2 Bide

Bide Fiev Nyei Da'nyeic Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Bide Fiev Nyei Da'nyeic Zeiv Fienx ninh fiev bun loz-hnoi sienx nyei mienh camv. Gauh longc jienv jiex ninh oix ngaengc duqv hingh zunh jaav leiz nyei fin-saeng njaaux nyei leiz yaac laaix gan jaav leiz mienh zoux maiv benx nyei sic. Ninh gorngv mienh oix hingh jiex naaiv deix sic nor, oix zuqc za'gengh hiuv duqv Tin-Hungh yaac hiuv Ziouv Yesu Giduc nyei zien leiz, dongh buatc jiex Yesu yaac haiz ninh njaaux jiex wuov deix mienh njaaux nyei leiz.
 Bide gauh nzauh jiex se Yesu laengz ninh aengx oix daaih nzunc mv baac maaih deix gorngv ninh maiv daaih aqv. Bide mbuox mienh maiv zeiz Yesu maiv daaih. Buatc Yesu maiv gaengh daaih se weic zuqc Tin-Hungh maiv oix haaix dauh zuqc mietc. Ninh oix zuov bun zuangx mienh maaih qangx goiv hnyouv guangc ninh mbuo nyei zuiz.

Fienx Gorngv

1:1-2 Jiez gorn waac
1:3-21 Sienx Yesu nyei mienh oix zuqc hnangv haaix nor yiem
2:1-22 Zunh jaav leiz nyei fin-saeng
3:1-18 Giduc aengx daaih nzunc