9

Pab Cov Ntseeg

1Tsis tas kuv yuav sau ntawv tuaj qhia nej hais txog tej nyiaj uas sawvdaws yuav xav mus pab cov ntseeg Vajtswv uas nyob nram lub xeev Yudas. 2Kuv yeej paub hais tias nej puavleej yuav zoo siab pab, kuv twb qhuas nej rau cov neeg pem lub xeev Makedaunias lawm hais tias, “Cov kwvtij uas nyob hauv lub xeev Akhayas lawv twb xub npaj nyiaj cia puag tsaib no los lawm.” Qhov uas nej kub siab lug xav pab, qhov ntawd ua rau lawv ras dheev ua txoj haujlwm no. 3Nimno kuv txib cov kwvtij no tuaj xyuas nej kom lawv pom hais tias tej lus uas kuv qhuas nej rau lawv, tsis yog kuv lam qhuas qhuav qhuav xwb, tiamsis nej yeej npaj nyiaj txhij raws li kuv tau hais lawm tiag. 4Yog cov neeg uas nyob pem lub xeev Makedaunias uas nrog kuv tuaj lawv pom hais tias nej tseem tsis tau npaj raws li kuv hais, ntshai nej thiab peb yuav poob ntsejmuag kawg li. 5Yog li ntawd kuv thiaj xav hais tias kuv yuav tsum thov cov kwvtij ntawd ua kuv ntej tuaj nram nej, cia lawv sau cov nyiaj uas nej twb xub hais tseg lawm hais tias nej yuav muab rau peb. Thaum kuv tuaj txog nej yuav npaj txhij lawm. Yog nej ua li ntawd lawv yuav pom hais tias nej yeej zoo siab hlo muab tsis yog kuv yuam nej.
6Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias tus uas cog tsawg nws yeej yuav tau sau tawg. Tus uas cog ntau nws yeej yuav tau sau ntau. 7Yog li ntawd nyias yuav tsum muab raws li nyias twb xub xav tseg lawm, tsis yog yuav khuvxim lossis yus yuav yuam yus lub siab muab. 8Vajtswv tus uas muaj ib puas tsav yam. Nws yuav pub tej uas nej yuav tsum muaj rau nej kom nej niaj hnub muaj txaus siv thiab muaj txaus coj mus pab lwm tus. 9Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tus uas muaj nplooj siab dawb
   paug pab cov neeg pluag,
  tus ntawd tes haujlwm yuav nyob mus ibtxhis.”
10Vajtswv tus uas pub noob qoob noob loo rau tus uas cog thiab pub zaub pub mov rau tus uas noj, nws yeej yuav pub tej noob qoob noob loo rau nej. Nws yuav ua kom tej qoobloo uas nej cog loj hlob zoo thiab tej haujlwm zoo uas nej ua tawg paj txi txiv ncw. 11Nws yuav pub ib puas tsav yam rau nej kom nej muaj txaus siv thiab muaj txaus pab lwm tus. Yog li ntawd yuav muaj ntau leej ua Vajtswv tsaug, rau qhov nej muab nej tej nyiaj rau peb nqa mus pab lawv. 12Tej uas nej ua no tsis yog yuav pab cov ntseeg Vajtswv uas txomnyem xwb, tiamsis yuav ua rau sawvdaws niaj hnub ua Vajtswv tsaug thiab. 13Thaum sawvdaws pom tej nyiaj uas nej pab no yuav muaj ntau leej ua Vajtswv tsaug, rau qhov nej muab siab npuab txojmoo zoo uas hais txog Yexus Khetos zaj uas nej ntseeg. Thiab nej muaj nplooj siab dawb paug pab lawv thiab pab sawvdaws. 14Lawv yuav nco ntsoov nej tshav ntuj thiab thov Vajtswv pab nej, rau qhov lawv pom hais tias Vajtswv twb foom koob hmoov ntau kawg rau nej lawm. 15Peb cia li ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv twb pub Vajtswv txoj koob hmoov uas muaj nqis kawg nkaus rau peb lawm.