2

Cov Xibhwb Cuav

1Yav tas los cov Yixalayees muaj cov cev Vajtswv lus uas qhia tseeb thiab cov uas qhia tsis tseeb, niaj hnub no nej yeej yuav muaj cov xibhwb uas qhia tsis tseeb ib yam li txheej thaum thiab. Lawv yuav qhia tej zaj uas yuav coj nej mus raug kev puastsuaj rau nej, thiab lawv yuav tsis lees hais tias lawv paub Yexus Khetos tus uas tuag txhiv lawv lawm, thiab tib ntsais muag xwb lawv yuav raug kev puastsuaj. 2Txawm yog li ntawd los tseem muaj ntau leej yuav ua phem ua qias raws li cov neeg ntawd ua; twb yog vim lawv ua li ntawd, thiaj li muaj neeg thuam txojkev uas yog txoj tseeb. 3Cov xibhwb cuav ntawd lawv muaj lub siab hlob, lawv qhia tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis ntxias nej kom lawv tau zoo xwb. Tus uas yuav txiav txim, nws twb txiav txim rau lawv ntxov los lawm, thiab tus uas yuav ua kom lawv puastsuaj nws twb npaj txhij lawm.
4Rau qhov Vajtswv yeej tsis zam txim rau cov timtswv ceebtsheej uas ua txhaum ib tug li. Nws muab lawv pov rau hauv ntuj tawg, lawv raug kaw rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj nti, tos mus txog Hnub uas Vajtswv Txiav Txim rau lawv. 5Thaum Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb, cov neeg uas ua txhaum lawv tuag tas huv tibsi tsis muaj ib tug dim li, tsuas yog Nau-es tus uas qhia txojkev ncaj ncees thiab xya leej uas nrog Nau-es nyob ua ke thiaj dim xwb. 6Vajtswv rau txim rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas, nws tso hluavtaws los hlawv ob lub nroog ntawd kub hnyiab tas huv tibsi. Nws ua li ntawd twb yog nws qhia rau cov neeg uas ua txhaum kom lawv paub hais tias lawv yuav puastsuaj ib yam nkaus li cov neeg uas nyob hauv ob lub nroog ntawd. 7Vajtswv pab Lauj tus uas yog neeg ncaj ncees dim; Lauj nyuaj siab rau cov neeg uas ua kev phem kev qias kawg li. 8Rau qhov Lauj tus uas yog neeg ncaj ncees, nws nrog cov neeg ntawd nyob ua ke, nws niaj hnub pom tej kev phem uas lawv ua thiab hnov tej lus phem uas lawv hais, ua rau nws ntxhov siab kawg li. 9Yog li ntawd, peb thiaj paub hais tias Vajtswv pab tau cov neeg uas Vajtswv kav lawm kom lawv dim lawv tej kev nyuaj siab; thiab Vajtswv muab tau cov neeg uas ua txhaum kaw cia mus txog hnub uas Vajtswv txiav txim rau lawv. 10Thaum Vajtswv txiav txim rau sawvdaws, Vajtswv yuav txiav txim rau cov neeg uas ua phem ua qias thiab tsis hwm Vajtswv hnyav dua li nws txiav txim rau sawvdaws.
 Cov xibhwb cuav ntawd, lawv muaj lub siab tawv thiab lawv nyiam ua raws li lawv lub siab xwb; lawv saib tsis taus cov uas muaj hwjchim saum nruab ntug.
11Txawm yog cov timtswv ceebtsheej muaj zog thiab muaj hwjchim loj dua cov xibhwb cuav ntawd los lawv twb tsis thuam thiab tsis nkaug rau Vajtswv hais tias cov xibhwb cuav ntawd ua txhaum. 12Tiamsis cov xibhwb cuav ntawd ua raws li lawv lub siab nyiam xwb; lawv ruam ib yam li tej tsiaj qus uas yug los rau luag ntes thiab luag tua, lawv thuam tej zaj uas lawv tsis totaub. Lawv yuav raug puastsuaj ib yam li tej tsiaj nruab nrag, 13thiab lawv yuav raug kev txomnyem, rau qhov lawv twb ua rau lwm tus raug txomnyem lawm. Txawm yog nruab hnub nrig los lawv ua kev phem kev qias, noj haus qw ua nqaj ua nqug, lawv hais tias tej uas lawv ua ntawd ua rau lawv zoo siab kawg li. Thaum lawv nrog nej noj mov ua ke, lawv ua phem ua qias rhuav nej ntsejmuag; lawv ua li ntawd, rau qhov lawv yeej nyiam tej ua lawv ua ntawd. 14Lawv tsuas nrhiav nrhw ua kev nkauj kev nraug xwb; lawv niaj hnub ua txhaum tsis paub dhuav li. Lawv ntxias cov neeg uas tsis tshua muaj tswvyim mus ua txhaum. Lawv xyaum ua neeg siab hlob. Vajtswv twb foom tsis zoo rau lawv lawm. 15Lawv tso txojkev ua ncaj tseg, lawv thiaj yuam kev mus ua txhaum ib yam li Npe-aus tus tub Npala-as, Npala-as ua txhaum rau qhov nws ntshaw nyiaj, 16thiab nws paub hais tias nws ua txhaum lawm, rau qhov nws tus neesluav hais tau lus li neeg thiab txwv tsis pub nws mus ua dog ua dig li tej neeg vwm ua.
17Cov xibhwb cuav ntawd zoo ib yam li lub qhovdej uas dej qhuav tas, thiab zoo ib yam li tauv huab uas cua daj cua dub ntsawj ya tas lawm; Vajtswv twb npaj qhov chaw uas tsaus ntuj nti cia rau lawv lawm. 18Lawv nyiam hais tej lus uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis, lawv ua kev phem kev qias ntxias cov neeg uas nyuam qhuav tso txojkev txhaum tseg, kom cov neeg ntawd rov qab yuam kev ua txhaum. 19Lawv coglus rau cov neeg ntawd hais tias lawv yuav pab kom cov neeg ntawd muaj kev ywjpheej; txawm yog lawv hais li ntawd los lawv tseem ua txojkev puastsuaj qhev, rau qhov tus uas nti tsis dim yam uas khi nws, tus ntawd yeej ua yam ntawd qhev. 20Cov neeg uas los ntseeg Yexus Khetos tus uas yog peb tus Cawmseej, lawv twb dim tej kev phem hauv ntiajteb no lawm. Yog lawv cia tej kev phem ntawd rov qab khi lawv, thaum kawg lawv lub siab hajyam yuav phem dua thaum chivthawj. 21Yog lawv tsis paub txojkev ncaj ncees, zoo dua li lawv paub lawm, es lawv ho tsis ua raws li tej lus uas Vajtswv qhia rau lawv. 22Tej uas lawv raug ntawd ua rau sawvdaws paub tseeb hais tias yeej muaj raws li zaj pajlug uas hais tias, “Dev rov qab mus noj dev cov ntuav” thiab hais tias, “Tus npua uas luag muab dej ntxuav huv huv lawm, nws rov qab mus da pas av dua.”