6

1Peb cov uas ua Vajtswv tes haujlwm, peb ntuas nej hais tias nej tsis txhob ua rau tej koob hmoov uas Vajtswv foom rau nej lawm tsis muaj nqis. 2Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias,
  “Thaum lub sijhawm uas kuv txaus siab rau nej,
   thaum ntawd kuv mloog nej tej lus thov.
  Hnub uas nej dim yog kuv pab nej.”
Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Lub sijhawm no yog lub sijhawm uas Vajtswv pom zoo pab nej. Hnub no yog hnub ua nej yuav dim tau nej lub txim.
3Peb yeej tsis xav cia leejtwg thuam tau peb tes haujlwm, peb thiaj tsis muab ib yam dabtsi los cuab leejtwg kev. 4Peb ua txhua yam rau sawvdaws pom hais tias peb yog Vajtswv cov tubtxib. Peb ua siab ntev tiv teebmeem, nyiaj kev txomnyem thiab kev nyuaj siab. 5Luag muab peb nplawm, muab peb kaw rau hauv tsev lojcuj thiab puav peb ntes. Peb ua haujlwm khwv khwv yoo dab ntub zias thiab yoo tshaib yoo nqhis; 6txawm yog li ntawd los peb ua siab dawb siab zoo, paub qhov tseeb, ua siab ntev, muaj lub siab hlub lwm tus, sawvdaws thiaj pom hais tias peb yog Vajtswv cov tubtxib. Peb muaj lub siab hlub sawvdaws tiag tiag, 7peb niaj hnub qhia Vajtswv txojlus uas yog qhov tseeb thiab peb lub neej ua rau sawvdaws pom Vajtswv lub hwjchim. Tej cuabyeej uas peb siv tawmtsam yeebncuab thiab ntis peb lub cev twb yog qhov uas peb ua peb lub neej zoo thiab ncaj ncees. 8Tej neeg muaj ibtxhia hwm peb, ibtxhia saib tsis taus peb. Ibtxhia thuam peb ibtxhia qhuas peb. Txawm yog peb yeej hais lus tseeb xwb los tseem muaj neeg hais tias peb hais dag; 9peb zoo li cov neeg uas tsis muaj leejtwg paub, tiamsis sawvdaws puavleej paub peb. Peb zoo li cov neeg uas tuag lawm, tiamsis nej sim siab peb tseem muaj sia nyob. Luag tsimtxom peb, tiamsis peb tsis tuag; 10peb muaj kev txhawj xeeb, tiamsis peb tseem niaj hnub zoo siab. Peb yog neeg pluag, tiamsis peb tseem ua rau ntau leej npluanuj. Peb tsis muaj ib yam dabtsi li, tiamsis qhov tseemceeb ib puas tsav yam puavleej yog peb tug.
11Cov kwvtij uas nyob hauv lub nroog Kauleethaus, peb twb nthuav peb lub siab lub ntsws qhia tseeb rau nej lawm, peb tsis tau zais ib los hlo li. 12Peb tsis tau zais siab rau nej, tsuas yog nej thiaj zais siab rau peb xwb. 13Kuv suav hais tias nej yog kuv cov menyuam, kuv thiaj hais li no rau nej, nej cia li qhia hlo nej lub siab rau peb ib yam li peb twb qhia peb lub siab rau nej lawm.

Peb Lub Cev Yog Vajtswv Qhov Chaw Nyob

14Tus uas ntseeg Vajtswv tsis txhob mus nrog tus uas tsis ntseeg koom kwv ib tug quab, rau qhov nkawd yeej kwv tsis tau ua ke. Qhov phem thiab qhov zoo, qhov kaj thiab qhov tsaus yeej nyob tsis tau ua ke. 15Yexus Khetos thiab dab Ntxwgnyoog yeej nyob tsis tau ua ke. Tus uas ntseeg thiab tus uas tsis ntseeg nyias yeej nyiam nyias lawm ib yam. 16Yeej tsis muaj leejtwg yuav nqa mlom mus teev hauv Vajtswv lub tuamtsev, rau qhov peb lub cev yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob lub tuamtsev. Raws li Vajtswv txojlus uas hais tias,
  “Kuv yuav muab lawv ua kuv qhov chaw nyob
   thiab kuv yuav niaj hnub nrog lawv nyob.
  Kuv yuav yog lawv tus Vajtswv
   thiab lawv yuav yog kuv haivneeg.”
  17Yog li ntawd tus Tswv thiaj hais tias,
  “Nej cia li tso plhuav lawv cov ntawd
   tseg mus nyob rau ibcag,
  thiab nej tsis txhob kov tej uas qias kuv thiaj yuav yuav nej.
  18Kuv yuav yog nej txiv, nej yuav yog kuv cov tub cov ntxhais.
  Tus Tswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yog tus uas hais li no.”