2

Jaav Douc Waac Mienh Caux Fin-Saeng

(Beiv mangc Yiu^ndaa 4-13)

1Zinh ndaangc yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx maaih ⟨jaav douc waac mienh.⟩ fih hnangv nyei, maaih njaaux jaav leiz nyei fin-saeng oix yiem meih mbuo mbu'ndongx. Ninh mbuo oix bingx jienv dorh haih bun mienh zuqc mietc nyei jaav leiz daaih njaaux, yaac liemh maiv nyiemc zuoqc ninh mbuo wuov dauh Ziouv. Hnangv naaic ziouc bun ninh mbuo ganh siepv-siepv nyei zuqc mietc. 2Mv baac maaih mienh camv nyei oix gan jienv ninh mbuo zoux nyaiv haic nyei sic. Laaix ninh mbuo zoux nyei sic mienh yaac oix gorngv doqc zien leiz nyei jauv. 3Naaiv deix njaaux jaav leiz nyei fin-saeng mauv nyaanh ziouc gorngv ninh mbuo ganh benx daaih nyei jaav doz-leiz nduov meih mbuo nyei nyaanh nyanc. Mv baac dingc ninh mbuo nyei zuiz wuov dauh liuc leiz ziangx lauh aqv. Oix mietc ninh mbuo wuov dauh yaac maiv njormh.
4Tin-Hungh maiv liouh baamz zuiz nyei fin-mienh. Ninh zorqv ninh mbuo zoi njiec deic nyuoqc, wuonx jienv yiem hmuangx nyei kuotv, zuov jienv zuqc siemv zuiz. 5Tin-Hungh yaac maiv liouh loz-hnoi wuov gitv lungh ndiev. Ninh bun mbiungc-suiv-imx yiemx daic nzengc maiv gan Tin-Hungh nyei mienh. Kungx njoux zunh mbuox mienh hnangv haaix nor zoux horpc Tin-Hungh wuov dauh Noyaa, aengx caux jienv siec dauh hnangv. 6Tin-Hungh yaac dingc ⟨So^ndom⟩ caux ⟨So^ndom⟩ nyei zuiz, longc douz buov qui nzengc, zoux nyungc zeiv bun maiv gan Tin-Hungh nyei mienh zieqv duqv ninh mbuo oix zuqc buangh nyei sic. 7Tin-Hungh yaac njoux wuov dauh kuv mienh Lotv cuotv. Lotv weic orqv mienh zoux buangh liouh nyei sic nzauh duqv kouv haic. 8Wuov dauh kuv mienh yiem ninh mbuo mbu'ndongx, hnoi-hnoi buatc yaac haiz ninh mbuo zoux nyei waaic sic. Weic Lotv zoux kuv mienh ninh ziouc haiz hnyouv mun haic. 9Hnangv naaic, Ziouv hiuv duqv hnangv haaix nor tengx gan longx Tin-Hungh nyei mienh biaux ndutv zuqc seix nyei sic, yaac hiuv duqv hnangv haaix nor wuonx mienh waaic mienh zuqc dingc jienv zuiz, zuov siemv zuiz nyei hnoi taux. 10Tin-Hungh oix lengc jeiv nyei hnangv naaiv nor zoux bun sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux maiv luonx horngc nyei sic yaac mangc piex Tin-Hungh nyei hatc maaz nyei mienh.
 Naaiv deix njaaux jaav leiz nyei fin-saeng daamv hlo yaac maux haic. Ninh mbuo maiv gamh nziex gorngv doqc yiem gu'nguaaic maaih njang-laangc wuov deix.
11Maiv gunv fin-mienh maaih lingc maaih qaqv gauh henv naaiv deix njaaux jaav leiz nyei fin-saeng, fin-mienh yaac maiv longc doqc nyei waac yiem Ziouv nyei nza'hmien gox maaih njang-laangc wuov deix. 12Naaiv deix njaaux jaav leiz nyei fin-saeng se hnangv mv bei daic nyei saeng-kuv nor, ei ganh nyei fiem-fingx zoux. Cuotv seix daaih weic bun mienh zorqv daix hnangv. Ninh mbuo gorngv doqc ninh mbuo maiv mengh baeqc nyei sic, ziouc hnangv hieh zoih nor, zuqc mietc.
13Ninh mbuo zoux hoic mienh, ninh mbuo ganh ziouc zuqc hoic aqv. Ninh mbuo funx njien-youh nyei se lungh hnoi zanc nyanc beuv hopv nquin, hih hungx haav nyei jatv. Ninh mbuo caux meih mbuo hnangv naaiv nor nyanc ziouc guoqv laih hlopv maaih uix. 14Ninh mbuo nyei m'zing kungx cienh sieqv hnangv. Baamz zuiz taux haaix zanc yaac maiv haih gaux. Ninh mbuo nduov hnyouv mau nyei mienh. Hnyouv yaac mauv guenx ga'naaiv. Ninh mbuo zungv zuqc Tin-Hungh zioux aqv. 15Ninh mbuo leih zien jauv yangh dorngc jauv mi'aqv, gan Mbe^o nyei dorn, ⟨Mbaa^laa^am.⟩ Mbaa^laa^am hnamv nyaanh ziouc zoux maiv benx nyei sic. 16Laaix ninh baamz zuiz ninh yaac zuqc hemx aqv. Ninh nyei maaz-li se maiv haih gorngv waac nyei ga'naaiv mv baac gorngv cuotv benx mienh nyei qiex donv jienv wuov dauh douc waac mienh zoux nyei ga'naaiv-hngongx sic.
17Naaiv deix njaaux jaav leiz nyei fin-saeng se hnangv wuom-zingv-nqaai, yaac hnangv zuqc domh nziaaux buonc mingh nyei mouc nor. Tin-Hungh zungv liouh ziangx dorngx bun ninh mbuo yiem deic nyuoqc gauh hmuangx jiex nyei kuotv. 18Ninh mbuo gorngv maux haic nyei ga'naaiv-hngongx waac, yaac sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux buangh liouh sic, nduov yangh dorngc jauv coqv hoqc biaux cuotv daaih nyei mienh. 19Naaiv deix njaaux jaav leiz nyei fin-saeng laengz bun mienh duqv bungx nqoi, mv baac ninh mbuo ganh zoux waaic sic nyei nouh gauv, weic zuqc haaix nyungc hingh mienh, mienh ziouc zoux wuov nyungc nyei nouh aqv. 20Se gorngv mienh hiuv duqv mbuo nyei Njoux Ziouv Yesu Giduc, ninh mbuo ziouc biaux ndutv baamh gen nyei waaic sic, mv baac nqa'haav aengx zuqc naaiv deix waaic sic nzenc zuqc, hingh ninh mbuo, wuov deix mienh setv mueiz gauh kouv jiex zinh ndaangc maiv gaengh hiuv duqv Yesu Giduc nyei ziangh hoc. 21Se gorngv ninh mbuo yietc liuz maiv hiuv zoux horpc nyei jauv, se gauh longx hiuv liuz mv baac aengx huin nqaang guangc jiu bun ninh mbuo wuov diuh cing-nzengc lingc. 22Naaiv deix waac-beiv za'gengh doix naaiv deix mienh zoux nyei sic. Maaih joux waac gorngv,
  “Juv aengx daaux nqaang
   nyanc ninh lov cuotv nyei ga'naaiv.”
Aengx maaih joux gorngv,
  “Tengx dungz nzaaux liuz sin,
   dungz aengx mingh guoqv njaangh.”