3

Yexu yuav rov qaab lug

1Cov kws kuv hlub, nuav yog tsaab ntawv ob kws kuv sau tuaj rua mej, hab ob tsaab ntawv nuav kuv tshaum mej lub sab kuas ncu ntsoov xaav txug tej yaam kws zoo, 2sub mej txhad le ncu ntsoov tej lug kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws dawb huv tau has ca ua ntej hab ncu txug tug Tswv hab tug Cawmseej tej lug nkaw kws mej cov tubkhai qha. 3Mej yuav tsum paub qhov nuav ua ntej tas thaus lub swjhawm kawg cov kws nyam thuaj luag yuav tuaj thuaj luag hab ua lawv le puab lub sab phem ntshaw, 4hab puab yuav has tas, “Tej lug cog tseg kws tug Tswv yuav lug, nyob hovtwg? Txwj thau tej laug tub tuag taag lawm txhua yaam tseed zoo le thaus tswm ntuj tswm teb.” 5Puab txhob txwm tsw ncu qhov nuav, kws has tas chiv keeb thau u Vaajtswv lu lug has, lub ntuj txhad raug tswm hab lub nplajteb txhad tshwm huv dej lug hab nyob huv plawv cov dej. 6Vem cov dej ntawd lub nplajteb kws nyob thaus ntawd txhad raug dej nyaab puam tsuaj. 7Vem Vaajtswv tuab lu lug ntawd, lub ntuj hab lub nplajteb txhad raug muab tu tseg ca rua suavtawg, yog raug muab khaws ca rua nub kws txav txem rua cov tuabneeg tsw fwm Vaajtswv hab ua kuas puam tsuaj.
8Cov kws kuv hlub, mej tsw xob nov qaab nqai nuav. Ib nub ntawm tug Tswv zoo le ib txheeb xyoo hab ib txheeb xyoo kuj ntev le ib nub xwb. 9Tug Tswv tsw sej nwg tej lug cog tseg lawv le qee leej xaav ntawd tassws nwg ua sab ntev rua mej, vem nwg tsw xaav ca leejtwg puam tsuaj, tassws xaav kuas txhua tug ntxeev dua sab tshab. 10Tassws tug Tswv nub yuav lug le tub saab tuaj, hab lub ntuj yuav pluj nrug lub suab nrov tseeg quas nkawg moog hab suavtawg yuav kub txhua yaam sau nruab ntug yaaj taag, hab lub nplajteb hab txhua yaam kws nyob sau nplajteb yuav kub nyab taag huvsw.
11Vem txhua yaam yuav puam tsuaj taag le kws has taag nuav tswm nyog mej yuav ua tuabneeg zoo le caag? Mej yuav tsum ua lub neej dawb huv hab fwm Vaajtswv, 12hab mej yuav tsum zuv tog hab txhwb kuas Vaajtswv nub lug txug sai. Nub ntawd lub ntuj yuav raug muab hlawv pluj taag hab txhua yaam sau nruab ntug yuav kub nyab yaaj taag. 13Tassws lawv le Vaajtswv tej lug cog tseg peb tog rawv lub ntuj tshab hab lub nplajteb tshab kws txujkev ncaaj nceeg nyob huv.
14Vem le nuav, cov kws kuv hlub, thaus mej tseed tog rawv tej nuav mej ca le kub sab quas lug ua mej lub neej rua Vaajtswv pum tas mej tsw muaj ib qho phem, tsw muaj ib qho chaw thuaj hab mej nyob sab tug quas yeeg. 15Ca le suav tas qhov kws peb tug Tswv ua sab ntev rua peb kuj yog ca peb tau dim, ib yaam le peb tug kwvtij Povlauj kws peb hlub tau sau ntawv tuaj rua mej lawv le tej tswvyim kws pub rua nwg lawm. 16Nwg txhua tsaab ntawv nwg kuj has txug zaaj nuav lawm. Huv tej tsaab ntawv hov muaj qee yaam kws ceblaaj nkaag sab, tej tuabneeg kws tsw paub qaabhau hab lub sab ywj faab ywj fwj txhad tau muab lub ntsab ntxeev lawm ib yaam le puab muab lwm nqai huv Vaajtswv txujlug ntxeev txhad ua rua puab raug kev puam tsuaj. 17Cov kws kuv hlub, vem mej paub zaaj nuav ua ntej lawm mej ca le ceev faaj tuab zoo sub mej txhad tsw raug ntxag yuam kev lawv le cov tuabneeg phem ua, hab mej yuav tsw muaj lub sab ruaj khov. 18Tassws mej ca le kheev hlub rua huv tug Tswv Yexu Kheto kws yog peb tug Cawmseej txujkev hlub hab paub nwg zuj zug. Thov kuas nwg tau koob meej ci ntsaa ab nwgnuav hab moog ib txhws tsw kawg. [Amee.]