4

Lub Laujkaub Av

1Vajtswv hlub peb heev nws thiaj muab tes haujlwm no rau peb ua, yog li ntawd peb thiaj tsis poob siab. 2Peb yeej tsis zais siab thiab tsis ua tej uas yuav poob ntsejmuag; peb tsis tau dag ntxias leejtwg lossis peb tsis hloov Vajtswv txojlus. Vajtswv yeej pom hais tias peb qhia tseeb xwb, peb niaj hnub qhia tej uas yuav ua rau sawvdaws nyias paub nyias tej kev txhaum. 3Rau qhov cov neeg uas tsis totaub Txojmoo Zoo uas peb qhia, tsuas yog cov neeg uas tabtom yuav raug puastsuaj xwb. 4Lawv tsis ntseeg, rau qhov tus vajtswv uas kav ntiajteb no ua rau lawv lub siab ruam lawm. Nws ua kom lawv tsis pom qhov kaj uas ci tuaj rau lawv, qhov kaj ntawd yog Txojmoo Zoo uas qhia txog Yexus Khetos lub tshwjchim uas ci ntsa iab, nws muaj tus yamntxwv zoo li Vajtswv. 5Peb yeej tsis qhia txog peb zaj; peb qhia hais tias Yexus Khetos yog tus Tswv, thiab peb yog nej cov tubtxib, rau qhov peb ua Yexus Khetos tes haujlwm. 6Tus Vajtswv uas hais tias, “Qhov kaj cia li ci hauv qhov tsaus ntuj tuaj,” tus ntawd yog tus Vajtswv uas ua kom qhov kaj ci tuaj rau hauv peb lub siab, qhia kom peb paub Vajtswv lub tshwjchim uas ua rau Yexus Khetos lub ntsejmuag ci ntsa iab.
7Peb zoo li lub laujkaub av uas luag muab tej yam muaj nqis ntim rau hauv, kom sawvdaws thiaj pom lub hwjchim uas loj kawg nkaus uas yog Vajtswv lub, tsis yog peb lub. 8Peb niaj hnub raug kev nyuaj siab, tiamsis peb tsis poob siab; muaj qee zaus peb kawg tswvyim, tiamsis peb tsis tws kev; 9peb raug luag tsimtxom, tiamsis Vajtswv tsis tso peb tseg, luag muab peb ntaus ntog tiamsis peb tsis tuag. 10Peb txaus siab raug kev ploj kev tuag txhua lub sijhawm ib yam li Yexus Khetos, kom sawvdaws pom hais tias peb ua peb lub neej ib yam li Yexus Khetos lub. 11Thaum peb tseem ua neej nyob peb cov uas ua Yexus Khetos tes haujlwm, peb niaj hnub txaus siab raug kev ploj kev tuag kom sawvdaws pom peb ua peb lub neej ib yam li Yexus Khetos lub. 12Qhov uas peb raug kev ploj kev tuag, qhov ntawd ua rau nej tau txojsia.
13Tiamsis peb ntseeg raws li Vajtswv txojlus uas hais tias, “Kuv ntseeg kuv thiaj hais.” Peb yeej ntseeg yog li ntawd peb thiaj hais. 14Peb paub hais tias Vajtswv tus uas tsa Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws yuav tsa peb cov uas nrog Yexus koom ib txojsia sawv hauv qhov tuag rov qab los ib yam nkaus, nws yuav coj peb thiab nej mus cuag nws. 15Ib puas tsav yam no puavleej yuav muaj nqis rau nej. Thaum muaj neeg coob zuj zus hnov hais tias, Vajtswv hlub sawvdaws, yuav muaj neeg ua Vajtswv tsaug coob zuj zus ntxiv ib yam nkaus. Tej ntawd puavleej ua rau Vajtswv tau ntsejmuag.

Cia Siab Rau Tej uas Peb Qhovmuag Tsis Pom

16Twb yog vim li ntawd peb thiaj tsis poob siab. Txawm yog peb lub cev tsaug zuj zus los peb lub siab tseem niaj hnub muaj zog ntxiv. 17Tej teebmeem me me uas peb raug ib nyuag ntu no, yuav ua rau peb tau txoj koob hmoov zoo uas yuav nyob mus ibtxhis, tej teebmeem uas peb raug yeej piv tsis tau txoj koob hmoov uas peb tau li. 18Rau qhov peb tsis muab siab npuab tej uas peb qhovmuag pom, tiamsis peb muab siab npuab tej uas peb qhovmuag tsis pom. Tej uas peb qhovmuag pom tsuas nyob ib ntus xwb, tiamsis tej uas peb qhovmuag tsis pom yuav nyob mus ibtxhis li.