5

1Peb paub hais tias peb lub cev zoo li lub tsev pheebsuab uas nyob hauv ntiajteb no thiab yog lub uas txawj puastsuaj, Vajtswv yuav ua ib lub tsev saum ntuj rau peb mus nyob, lub tsev uas nws ua ntawd yuav nyob mus ibtxhis. 2Nimno peb kub siab lug xav mus nyob lub tsev uas Vajtswv ua cia rau saum ntuj ceebtsheej lawm; 3thaum peb lub cev puastsuaj lawm peb thiaj yuav muaj tsev nyob. 4Thaum peb tseem ua neej nyob no peb niaj hnub nyuaj siab kawg li. Tsis yog peb xav rhuav peb lub cev uas zoo li lub tsev pheebsuab, tiamsis peb xav mus nyob lub tsev uas Vajtswv ua saum ntuj ceebtsheej rau peb nyob, kom peb lub cev uas txawj tuag hloov ua lub uas tsis txawj tuag. 5Vajtswv yog tus uas tu peb cia tos hnub uas nws yuav muab lub cev tshiab rau peb. Thiab nws pub nws tus Ntsujplig rau peb. Qhov uas nws ua li ntawd twb yog ib qho tseemceeb uas qhia rau peb hais tias peb yeej yuav tau tej uas nws npaj tseg rau peb lawm.
6Twb yog vim li ntawd peb thiaj muaj nplooj siab tawv qhawv tsis ntshai ib yam dabtsi li. Peb paub hais tias thaum peb tseem nyob hauv lub tsev pheebsuab no peb nyob deb peb tus Tswv Yexus lub tsev. 7Thaum peb tseem ua neej nyob no txawm yog peb tsis pom nws los peb cia siab rau nws. 8Peb tsis ntshai kev ploj kev tuag, rau qhov peb yeej xav mus nrog peb tus Tswv Yexus nyob heev dua li peb nyob hauv lub tsev pheebsuab no. 9Txawm yog li cas los peb yeej yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsis hais peb tseem nyob hauv no lossis mus nyob saum ntuj los peb yeej zoo siab, 10rau qhov peb txhua tus yuav tsum mus sawv ntawm Yexus Khetos lub xubntiag. Nws yuav taug pab zaj thiab muab nqi zog rau txhua tus raws li tej haujlwm uas sawvdaws tau ua los lawm, thaum sawvdaws tseem ua neej nyob no, tsis hais ua zoo lossis ua phem.

Vajtswv Coj Peb Los Nrog Vajtswv Sib Raug Zoo

11Peb puavleej paub ntshai Vajtswv, yog li ntawd peb thiaj niaj hnub yaum sawvdaws los mloog Vajtswv lus. Vajtswv yeej paub peb txhua tus lub siab huv tibsi. Kuv xav hais tias nyaj nej yuav paub kuv lawm thiab. 12Peb hais li no tsis yog peb ho yuav rov piav peb lub neej qhia nej dua, tiamsis peb xav ua rau sawvdaws paub hais tias vim li cas nej qhuas peb, nej thiaj yuav muaj lus teb cov neeg uas nyiam saib neeg ntsejmuag xwb tsis saib neeg lub siab. 13Yog peb ua li tej neeg vwm, yeej yog peb ua rau Vajtswv tau ntsejmuag. Yog peb ua li tej neeg uas muaj tswvyim, yeej yog peb ua pab nej. 14Yexus Khetos tus uas muaj lub siab hlub nws kav tagnrho peb lub neej huv tibsi, rau qhov peb pom hais tias muaj ib tug tuag theej sawvdaws lub txhoj. Lo lus ntawd qhia hais tias sawvdaws puavleej koom nws txojkev tuag. 15Nws tuag theej txhua tus lub txhoj. Nws ua li ntawd kom cov neeg uas tseem ua neej nyob lawv tsis txhob ua lawv lub neej raws li lawv lub siab nyiam, tiamsis kom lawv ua lawv lub neej raws li nws lub siab nyiam. Nws yog tus uas tuag thiab yog tus uas Vajtswv tsav sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nws ua li ntawd twb yog vim nws hlub lawv.
16Nimno peb tsis ntsuas leejtwg lub neej raws li neeg ibtxwm ntsuas. Txawm yog yav tas los peb pheej ntsuas Yexus Khetos lub neej raws li neeg ntsuas los nimno peb tsis ua li ntawd lawm. 17Tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tus ntawd yog neeg tshiab. Nws lub neej qub twb dua lawm nimno nws muaj lub neej tshiab. 18Ib puas tsav yam no puavleej yog Vajtswv ua. Vajtswv coj peb rov los nrog Vajtswv sib raug zoo rau qhov peb ntseeg Yexus Khetos. Thiab Vajtswv muab txoj haujlwm uas mus coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo rau peb ua. 19Zaj uas peb niaj hnub qhia, zaj ntawd hais tias Vajtswv coj txhua haivneeg uas ntseeg Yexus Khetos los nrog Vajtswv sib raug zoo. Vajtswv tsis suav hais tias lawv muaj txim, thiab Vajtswv muab zaj uas hais tias Vajtswv coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo rau peb qhia.
20Yog li ntawd peb thiaj ua Yexus Khetos cov tubtxib, piv ib yam li Vajtswv qiv peb qhovncauj ntuas nej. Yexus Khetos kom peb ntuas nej hais tias nej yuav tsum cia Vajtswv coj nej los nrog Vajtswv sib raug zoo. 21Yexus Khetos yeej ibtxwm tsis muaj txim, tiamsis Vajtswv muab peb lub txim rau nws ris. Vajtswv ua li ntawd kom peb cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia ua tau neeg ncaj ncees ib yam li Vajtswv yog tus uas ncaj ncees.