5

Nhà trên Thiên đàng

1Chúng ta biết nhà bằng đất tạm thời của chúng ta đổ nát, chúng ta vẫn còn nhà đời đời trên trời, do Thượng Đế sáng tạo, không phải do loài người. 2Chúng ta than thở trong nhà tạm này, ước mong được mặc lấy nhà mới trên trời. 3Nếu chúng ta được mặc lấy nhà ấy, hẳn sẽ không còn trần trụi. 4Chúng ta than thở vì quá nặng nhọc trong nhà tạm này, chẳng phải muốn cởi bỏ nó, nhưng muốn được mặc lấy nhà trên trời, để thân thể hư hoại nhường chỗ cho sức sống vĩnh viễn. 5Thượng Đế sẽ thực hiện mọi điều ấy cho chúng ta; Ngài bảo đảm bằng cách ban Thánh Linh trong lòng chúng ta.
6Vậy chúng ta đầy lòng tin tưởng, biết rằng hễ bao lâu còn mang thân xác này, chúng ta còn xa ngày về nhà trên trời. 7Chúng ta sống nhờ đức tin chứ không nhờ mắt thấy. 8Chúng ta đầy tin tưởng, muốn rời bỏ thân xác này, để về nhà trên trời với Chúa là tốt hơn. 9Dù còn trong thân thể hay ra khỏi, chúng ta vẫn cố gắng làm vui lòng Chúa. 10Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa Cứu Thế, để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc tốt lành hay vô giá trị ta làm lúc còn trong thân xác.

Chức vụ giải hòa

11Do lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người. Thượng Đế đã thấy rõ lòng chúng tôi, ước mong anh em cũng hiểu chúng tôi. 12Chúng tôi không tự đề cao, nhưng mong anh em hãnh diện vì chúng tôi, nêu trường hợp chúng tôi làm gương để trả lời những người chỉ lo khoe khoang bề ngoài mà không biết giá trị tâm hồn. 13Chúng tôi có vẻ cuồng nhiệt cũng vì tôn vinh Chúa, hoặc chúng tôi sáng suốt, dè dặt là vì ích lợi cho anh em. 14Do tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm thúc, chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình đã chết. 15Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không sống vị kỷ, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta.
16Từ nay, chúng tôi không nhận xét ai theo quan điểm người đời. Đã có lần chúng tôi nhận xét Chúa theo quan điểm ấy, nhưng nay không còn nhầm lẫn như thế nữa. 17Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. 18Tất cả cuộc đổi mới đều do Thượng Đế thực hiện. Ngài cho chúng ta phục hòa với Ngài, nhờ công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài ủy cho chúng tôi thi hành chức vụ hòa giải. 19Do công lao Chúa Cứu Thế, Thượng Đế đã cho nhân loại hòa giải với Ngài, không còn kể đến tội lỗi họ. Ngài sai chúng tôi công bố Tin Mừng này.
20Chúng tôi là sứ thần của Chúa Cứu Thế. Thượng Đế dùng chúng tôi kêu gọi anh em. Chúng tôi nài xin anh em, vì Danh Chúa Cứu Thế, hãy phục hòa với Thượng Đế. 21Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính trong Chúa Cứu Thế.