2

Phung Khua Pô Mtô Soh

1Ƀiădah msĕ mơh mâo leh phung khua pô hưn êlâo soh hlăm phung ƀuôn sang, msĕ si srăng mâo phung khua pô mtô soh hlăm phung diih. Hŏng klei hgăm diñu srăng mtô mta klei đăo soh dưi bi rai, wăt hngah kơ Khua pô bi tui diñu, leh anăn diñu srăng bi truh kơ diñu pô klei bi rai djăl. 2Lu mnuih srăng tui hlue êlan klei knhông diñu, leh anăn kyua diñu arăng srăng blŭ jhat kơ êlan klei sĭt nik. 3Hŏng klei tluh phung khua pô mtô soh srăng blŭ mčeh mă čiăng ƀơ̆ng ngăn diih; ƀiădah mơ̆ng sui klei phat kđi mkra leh kơ diñu, leh anăn Pô bi rai diñu amâo pĭt ôh.
4Kyuadah tơdah Aê Diê amâo hơưi ôh kơ phung dĭng buăl jăk hlăk diñu ngă soh, ƀiădah hwiê hĕ diñu hlăm ƀăng êlam hlăm anôk mmăt, čiăng krư̆ pioh diñu tơl truh Hruê Phat Kđi; 5 leh anăn tơdah Aê Diê amâo pap brei kơ lăn ala hđăp tơdah Ñu brei êa lip truh kơ phung lăn ala amâo mpŭ kơ Aê Diê ôh, ƀiădah bi mtlaih Y-Nôê, sa čô pô mtô klei kpă ênô, mbĭt hŏng kjuh čô mkăn; 6 leh anăn tơdah Ñu phat kđi ƀuôn Sôdôm leh anăn ƀuôn Gômôrơ hŏng klei bi rai tơl digơ̆ jing hbâo, brei digơ̆ jing klei bi hmô kơ phung amâo mâo Aê Diê ênuk êdei; 7 leh anăn tơdah Ñu bi mtlaih pô kpă ênô Y-Lot mâo klei rŭng răng snăk kyua klei knhông phung soh jhat anăn 8(kyuadah hŏng klei mnuih kpă anăn ƀuh leh anăn hmư̆ êjai gơ̆ dôk ti krah phung anăn, gơ̆ rŭng răng grăp hruê kyua bruă soh phung anăn ngă), 9snăn Khua Yang thâo bi mtlaih phung mpŭ kơ Aê Diê mơ̆ng klei lông dlăng, leh anăn thâo pioh phung wê hlăm klei bi kmhal tơl truh Hruê Phat Kđi, 10boh nik nak kơ phung tui klei kđeh čiăng čhŏ mrŏ, leh anăn bi êmut kơ klei phung khua kiă kriê.
 Phung anăn jhŏng leh anăn mgao, amâo huĭ ôh dlao wač kơ phung guh kơang,
11ƀiădah phung dĭng buăl jăk, wăt tơdah jing phung ktang leh anăn myang hĭn, amâo blŭ ôh klei phat kđi kơ phung guh kơang anăn hŏng klei dlao wač ti anăp Khua Yang. 12Ƀiădah phung soh anăn jing msĕ si hlô mnơ̆ng amâo mâo klei thâo mĭn ôh, phung ngă tui si knuih diñu, phung arăng kkiêng pioh kơ arăng mă leh anăn bi mdjiê, phung dlao wač kơ klei diñu amâo thâo săng ôh. Arăng srăng bi rai diñu msĕ si hlô mnơ̆ng anăn 13srăng tŭ klei mưn kyua klei knap mñai diñu ngă kơ arăng. Diñu yap klei ngă tă tăn êjai hruê jing klei mơak. Diñu jing phung čhŏ mrŏ, ngă klei bi hêñ, mơak hŏng klei diñu mplư, êjai diñu ƀơ̆ng huă mbĭt hŏng diih. 14Ală diñu duah klei tlĕ piu nanao, leh anăn ngă soh amâo thâo hrăp ôh. Diñu mplư phung awăt. Diñu mâo ai tiê bŏ hŏng klei tluh kơ ngăn dŏ. Diñu jing phung Aê Diê tăm pah leh! 15 Êjai diñu hngah êlan kpă, diñu klah đuĕ leh. Diñu tui hlue leh êlan Y-Balaam anak êkei Y-Bôsôr, pô khăp ênoh mưn kơ bruă soh. 16Ƀiădah Aê Diê ƀuah Y-Balaam kyua klei soh ñu; sa drei aseh dliê kmlô blŭ hŏng asăp mnuih kơ̆ng klei khŏ khua pô hưn êlâo anăn.
17Phung anăn jing msĕ si akŏ êa thu, msĕ si dhul angĭn êbŭ kpuh; Aê Diê pioh leh kơ diñu klei mmăt tĭt hlăm anôk ti gŭ. 18Kyua klei mluk diñu bi mni kơ diñu pô kraih ktang, leh anăn hŏng klei kđeh tluh čhŏ mrŏ diñu mplư phung mrâo kbiă mơ̆ng phung hdĭp tui êlan soh. 19Diñu ƀuăn klei êngiê kơ digơ̆, ƀiădah diñu pô jing hlŭn kơ klei čhŏ mrŏ. Kyuadah arăng jing hlŭn kơ mnơ̆ng dưi leh hŏng diñu. 20Kyuadah leh arăng tlaih mơ̆ng klei čhŏ mrŏ lăn ala hŏng klei thâo kral Khua Yang leh anăn Pô Bi Mtlaih drei Yêsu Krist, tơdah klei čhŏ mrŏ anăn lŏ kă leh anăn dưi hŏng diñu, klei diñu jing tal êdei jing jhat kjham hĭn kơ tal êlâo. 21Kyuadah jăk hĭn diñu amâo tuôm thâo êlan klei kpă ênô ôh, hŏng leh thâo êlan anăn lui wir klei mtă doh jăk arăng jao leh kơ diñu. 22 Truh leh kơ diñu tui si klei bi hriêng sĭt nik, Asâo lŏ wir ƀơ̆ng mnơ̆ng ñu ô̆ leh, leh anăn ŭn ana leh arăng rao lŏ wĭt ênham hlăm lŭ čhông.