Santoiq Atỡng

 Saráq Samu-ễl Bar nâi to loah tễ saráq Samu-ễl Muoi. Án atỡng tễ máh ranáq Davĩt táq tữ án bữn chỗn cỡt puo. Trỗ dâu lứq, Davĩt cỡt sốt tâng máh vil tâng cruang Yuda. Vớt ki, án cỡt sốt chũop nheq cruang I-sarel. Saráq Samu-ễl Bar nâi apáh yỗn dáng raloaih tễ puo Davĩt bữn aloŏh cruang cutễq yỗn cỡt la‑a lứq, cớp án táq yỗn dống cruang án ndỡm cỡt rêng lứq. Án rachíl cớp máh cũai par‑ũal án, dếh cũai tâng cruang án cớp máh cũai tễ cruang canŏ́h hỡ.
 Saráq nâi apáh yỗn hữm raloaih puo Davĩt sa‑âm samoât samơi, cớp án chiau sang tỗ án yỗn Yiang Sursĩ. Cớp án táq yỗn máh cũai proai ayooq cớp táq tanoang tapứng chóq án. Bữn sa‑ữi trỗ án táq ranáq lôih, ma án ngin kho tễ máh ranáq lôih án khoiq táq, cớp án pruam roap tôt tễ Yiang Sursĩ, cỗ tian án táq ranáq lôih ki.
 Sa‑ữi náq puo cũai I-sarel toâq tễ tŏ́ng toiq Davĩt. Cớp Yê-su Crĩt la toâq tễ tŏ́ng toiq án tê.