6

1Snăn êjai hmei mă bruă mbĭt hŏng Aê Diê, hmei kwưh kơ diih đăm mă tŭ klei Aê Diê pap jing hơăi mang ôh. 2 Kyuadah Ñu lač,
  “Ti hruê găl kâo hmư̆ ih leh,
   leh anăn đru ih ti hruê klei bi mtlaih.”
Nĕ hruê anei jing hruê găl; nĕ hruê anei jing hruê klei bi mtlaih.
3Hmei amâo bi têč hnêč arăng ôh, čiăng kơ arăng amâo dưi ƀuah ôh hlăm bruă hmei ngă, 4ƀiădah hlăm jih jang klei hmei bi sĭt hmei jing dĭng buăl Aê Diê: hŏng klei gĭr snăk, hlăm klei knap mñai, hlăm klei dleh dlan, hlăm klei jŭ jhat, 5 hlăm klei arăng čăm, hlăm klei arăng krư̆, klei rŭng răng, klei mă bruă suăi, klei dôk krŏng, klei êpa, 6hŏng klei doh jăk, hŏng klei thâo săng, hŏng klei gĭr, hŏng klei jăk, hŏng Yang Mngăt Jăk, hŏng klei khăp sĭt suôr, 7hŏng klei blŭ klei sĭt leh anăn hŏng klei myang Aê Diê, djă mnơ̆ng bi blah kpă ti kngan hnuă leh anăn kngan điâo, 8hlăm klei mpŭ leh anăn klei hêñ, hlăm klei arăng bi êmut leh anăn hlăm klei arăng bi mni. Arăng yap hmei msĕ si phung mgưt, ƀiădah hmei jing phung sĭt, 9msĕ si arăng amâo thâo kral ôh, ƀiădah arăng thâo kral nik leh, msĕ si dôk djiê, ƀiădah hmei ăt dôk hdĭp, msĕ si arăng bi kmhal leh, ƀiădah arăng amâo bi mdjiê ôh, 10msĕ si ênguôt, ƀiădah hmei hơ̆k mơak nanao, msĕ si ƀun ƀin, ƀiădah hmei bi mdrŏng lu mnuih, msĕ si amâo mâo mnơ̆ng ôh, ƀiădah hmei mâo djăp mta mnơ̆ng.
11Ơ phung Kôrantô, hmei ha blŭ leh jih klei sĭt kơ diih; ai tiê hmei pŏk prŏng leh kơ diih. 12Amâo djŏ hmei ôh kđăl leh ai tiê kơ diih, ƀiădah diih pô kđăl ai tiê kơ hmei. 13Bi wĭt bĕ kơ hmei klei msĕ - kâo blŭ kơ diih msĕ si kơ phung hđeh — pŏk bi prŏng bĕ ai tiê diih msĕ mơh.

Klei Brei Răng Kơ Klei Phung Amâo Đăo Mtrŭt Brei Ngă

14Đăm bi mđua knông hŏng phung amâo đăo ôh. Kyuadah ya klei bi mguôp dưi mâo klei kpă hŏng klei wê? Amâodah ya klei bi mguôp klei mngač dưi mâo hŏng klei mmăt? 15Ya klei bi mguôp Krist dưi mâo hŏng yang Bêlial? Amâodah ya pô đăo dưi mâo mbĭt hŏng pô amâo đăo ôh? 16 Ya klei bi mguôp sang kkuh mpŭ Aê Diê dưi mâo hŏng rup yang? Kyuadah drei jing sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê hdĭp, tui si Aê Diê lač leh,
  “Kâo srăng dôk hlăm diñu leh anăn êbat ti krah diñu,
   leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diñu,
   leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo.
  17 Kyuanăn kbiă bĕ diih mơ̆ng krah diñu,
   leh anăn bi ktlah bĕ mơ̆ng diñu, Khua Yang lač,
  leh anăn đăm ruêh ôh mnơ̆ng čhŏ,
   snăn kâo srăng jum diih;
  18 leh anăn kâo srăng jing sa čô ama kơ diih,
   leh anăn diih srăng jing phung anak êkei leh anăn phung anak mniê kâo,
   Khua Yang, Pô Mâo Jih Klei Myang, lač.”