9

Sienx Yesu Nyei Mienh Jomc Mienh

1Yie maiv zeiz qiemx zuqc fiev fienx gorngv gapv nyaanh nzie Tin-Hungh nyei mienh, 2weic zuqc yie hiuv duqv meih mbuo zungv maaih hnyouv tengx. Yie ziouc ceng meih mbuo bun Maa^si^ndo^nie Mienh muangx. Yie mbuox ninh mbuo, Aa^kaa^yaa Saengv nyei mienh ba'hnyangx mbenc ziangx tengx aqv. Meih mbuo hnangv naaic jorm hnyouv ziouc dongz zuqc mienh camv maaih hnyouv oix caux jienv zoux. 3Mv baac yie paaiv naaiv deix gorx-youz mingh meih mbuo naaic ndaangc weic zuqc maiv oix bun yie mbuo ceng meih mbuo wuov deix waac ndortv. Oix meih mbuo ziux yie gorngv nyei waac liuc leiz ziangx. 4Maiv zei aeqv, se gorngv maaih deix Maa^si^ndo^nie Mienh caux yie mingh taux meih mbuo naaic yaac buatc meih mbuo maiv gaengh liuc leiz, maiv daan meih mbuo zuqc baaic hmien, yie mbuo yaac oix zuqc baaic hmien aqv, weic zuqc yie mbuo bungx hnyouv meih mbuo. 5Yie ziouc hnamv daaih horpc zuqc tov naaiv deix gorx-youz mingh meih mbuo naaic ndaangc, liuc leiz ziangx meih mbuo laengz fongc horc nyei zingh nyeic. Zuov yie taux nyei ziangh hoc meih mbuo ziouc mbenc nzoih mi'aqv, bun cing mienh buangv hnyouv bun, maiv zeiz mienh aapv meih mbuo cuotv.

Zuangx Camv Siou Camv, Zuangx Zoqc Siou Zoqc

6Jangx jienv oc. Haaix dauh zuangx zoqc ziouc siou duqv zoqc. Haaix dauh zuangx camv ziouc siou duqv camv. 7Mouz dauh oix zuqc bun ziux ganh nyei hnyouv dingc oix bun nyei. Bun yaac oix zuqc buangv hnyouv, maiv dungx korv-fiqv, weic zuqc Tin-Hungh hnamv nyei se nqoi eix bun nyei mienh. 8Tin-Hungh haih ceix nyungc-nyungc en camv-camv nyei bun meih mbuo. Meih mbuo ziouc zanc-zanc maaih gaux, zungv maaih camv weic zoux nyungc-nyungc kuv sic. 9Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Ninh zoux hnyouv jangv nzie mienh jomc mienh.
   Ninh zoux longx nyei jauv yietc liuz yiem.”
10Tin-Hungh ceix nyim bun zuangx nyei mienh yaac ceix hnaangx bun mienh nyanc. Ninh oix bun meih mbuo maaih nzoih meih mbuo qiemx longc nyei nyim, yaac bun nyim hlo daaih. Meih mbuo zoux longx nyei sic ziouc hnangv cun-gaeng nor, bungx-zuoqc. 11Ninh oix bun meih mbuo nyungc-nyungc maaih duqv nzoih, zanc-zanc zoux duqv hnyouv jangv. Hnangv naaic, mienh camv oix weic meih mbuo jiu bun yie mbuo dorh nyei zingh nyeic laengz zingh Tin-Hungh. 12Weic zuqc meih mbuo gapv nyaanh nzie Tin-Hungh nyei mienh maiv daan tengx ninh mbuo duqv qiemx longc nyei ga'naaiv hnangv, mv baac bun mienh camv laengz zingh Tin-Hungh. 13Meih mbuo hnangv naaiv nor gapv nyaanh nzie mienh, mienh camv ziouc oix ceng Tin-Hungh, weic zuqc meih mbuo zoux hnyouv jangv tengx ninh mbuo yaac tengx zuangx mienh, ziouc bun cing meih mbuo nyiemc Giduc yaac gan longx Giduc nyei kuv fienx. 14Ninh mbuo gengh! oix jangx haic meih mbuo, ziouc tengx meih mbuo daux gaux weic zuqc Tin-Hungh ceix ninh nyei domh en bun meih mbuo. 15Mbuo oix zuqc laengz zingh Tin-Hungh weic ninh bun dongh liemh maiv maaih waac gorngv duqv taux nyei zingh nyeic.