Klei Hưn Mdah

Hră Tal Dua Y-Yôhan jing sa pŏk hră “sa čô khua mduôn” čih mơĭt kơ sa čô “mniê Aê Diê ruah leh anăn kơ phung anak gơ̆”, năng ai čiăng lač kơ phung Sang Aê Diê anôk diñu pô leh anăn kơ phung bi đru đăo hlăm sang Aê Diê. Mta klei čih hlăm hră anei đŭt jing klei kwưh kơ phung bi đru đăo brei thâo bi khăp hdơ̆ng găp leh anăn brei răng kơ phung khua pô mtô soh wăt klei diñu mtô.

Jar

Klei hưn bi êdah (1-3)
Knuih jăk siam klei khăp (4-6)
Klei brei răng kơ klei mtô soh (7-11)
Klah čŭn (12-13)