7

1Cov kwvtij kws kuv hlub, vem peb muaj tej lug cog tseg nuav, ca peb ntxuav peb tug kheej kuas dawb huv ntawm txhua yaam kev phem kev qas saab nqaj tawv hab saab ntsuj plig txhad muaj txujkev dawb huv puv npo vem paub ntshai Vaajtswv.

Povlauj zoo sab

2Ca le qheb sab txais peb. Peb tsw tau ua txhum rua leejtwg, peb tsw tau rhuav tshem leejtwg, tsw tau txeeb luas tug. 3Kuv has le nuav tsw yog has rau txem rua mej vem kuv tub has ua ntej tas mej yeej nyob rawv huv peb lub sab, txawm yog tuag hab caj los peb yeej yuav nyob ua ke. 4Kuv tso sab rua mej hab khaav quas ntxhas txug mej heev kawg le. Kuv tau txais kev txhawb sab puv npo. Kuv zoo sab xyiv faab kawg nkaus rua txhua yaam kev txom nyem ceblaaj kws peb raug.
5Vem tas thaus peb tuaj txug lub xeev Makhentaunia lawm, peb lub cev tsw tau su hlo le, tassws peb raug kev ceblaaj rua txhua faab, saab nrau muaj kev tawm tsaam saab huv muaj kev txhawj ntshai. 6Tassws Vaajtswv kws txhawb tug kws poob sab lub sab nwg kuj txhawb peb lub sab yog qhov kws Titau tuaj, 7tsw yog qhov kws Titau tuaj txhawb peb lub sab xwb, tassws qhov kws nwg txais kev txhawb sab ntawm mej kuj txhawb peb lub sab hab. Nwg has rua peb paub txug qhov kws mej ncu txug kuv hab tej kws mej nyuaj sab hab qhov kws mej kub sab quas lug rua kuv, ua rua kuv yimfuab xyiv faab tuaj. 8Txawm yog kuv thawj tsaab ntawv ua rua mej ntxhuv sab los kuv tsw nyuaj sab. Txawm yog ua ntej kuv nyuaj sab vem kuv pum tas tsaab ntawv hov ua rua mej ntxhuv sab ib nyuas ntu, 9tassws nwgnuav kuv zoo sab, tsw yog vem mej ntxhuv sab tassws yog vem qhov kws mej ntxhuv sab hov ua rua mej ntxeev dua sab. Tsua qhov mej ntxhuv sab lawv le Vaajtswv pum zoo, mej txhad tsw raug txom nyem le caag vem yog tim peb. 10Vem qhov kws ntxhuv sab lawv le Vaajtswv pum zoo yuav coj moog txug txujkev dim hab tsw ua kuas muaj kev nyuaj sab, tassws qhov kws ntxhuv sab lawv le nplajteb yuav coj moog txug kev tuag. 11Swm saib maj, qhov kws ntxhuv sab lawv le Vaajtswv pum zoo nuav ua rua mej kub sab quas lug npaum le caag, hab ua kuas mej kub sab daws mej zaaj hab ua kuas mej chim sab hab raag dheev hab ua rua mej ncu txug kuv heev hab ua kuas mej mob sab hab ua kuas mej rau txem rua tug kws txhum. Txhua yaam nuav tub qha tas mej tsw txhum hlo le. 12Yog le nuav, txawm yog kuv tub sau tsaab ntawv tuaj rua mej lawm, kuj tsw yog kuv xaam pum tug kws ua txhum lossws xaam pum tug kws raug tug hov ua txhum rua, tassws kuv xaav kuas qhov kws mej kub sab quas lug rua kuv tshwm rua huv mej cov taab meeg Vaajtswv lub xubndag. 13Vem yog le nuav peb txhad tau txais kev txhawb sab.
 Dua le qhov kws peb tau txais kev txhawb sab peb tseed yimfuab zoo sab heev kawg tsua qhov kws Titau xyiv faab vem mej txhua tug ua rua nwg lub sab tug.
14Yog kuv tau qhuas mej le caag rua Titau lawm kuv kuj tsw raug txaaj muag le. Txhua yaam kws peb has rua mej muaj tseeb le caag, tej kws peb qhuas rua Titau kuj tshwm lug muaj tseeb le hov. 15Hab nwg lub sab yimfuab hlub mej rua thaus nwg ncu txug qhov kws mej txhua tug noog lug hab qhov kws mej txais tog nwg ntshai tshee quas nyo. 16Kuv zoo sab heev vem kuv tso sab taag nrho tau rua mej.