7

1Hnamv nyei gorx-youz aac, Tin-Hungh laengz naaiv deix waac bun mbuo, mbuo ziouc oix zuqc zoux cing-nzengc nyei. Haaix nyungc bun mbuo nyei sin, mbuo nyei hnyouv maiv cing-nzengc oix zuqc simv nqoi. Oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh, ziouc zoux cing-nzengc taux daauh.

Ko^lin^to Mienh Goiv Hnyouv, Baulo Ziouc Njien-Youh

2Tov meih mbuo zoux hnyouv jangv zipv yie mbuo. Yie mbuo maiv zoux dorngc jiex haaix dauh, yaac maiv yuoqc haaix dauh zoux jiex waaic sic. Yie mbuo yaac maiv zoux kuei jiex haaix dauh. 3Yie hnangv naaiv gorngv maiv zeiz oix dingc meih mbuo zoux dorngc. Yie zungv gorngv jiex nyei, yie gengh! hnamv haic meih mbuo. Maiv gunv ziangh fai daic, nyunc caux meih mbuo yietc ndui. 4Yie za'gengh bungx hnyouv caux meih mbuo gorngv yaac a'hneiv haic meih mbuo. Hnangv naaiv orn duqv yie nyei hnyouv haic. Yiem yie mbuo buangh zuqc nyei yietc zungv naanc zingh, yie yaac njien-youh taux daauh.
5Yie mbuo mingh taux Maa^si^ndo^nie wuov zanc, yie mbuo maiv duqv hitv yietc dangh kuonx. Taux haaix, buangh zuqc kuonx naanh. Yie mbuo zuqc caux mienh nzaeng jaax, hnyouv gu'nyuoz yaac gamh nziex nyei. 6Mv baac Tin-Hungh, dongh tengx hnyouv nzauh nyei mienh jaiv nzauh, bun Tidatc daaih lorz yie mbuo ziouc orn yie mbuo nyei hnyouv. 7Yaac maiv zeiz ninh kungx daaih hnangv. Ninh yaac mbuox yie mbuo, meih mbuo hnangv haaix nor orn ninh nyei hnyouv. Ninh gorngv meih mbuo za'gengh oix buatc yie haic, meih mbuo nzauh haic, meih mbuo yaac jorm hnyouv yie, ziouc bun yie jaa orn-lorqc.
8Maiv gunv yie zinh ndaangc fiev bun meih mbuo wuov zeiv fienx bun meih mbuo nzauh, yie yaac maiv hnamv-nzuonx. Yie haih hnamv-nzuonx weic zuqc buatc meih mbuo nzauh yietc caamx. 9Mv baac ih zanc yie njien-youh aqv, maiv zeiz weic yie bun meih mbuo nzauh, mv baac weic naaiv deix nzauh nyei jauv bun meih mbuo goiv hnyouv. Meih mbuo ei Tin-Hungh nyei eix nzauh. Hnangv naaic, maiv zeiz yie mbuo hoic haaix diuc meih mbuo. 10Weic zuqc mienh ei Tin-Hungh nyei eix nzauh, naaiv nyungc nzauh haih bun mienh goiv hnyouv, ziouc duqv njoux. Hnangv naaic mienh ziouc maiv hnamv-nzuonx. Mv baac ei baamh mienh nyei za'eix nzauh nor, kungx bun mienh zuqc daic hnangv.
11Hnamv mangc gaax! Tin-Hungh hnangv haaix nor longc meih mbuo nyei you-nzauh tengx meih mbuo. Meih mbuo nyei you-nzauh bun meih mbuo jorm hnyouv, yiem nyungc-nyungc sic oix bun cing meih mbuo maiv dorngc. Meih mbuo nyei you-nzauh yaac bun meih mbuo qiex jiez, hnyouv mun, yaac haiz gamh nziex nyei. Meih mbuo za'gengh jangx taux yie, meih mbuo yaac jorm hnyouv daaih, yaac dingc zoux dorngc nyei mienh nyei zuiz. Yiem wuov deix yietc zungv sic bun cing meih mbuo maiv dorngc haaix nyungc aqv.
12Weic naaiv maiv gunv yie fiev wuov zeiv fienx, yie maiv zeiz laaix zoux dorngc wuov dauh mienh fiev, yaac maiv zeiz laaix zuqc diev mienh zoux dorngc wuov dauh fiev. Yie fiev nyei se oix bun meih mbuo zieqv duqv ei Tin-Hungh buatc, meih mbuo za'gengh jorm hnyouv gan yie mbuo. 13Naaiv deix yietc zungv sic ziouc orn yie mbuo nyei hnyouv. Maiv daan duqv orn hnyouv hnangv, meih mbuo bun Tidatc nyei hnyouv duqv baengh orn, orn-lorqc, yie mbuo ziouc yietc zei orn-lorqc. 14Yie ceng meih mbuo bun Tidatc muangx, meih mbuo yaac maiv bun yie mbuo zuqc nyaiv aqv. Yie mbuo haaix zanc caux meih mbuo gorngv, yie mbuo kungx gorngv zien nyei hnangv. Zinh ndaangc yie mbuo ceng meih mbuo bun Tidatc muangx. Ih zanc meih mbuo bun cing yie mbuo gorngv zien fih hnangv nyei. 15Tidatc jangx zuqc meih mbuo zuangx mienh za'gengh muangx ninh nyei waac, yaac jangx zuqc zipv ninh wuov zanc meih mbuo gamh nziex, sin zinx jienv nyei zipv. Ninh ziouc jaa hnamv meih mbuo gauh camv. 16Yie za'gengh orn-lorqc haic weic zuqc yie haih bungx hnyouv meih mbuo taux daauh.