9

Pub nyaj paab cov xuv dawb

1Tsw taag kuv yuav sau tuaj qha mej txug qhov kws paab Vaajtswv cov xuv dawb, 2tsua qhov kuv paub tas mej yeej kub sab paab, hab kuv khaav txug mej rua cov tuabneeg huv lub xeev Makhentaunia paub has tas, lub xeev Akhaya tub npaaj txhwj tseb nua lug lawm. Hab qhov kws mej kub sab quas lug kuj txhob puab feem coob kuas ua ib yaam le ntawd. 3Kuv khaiv cov kwvtij nuav tuaj sub tej kws kuv khaav txug mej txhad tsw yog kuv has do xwb, tassws mej yuav npaaj kuas txhwj lawv le kuv tub has tseg lawd. 4Yog tsw ua le ntawd yog cov Makhentaunia qee leej nrug kuv tuaj pum tas mej tsw tau npaaj txhwj, tsw has mej yuav txaaj muag xwb tassws peb yuav poob ntsej muag vem qhov kws peb ruaj sab le ntawd. 5Vem le nuav kuv txhad xaav tas yuav tsum thov cov kwvtij nuav ua kuv ntej tuaj cuag mej hab npaaj tej kws mej cog lug ca tas yuav pub hov, sub tej kws npaaj hov yog tej kws mej zoo sab pub tsw yog tej kws mej raug yuam pub.
6Yog le nuav tug kws tseb tsawg kuj sau tau tsawg, tug kws tseb ntau kuj sau tau ntau. 7Txhua tug nyag yuav tsum muab lawv le nyag tub xaav tseg huv lub sab lawm, tsw yog yuav khauvxwm lossws raug yuam muab, tsua qhov Vaajtswv hlub tug kws xyiv faab muab. 8Hab Vaajtswv muaj peevxwm yuav pub txhua yaam koob moov rua mej nplua quas mag sub mej txhad muaj txhua yaam txhwj txaus swv rua txhua lub swjhawm hab mej tseed muaj nplua quas mag swv rua txhua yaam num zoo hab. 9Lawv le muaj lug sau ca has tas,
  “Nwg faib rua luas hab pub rua tej pluag,
  nwg txujkev ncaaj nceeg yuav nyob moog ib txhws.”
10Tug kws pub noob rua tug kws tseb hab pub mov rua tug kws noj nwg yeej yuav pub noob qoob rua mej hab yuav tsaav tej noob qoob rua mej, hab yuav tsaav tej qoob kws mej sau ntawm mej txujkev ncaaj nceeg. 11Mej yuav nplua nuj rua txhua yaam mej txhad muaj lub sab daav pub tau rua luas txhua lub swjhawm, hab yuav ua kuas muaj kev ua Vaajtswv tsaug rua tej kws hlaa ntawm peb moog. 12Qhov kws ua teg num nuav tsw yog paab cov xuv dawb kws tu ncua xwb tassws yuav ua kuas muaj kev ua Vaajtswv tsaug luj kawg nkaus. 13Thaus luas tshuaj saib mej teg num nuav luas yuav qhuas Vaajtswv tsua qhov kws mej noog lug kuas tswm nyog qhov kws mej txais yuav Kheto txuj xuv zoo hab tsua qhov kws mej muaj lub sab daav pub rua puab hab pub rua txhua tug. 14Puab yuav taij thov Vaajtswv paab mej hab ncu txug mej vem Vaajtswv txujkev hlub kws mej muaj nplua quas mag. 15Ua Vaajtswv tsaug rua tej kws nwg pub tshaaj dhau peb txawj pav tau.