10

Daviv Tua Yeej Cov Amoos thiab Cov Xilias

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 19.1-19)

1Tau tsis ntev los tom qab no cov Amoos tus Vajntxwv Nahases tuag lawm, nws tus tub Hanoos ua vajntxwv hloov nws chaw. 2Vajntxwv Daviv hais tias, “Kuv yuav mus cog phoojywg nrog Hanoos ib yam li nws txiv Nahases tau ua rau kuv lawm.” Yog li ntawd, Daviv thiaj tso nws cov tubtxib mus nplig Hanoos siab vim nws txiv tuag lawm.
 Thaum lawv mus txog hauv tebchaws Amoos,
3cov Amoos tej thawjcoj tuaj hais rau vajntxwv hais tias, “Koj xav hais tias Daviv tso cov neeg no tuaj nplig koj siab vim qhov nws hwm koj txiv no los? Tsis yog li ntawd, yog nws tso lawv tuaj tshuaj xyuas lub nroog no, kom nws thiaj tuaj tua yeej peb xwb los sav.”
4Hanoos thiaj ntes Daviv cov neeg, muab lawv tej hwjtxwv chais ib sab, muab lawv tej ris tsho txiav ntshi ua kaj niab ti nkaus pem duav, thiab tso lawv rov qab los tsev. 5Ua rau lawv txaj muag rov los tsev. Thaum Daviv hnov hais tias muaj tej xwm txheej no, Daviv thiaj txib neeg mus hais kom lawv nyob twjywm hauv lub nroog Yelikaus mus txog thaum lawv tej hwjtxwv rov ntev tuaj tso.
6Cov Amoos paub hais tias lawv ua rau Daviv ua yeebncuab rau lawv lawm, yog li ntawd, lawv thiaj ntiav cov Xilias nees nkaum txhiab leej tubrog uas nyob hauv lub nroog Npelehaus thiab Xaunpas, kaum ob txhiab leej txivneej hauv lub nroog Taunpes, thiab cov Ma-akas tus vajntxwv nrog nws ib txhiab leej txivneej tuaj pab cov Amoos. 7Daviv hnov li ntawd, nws thiaj hais kom Yau-am coj tagnrho cov tubrog mus tua lawv. 8Cov Amoos tuaj nyob tagnrho rau ntawm lawv tej chaw tos sib tua ntawm txoj ncaujke mus rau hauv lub nroog Lanpas uas yog lawv lub tuamceeb nroog ua ntej cov Xilias thiab cov neeg uas nyob hauv Taunpes thiab Ma-akas mus nyob rau ntawm lawv tej chaw tom roob mojsab.
9Yau-am pom yeebncuab cov tubrog uas tuaj tos tua nws nyob puv nkaus tom ntej tom qab huv tibsi lawm, yog li ntawd, nws thiaj xaiv kiag cov tubrog Yixalayees uas khov thiab siab tawv mus sawv tim ntsej tim muag cov Xilias. 10Nws muab cov tubrog uas seem tso rau nws tus kwv Anpisais ua tus saib, Anpisais coj lawv mus sawv tim ntsej tim muag cov Amoos. 11Yau-am hais rau Anpisais hais tias, “Yog koj pom cov Xilias tua yeej kuv, koj cia li los pab kuv, thiab yog kuv pom cov Amoos tua yeej koj, ces kuv los pab koj. 12Ua siab tawv qhawv thiab cuab zog khov kho. Cia li tua tiag pub rau peb cov pejxeem thiab pub rau Vajtswv tej nroog. Thiab thov kom ua raws li tus TSWV pom zoo.”
13Yau-am thiab nws cov tubrog nam zog mus sib tua, cov Xilias cia li swb thiab tig khiav rov qab. 14Thaum cov Amoos pom cov Xilias swb thiab khiav lawm, lawv cia li tsis tiv Anpisais thiab khiav mus nkaum rau hauv nroog. Ces Yau-am thiaj tseg tsis tua cov Amoos thiab rov qab los rau hauv lub nroog Yeluxalees lawm.
15Cov Xilias paub hais tias lawv swb cov Yixalayees lawm, yog li ntawd, lawv thiaj hu tagnrho lawv cov tubrog tuaj txoos ua ke. 16Vajntxwv Hadadexes txib neeg mus hu cov Xilias uas nyob ntawm tus dej Efalates sab hnubtuaj, thiab lawv tuaj rau hauv lub nroog Helas uas yog Hadadexes tus thawj tubrog Saunpakhis ua tus kav. 17Thaum Daviv hnov li ntawd, nws thiaj hu tagnrho cov tubrog Yixalayees tuaj ua ke, lawv hla tus dej Yauladees mus rau sab tid thiab mus rau ntawm Halas, qhov chaw uas cov Xilias tuaj tsuam yeej tabmeeg nws. Ces lawv txawm pib sib tua, 18cov tubrog Yixalayees muab cov tubrog Xilias raws khiav tsis yeej rov qab. Daviv thiab nws cov tubrog tua cov tubrog Xilias tsav tsheb nees tuag xya pua leej thiab cov tubrog caij nees tuag plaub caug txhiab leej, thiab lawv tua raug Saunpakhis uas yog cov yeebncuab tus thawj tubrog, nws thiaj tuag rau hauv tshavrog lawm. 19Thaum cov vajntxwv uas ua Hadadexes qhev paub hais tias lawv swb cov Yixalayees lawm, lawv thiaj tuaj ua phoojywg rau cov Yixalayees thiab lees ua cov Yixalayees qhev. Cov Xilias ntshai mus pab cov Amoos ntxiv lawm.