaih haaix nyungc oix zuqc guangc, yie yiem Giduc nyei nza'hmien yaac weic meih mbuo nyei gorn-baengx guangc. 11Oix zuqc hnangv naaic nor zoux weic maiv bun Saadaan hingh mbuo, weic zuqc mbuo hiuv duqv ninh nyei za'eix mi'aqv.

Baulo Yiem Do^atc Zingh Nzauh

12Yie mingh taux Do^atc Zingh zunh Giduc nyei kuv fienx, yie buatc Ziouv koi ziangx jauv bun yie yiem wuov zoux gong. 13Mv baac yie haiz hnyouv maiv henh weic zuqc maiv duqv buangh mbuo nyei youz, Tidatc. Yie caux wuov deix mienh gorngv liuz leih hiaang waac, ziouc mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung.

Mbuo Kaux Giduc Duqv Hingh

14Mv baac laengz zingh Tin-Hungh. Mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, Tin-Hungh yaac longc Giduc ciev bieiv dorh mbuo zanc-zanc duqv hingh. Tin-Hungh yaac longc mbuo zoux hnangv ndaang nyei qiex nzaanx mingh norm-norm dorngx, bun mienh hiuv duqv Giduc. 15Yie mbuo se hnangv Giduc buov gengx Tin-Hungh nyei hung nor. Ndaang nyei qiex nzaanx mingh taux duqv njoux nyei mienh, aengx taux zuqc mietc nyei mienh. 16Zuqc mietc nyei mienh haiz naaiv deix qiex congx zuqc ninh mbuo daic. Mv baac weic duqv njoux nyei mienh se ndaang nyei, bun ninh mbuo maaih ziangh maengc. Haaix dauh maaih banh zeic zoux naaiv nyungc gong? 17Yie mbuo maiv hnangv mienh camv dorh Tin-Hungh nyei doz mingh maaic nyanc. Daaux nzuonx Tin-Hungh paaiv yie mbuo, yie mbuo ziouc yiem ninh nyei nza'hmien zoux Giduc nyei bou, ziepc zuoqv nyei gorngv ninh nyei doz.