3

Txoj Kevcai Tshiab Rau Cov Tubtxib

1Peb hais li no puas yog peb khavtheeb? Peb yuav tsum tau ntawv nqa tuaj rau nej ib yam li luag lwm tus lossis tau ntawv ntawm nej thiab los? 2Nej twb yog tsab ntawv uas peb muab sau rau hauv peb lub siab, kom txhua tus paub thiab tau nyeem ntag los sav! 3Qhov tseeb, Yexus Khetos yog tus sau tsab ntawv no thiab peb yog cov uas xa. Tsab ntawv no tsis yog nws muab kua mem sau, tiamsis yog nws muab Vajtswv tus uas muaj sia nyob tus Ntsujplig sau, thiab tsis yog sau rau ntawm tej txiagzeb, tiamsis yog sau rau hauv neeg lub siab.
4Peb hais li no, rau qhov Yexus Khetos ua rau peb cia siab rau Vajtswv. 5Peb yeej tsis tau khav hais tias peb muaj tswvyim ua tau tes haujlwm no. Qhov uas peb ua tau yog Vajtswv pub rau peb xwb; 6Vajtswv yog tus pub tswvyim rau peb qhia txoj kevcai tshiab, tsis yog txoj kevcai uas sau rau hauv ntawv, tiamsis yog Vaj Ntsujplig; txoj kevcai uas sau rau hauv ntawv ua rau neeg raug kev ploj kev tuag, tiamsis Vaj Ntsujplig ua rau neeg tau txojsia.
7Txoj Kevcai ntawd muab txaug ua npe ntawv rau ntawm ob daim txiagzeb, thiab thaum muaj txoj Kevcai ntawd sawvdaws pom Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab. Lub tshwjchim ntawd twb ploj lawm los Mauxes lub ntsejmuag tseem ci heev, cov Yixalayees yeej ntsia tsis taus li. Txawm li ntawd los txoj Kevcai ntawd yeej yuav ua rau cov neeg uas xyaum ua raws li txoj Kevcai ntawd raug kev ploj kev tuag. 8Yog li ntawd qhov uas sawvdaws xyaum ua raws li Vaj Ntsujplig qhia, sawvdaws hajyam yuav pom Vajtswv lub tshwjchim uas loj dua ntawd thiab. 9Yog hais tias txoj kevcai uas ua rau neeg raug txim twb muaj tshwjchim loj npaum li ntawd; ces txoj kevcai uas ua rau neeg dim txim tseem hajyam muaj tshwjchim loj dua ntawd thiab! 10Peb hais tau hais tias lub tshwjchim uas nimno ci ntsa iab ntawd twb ua rau lub tshwjchim thaum ub tsis ci lawm. 11Rau qhov yam uas nyob ib ntus xwb, twb muaj tshwjchim loj npaum li ntawd, ces yam uas yuav nyob mus ibtxhis hajyam muaj tshwjchim loj dua ntawd thiab.
12Twb yog vim peb cia siab li ntawd peb thiaj muaj lub siab tawv. 13Peb tsis ua li Mauxes tus uas muab ntaub npog nws lub ntsejmuag kom cov Yixalayees tsis txhob pom nws lub tshwjchim ci ntsa iab uas ploj zuj zus mus ntawd. 14Tiamsis lawv lub siab tawv heev, txawm yog niaj hnub no los thaum lawv nyeem txoj qub kevcai, daim ntaub ntawd tseem npog rawv lawv ntsejmuag li. Tsuas yog tus uas ntseeg Yexus Khetos lawm thiaj tsis muaj daim ntaub ntawd npog ntsejmuag lawm xwb. 15Txawm yog niaj hnub no los thaum lawv nyeem Mauxes txoj kevcai daim ntaub ntawd tseem npog rawv lawv lub siab. 16Tiamsis luag twb muab daim ntaub ntawd yaws lawm, raws li Vajtswv txojlus hais txog Mauxes hais tias, “Thaum Mauxes tig rau ntawm tus Tswv, luag twb muab nws daim ntaub uas npog Mauxes ntsejmuag yaws lawm.” 17Lo lus uas hais tias tus Tswv, lo lus ntawd yog hais txog Vaj Ntsujplig, yog tus Tswv tus Ntsujplig nyob qhov twg qhov ntawd muaj kev thajyeeb. 18Peb txhua tus tsis muaj daim ntaub npog ntsejmuag lawm, peb zoo li daim tsom iav rau sawvdaws pom tus Tswv lub tshwjchim; thiab lub tshwjchim uas tus Tswv pub rau peb yog Vaj Ntsujplig, nws muab peb hloov kom peb muaj tus yam ntxwv zoo zuj zus li tus Tswv tus yam ntxwv.