5

Anih Dŏ Ta Pơ Adai

1Ƀing ta thâo kơ tơlơi tơdah sang khăn lŏn tơnah ta anai, jing drơi jan ta, tŭ răm rai hĭ, sĭt ƀing ta hơmâo sa boh sang mơ̆ng Ơi Adai, jing sa boh sang hlŏng lar amăng adai, Ơi Adai pô yơh pơkra sang anŭn ƀu djơ̆ mơ̆ng tơngan mơnuih ôh pơkra. 2Yuakơ sĭt yơh ƀing ta dŏ pơkrao, khăp kiăng biă mă kơ tŭ hơô hăng anih dŏ ta pơ adai adih, 3yuakơ tơdang ƀing ta tŭ hơô laih, ƀing ta ƀu či dŏ mơhlŭn ôh. 4Tơdang ƀing ta ăt dŏ hơdip amăng sang khăn jăng jai lŏn tơnah anai, ƀing ta pơkrao hăng tŭ pơkơtraŏ, yuakơ ƀing ta ƀu kiăng kơ tŭ kơ tơlơi ƀu hơô ôh samơ̆ tŭ hơô hăng anih dŏ plei hiam, kiăng kơ tơlơi hơdip ră anai tŭ pơplih hĭ mơ̆ng tơlơi hơdip sĭt yơh. 5Pô hơmâo pơjing laih ƀing ta kơ tơlơi kơñăm anai jing Ơi Adai pô yơh, laih anŭn jing Pô hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ta Yang Bơngăt Hiam kiăng pơgơ̆ng brơi hăng pơkơjăp brơi kơ tơlơi mơnơ̆ng khŏm či truh.
6Hơnŭn yơh, ƀing ta nanao kơnang kơjăp laih anŭn thâo krăn kơ tơlơi dơ̆ pă ƀing ta ăt dŏ ƀơi sang amăng drơi jan ta anai, sĭt ƀing ta ăt dŏ ataih hĭ mơ̆ng Khua Yang yơh. 7Yuakơ ƀing ta hơdip hăng tơlơi đaŏ kơnang, ƀu djơ̆ hăng tơlơi lăng ƀuh ôh. 8Tui anŭn, ƀing ta dŏ kơnang kơjăp laih anŭn kiăng biă mă yơh kiăng kơ đuaĭ hĭ mơ̆ng drơi jan anai hăng dŏ hrŏm hăng Khua Yang. 9Hơnŭn yơh, ƀing ta kơñăm kiăng pơmơak kơ Ñu, wơ̆t tơdah ƀing ta dŏ ƀơi sang amăng drơi jan anai ƀôdah tơbiă laih thâo. 10Yuakơ abih bang ƀing ta khŏm či nao ƀơi anăp grê phat kơđi Krist, kiăng kơ rĭm čô či mă tŭ tơlơi phat kơđi năng lăp tui hăng tơlơi bruă ñu pô hơmâo ngă laih tơdang dŏ amăng drơi jan kơđeh asar anai mơ̆n thâo, anŭn jing bruă hiam ƀôdah bruă sat yơh.

Bruă Mơnuă Tơlơi Pơrơno̱m

11Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing ta thâo kơ tơlơi huĭ pơpŭ kơ Khua Yang, ƀing ta pơtrŭt pơgit mơnuih mơnam yơh. Hlơi ƀing gơmơi jing anŭn jing rơđah rơđo̱ng kơ Ơi Adai laih, laih anŭn kâo čang rơmang tơlơi anŭn ăt rơđah rơđo̱ng amăng pran jua tơpă gih mơ̆n. 12Ƀing gơmơi ƀu gir kiăng kơ pơhiăp hiam kơ gơmơi pô dơ̆ng kơ ƀing gih ôh, samơ̆ ƀing gơmơi hlak brơi kơ ƀing gih mông mơyŭn kiăng kơ pơư pơang amăng ƀing gơmơi, kiăng kơ ƀing gih dưi laĭ glaĭ kơ ƀing hlơi pô pơư pơang amăng tơlơi mơnơ̆ng thâo ƀuh hloh kơ amăng tơlơi mơnơ̆ng dŏ amăng pran jua mơnuih. 13Tơdah ƀing gơmơi rơngiă hĭ laih jua pơmĭn gơmơi, anŭn jing yuakơ Ơi Adai. Tơdah ƀing gơmơi ăt hơmâo jua pơmĭn djơ̆ mơ̆n, anŭn jing yuakơ tơlơi tŭ yua gih yơh. 14Yuakơ tơlơi khăp Krist git gai ƀing gơmơi yuakơ ƀing gơmơi thâo kơnăl sĭt kơ tơlơi Sa čô hơmâo djai hrua brơi laih kơ abih bang. Hơnŭn yơh, abih bang hơmâo djai laih. 15Ñu hơmâo djai hrua brơi laih kơ abih bang mơnuih, kiăng kơ ƀing hlơi pô dŏ hơdip ƀu djơ̆ dưi hơdip kơ gơñu pô dơ̆ng tah samơ̆ hơdip kơ pô djai hrua hăng hơdip glaĭ laih brơi kơ ƀing gơñu.
16Tui anŭn, čơdơ̆ng mơ̆ng anai truh pơanăp, ƀing gơmơi ƀu pơmĭn kơ arăng tui hăng hơnơ̆ng pơkă mơnuih mơnam dơ̆ng tah. Wơ̆t tơdah hlâo adih ƀing gơmơi hơmâo pơmĭn laih Krist kar hăng anŭn, samơ̆ ƀing gơmơi ƀu thâo krăn tui anŭn dơ̆ng tah. 17Hơnŭn yơh, tơdah hlơi pô dŏ amăng Krist, ñu anŭn jing sa djuai mơnơ̆ng phrâo yơh. Tơlơi hơđăp rơgao hĭ, tơlơi phrâo hơmâo truh laih! 18Laih anŭn abih bang tơlơi bruă anŭn jing mơ̆ng Ơi Adai yơh, jing Pô pơrơno̱m glaĭ ƀing ta hăng Ñu pô mơ̆ng Krist laih anŭn pha brơi kơ ƀing ta bruă mơnuă tơlơi pơrơno̱m. 19Anŭn jing Ơi Adai amăng Krist hlak pơrơno̱m glaĭ lŏn tơnah hăng Ñu pô amăng Krist. Ñu ƀu tuĕn pioh tơlơi soh mơnuih mơnam pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu ôh. Laih anŭn Ñu hơmâo jao brơi laih kơ ƀing gơmơi boh hiăp tơlơi pơrơno̱m. 20Hơnŭn yơh, ƀing gơmơi jing pô pơala brơi kơ Krist, jing kar hăng Ơi Adai pô rơkâo pơđu̱r mơ̆ng ƀing gơmơi yơh. Ƀing gơmơi rơkâo pơđu̱r kơ ƀing gih pơala kơ Krist tui anai: Brơi kơ ƀing gih tŭ pơrơno̱m glaĭ hăng Ơi Adai bĕ! 21Ơi Adai hơmâo pơjing laih Krist, jing Pô ƀu hơmâo tơlơi soh ôh jing hĭ soh pơala brơi kơ ƀing ta, kiăng kơ amăng Ñu yơh ƀing ta jing hĭ tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai.