8

Tơlơi Pơtrŭt Kơ Tơlơi Ngă Čơmah

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gơmơi kiăng kơ ƀing gih thâo kơ tơlơi khăp pap kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing Sang Ơi Adai pơ čar Makedonia. 2Mơ̆ng tơlơi gleh tơnap biă mă ƀing gơñu tŭ anŭn, tơlơi hơ̆k mơak bă blai gơñu laih anŭn tơlơi rin ƀun biă mă gơñu pơtơbiă rai kơ tơlơi čơmah rơbeh rơbai yơh. 3Yuakơ kâo ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi ƀing gơñu pơyơr dơ̆ hơnơ̆ng ƀing gơñu dưi laih anŭn ăt rơgao hĭ hloh hơnơ̆ng ƀing gơñu dưi pơyơr mơ̆n. Abih bang bruă anŭn ƀing gơñu ngă tui hăng gơñu pô yơh. 4Ƀing gơñu pơđu̱r pơgŏ̱ kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi mơyŭn kiăng kơ djru amăng bruă mơnuă ƀing đaŏ yơh. 5Laih anŭn ƀing gơñu ƀu ngă tui hăng tơlơi ƀing gơmơi čang rơmang ôh, samơ̆ ƀing gơñu jao pơyơr gơñu pô kơ Khua Yang hlâo laih anŭn kơ ƀing gơmơi tơdơi tơdang ƀing gơñu ngă tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng. 6Tui anŭn, ƀing gơmơi pơtrŭt kơ Titos, kơnơ̆ng ñu čơdơ̆ng ngă laih bruă anŭn kiăng kơ djru ƀing gih pơgiŏng hĭ tơlơi bruă khăp pap anŭn. 7Samơ̆ kar hăng ƀing gih ngă hiam amăng abih bang tơlơi, anŭn jing amăng tơlơi đaŏ, tơlơi pơhiăp, tơlơi thâo pơmĭn, tơlơi hur har kiăng djru laih anŭn amăng tơlơi ƀing gih khăp kơ ƀing gơmơi. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing gih ăt ngă hiam amăng tơlơi khăp pap pha brơi anŭn mơ̆n.
8Kâo ƀu pơhiăp tơlơi anai kar hăng tơlơi pơđar kơ ƀing gih ôh, samơ̆ kâo kiăng kơ lông lăng tơlơi tơpă sĭt amăng tơlơi khăp gih tơdang kâo pơhơmu tơlơi anŭn hăng tơlơi hur har ƀing pơkŏn. 9Yuakơ ƀing gih thâo krăn tơlơi khăp pap Khua Yang Yêsu Krist ta kơ tơlơi wơ̆t tơdah Ñu jing pơdrŏng biă mă, samơ̆ yuakơ ƀing gih yơh Ñu jing hĭ ƀun rin kiăng kơ yua mơ̆ng tơlơi ƀun rin Ñu yơh ƀing gih dưi jing hĭ pơdrŏng săh.
10Anai yơh jing tơlơi pơmĭn hiam hloh kâo pha brơi kơ ƀing gih kơ tơlơi anŭn: Thŭn hlâo, ƀing gih jing ƀing blung hlâo ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kiăng kơ pha brơi đôč ôh samơ̆ ăt amoaih kiăng kơ ngă tơlơi pơyơr anŭn mơ̆n. 11Tui anŭn, pơgiŏng hĭ bĕ bruă anŭn kiăng kơ tơlơi hur har tŭ ư gih kiăng kơ ngă tơlơi bruă anŭn dưi pơdjơ̆ hĭ hăng tơlơi ƀing gih pơgiŏng hĭ bruă anŭn, jing tui hăng ƀing gih hơmâo ră anai yơh. 12Yuakơ tơdah hơmâo tơlơi tŭ ư pha brơi, sĭt gơnam brơi pơyơr jing djơ̆ lăp tui hăng gơnam rĭm čô hơmâo yơh, ƀu djơ̆ tui hăng gơnam ñu anŭn ƀu hơmâo ôh.
13Tơlơi ƀing gơmơi kiăng ƀu djơ̆ kiăng kơ pơdjhôl hĭ ƀing arăng tơdang ƀing gih gui kơtraŏ ôh, samơ̆ kiăng kơ hơmâo tơlơi pơdơ̆ pơđơ̱r hăng rĭm čô yơh. 14Ƀơi mông anai tơlơi rơbeh rơbai gih či djru pơdjŏp brơi kơ tơlơi ƀing gơñu kơƀah kiăng, kiăng kơ tơl truh mông ƀing gih kơƀah, sĭt tơlơi rơbeh rơbai gơñu yơh či djru brơi kơ ƀing gih. Tui anŭn, či dưi hơmâo tơlơi pơkơnar yơh. 15Tui hăng Hră Ơi Adai čih laih tui anai, “Pô pơƀut glaĭ lu, ñu anŭn ƀu hơmâo rơbeh đơi ôh, laih anŭn pô pơƀut glaĭ ƀiă, ñu anŭn kŏn kơƀah đơi lơi.”

Tơlơi Pơkiaŏ Nao Titos Pơ Plei Korinthos

16Kâo bơni kơ Ơi Adai, jing Pô pioh amăng pran jua Titos tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng hrup hăng kâo hơmâo kơ ƀing gih yơh. 17Yuakơ Titos ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ngă tui tơlơi ƀing gơmơi rơkâo đôč ôh, samơ̆ ñu pô ăt hur har nao pơ ƀing gih mơ̆n. 18Laih anŭn ƀing gơmơi pơkiaŏ nao hrŏm hăng Titos sa čô ayŏng adơi abih bang ƀing Sang Ơi Adai pơyom yuakơ tơlơi bruă hyu pơtô tơlơi pơthâo hiam ñu. 19Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơdôm anŭn đôč ôh, samơ̆ ƀing Sang Ơi Adai hơmâo ruah mă laih ñu kiăng kơ nao hrŏm hăng ƀing gơmơi tơdang ƀing gơmơi djă̱ ba gơnam pơyơr anai kiăng kơ pơpŭ pơyom Khua Yang pô laih anŭn kiăng pơrơđah kơ tơlơi hur har gơmơi kơ tơlơi djru yơh. 20Ƀing gơmơi ngă pơñen biă mă kiăng kơ arăng ƀu jăm ƀuăh ôh kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi bruă hyu pơpha gơnam brơi pơyơr čơmah anŭn. 21Yuakơ ƀing gơmơi kiăng kơ ngă hơget tơlơi jing djơ̆ lăp yơh, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ƀơi anăp Khua Yang đôč ôh samơ̆ ăt ƀơi anăp mơnuih mơnam mơ̆n.
22Thim kơ tơlơi anŭn, ƀing gơmơi pơkiaŏ nao hrŏm hơbĭt hăng ƀing gơñu ayŏng adơi gơmơi, jing pô juăt pơrơklă laih kơ ƀing gơmơi amăng lu hơdră jơlan kơ tơlơi ñu jing pô hur har, laih anŭn ră anai ăt hur har hloh yuakơ ñu kơnang kơjăp biă mă kơ ƀing gih. 23Bơ kơ Titos, ñu jing pô mă bruă hrŏm kâo laih anŭn jing pô ding kơna mă bruă amăng ƀing gih. Bơ kơ ƀing ayŏng adơi gơmơi anŭn, ƀing gơñu jing ƀing pơala kơ ƀing Sang Ơi Adai laih anŭn jing ƀing ba rai tơlơi pơư pơang kơ Krist yơh. 24Hơnŭn yơh, ƀing gih pơrơđah bĕ kơ ƀing ayŏng adơi ta anŭn tơlơi pơrơklă tơlơi khăp gih laih anŭn tơhơnal tơlơi ƀing gơmơi pơư pơang kơ ƀing gih, kiăng kơ ƀing Sang Ơi Adai dưi ƀuh kơ tơlơi anŭn.