7

1Ơ phung kâo khăp ơi, kyuadah drei mâo klei ƀuăn anăn, brei drei bi doh hĕ drei pô mơ̆ng jih klei čhŏ mrŏ hlăm kđeh leh anăn mngăt, leh anăn bi klă klei doh jăk drei hlăm klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê.

Klei Y-Pôl Mơak

2Pŏk bĕ sa anôk kơ hmei hlăm ai tiê diih; hmei amâo tuôm ngă soh hŏng arăng ôh, hmei amâo tuôm bi čhŏ arăng ôh, hmei amâo tuôm ƀơ̆ng ngăn arăng ôh. 3Kâo amâo lač klei anăn čiăng phat kđi diih ôh, kyuadah kâo lač leh êlâo hmei mâo nanao diih hlăm ai tiê hmei wăt hlăm klei djiê wăt hlăm klei hdĭp. 4Kâo mâo klei knang snăk kơ diih; kâo bi mni kơ kâo pô lu snăk kyua diih; kâo bŏ hŏng klei bi juh. Kâo bŏ hŏng klei hơ̆k mơak ti krah klei knap mñai hmei.
5 Kyuadah mơ̆ng hruê hmei truh ti čar Masêdôn, kđeh hmei amâo tuôm mâo klei mdei ôh, ƀiădah hmei mâo klei knap mñai djăp mta — klei bi blah ti êngao leh anăn klei huĭ hlăm lam ai tiê. 6Ƀiădah Aê Diê, Pô bi juh phung êdu ai, bi juh leh hmei hŏng klei Y-Tit truh, 7leh anăn amâo djŏ knŏng kyua klei ñu truh ôh, ƀiădah msĕ mơh hŏng klei diih bi juh ñu leh. Ñu hưn kơ hmei klei diih hnĭng, klei diih hia, klei diih hur har kơ kâo, snăn kâo lŏ mâo klei hơ̆k mơak lu hĭn. 8Kyuadah wăt tơdah kâo bi ênguôt diih hŏng hră kâo mơĭt leh kơ diih, kâo amâo hƀlŏk ôh kơ klei anăn (wăt tơdah kâo hƀlŏk leh dưn, kyuadah kâo thâo hră anăn bi ênguôt leh diih, ƀiădah knŏng bhiâo). 9Ară anei hin kâo mơak, amâo djŏ ôh kyua diih mâo klei ênguôt leh, ƀiădah kyuadah diih ênguôt tơl diih kmhal kơ klei soh; kyuadah diih mâo klei ênguôt tui si Aê Diê čiăng, snăn diih amâo mă tŭ ôh klei luč kyua hmei. 10Kyuadah klei ênguôt tui si Aê Diê čiăng mjing klei kmhal kơ klei soh atăt kơ klei bi mtlaih, leh anăn amâo mâo pô tuôm hƀlŏk ôh kơ klei anăn. Ƀiădah klei ênguôt tui si lăn ala bi truh klei djiê. 11Brei diih ksiêm ya klei ênguôt anăn tui si Aê Diê čiăng mjing leh hlăm diih: Ya klei hur har, ya klei čiăng bi sĭt klei diih jing êngeh, ya klei hƀŏk, ya klei bi huĭ, ya klei čiăng snăk, ya klei sĭt suôr, ya klei bi kmhal! Hlăm djăp mta, diih bi êdah leh diih pô amâo jing soh ôh hlăm bruă anăn. 12Snăn wăt tơdah kâo čih leh kơ diih, kâo čih amâo djŏ ôh kyua pô ngă soh anăn, kăn djŏ rei kyua pô arăng bi msoh leh, ƀiădah čiăng kơ klei sĭt suôr diih kyua hmei dưi bi êdah kơ phung diih ti anăp Aê Diê. 13Kyuanăn hmei mâo klei bi juh leh.
 Leh anăn êbeh kơ klei bi juh hmei pô, hmei mơak lu hĭn kyua klei Y-Tit mơak. Kyua jih jang diih, ai tiê ñu dôk êđăp ênang leh.
14Tơdah kâo bi mni leh kơ kâo pô kyua diih ti anăp ñu, kâo amâo mâo klei hêñ ôh; ƀiădah msĕ si jih jang klei hmei blŭ leh kơ diih jing sĭt, msĕ snăn mơh klei hmei bi mni kơ diih ti anăp Y-Tit bi êdah leh jing sĭt. 15Snăn ñu khăp kơ diih lu hĭn, êjai ñu hdơr kơ klei jih jang diih gưt asăp, leh anăn klei diih jum ñu hŏng klei huĭ leh anăn klei ktư̆ asei mlei. 16Kâo mơak kyuadah kâo dưi knang sĭt kơ diih hlăm djăp mta klei.