11

Lại chiến thắng Am-môn

1Đầu năm mới, khi vua các nước dấy binh chinh chiến, Đa-vít sai Giô-áp chinh phạt Am-môn và vây thành Ráp-ba. Còn Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.
2Một hôm, vào buổi chiều tối, Đa-vít đang nằm trong cung, chợt ngồi dậy. Khi đang đi dạo trên sân thượng cung điện vua thấy một người đàn bà tuyệt đẹp đang tắm. 3Đa-vít sai người dọ hỏi, mới hay rằng nàng tên là Bát-sê-ba, con của Ê-li-am, vợ U-ri người Hết. 4Đa-vít cho vời nàng đến và ngủ với nàng. Bết-sê-ba tẩy uế xong liền về nhà. 5Khi biết mình có thai, nàng sai người báo tin cho Đa-vít.
6Đa-vít nhắn bảo Giô-áp: “ Sai U-ri người Hết về gặp ta.” 7Khi U-ri đến, Đa-vit hỏi thăm tin tức về Giô-áp, về quân sĩ và tình hình chiến trận. 8Rồi vua bảo U-ri về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Đa-vít còn gửi quà đến nhà cho U-ri. 9Nhưng U-ri không về nhà,chỉ ở ngoài cổng vua với các đầy tớ của Đa-vít đêm ấy. 10,11Có người báo cho Đa-vít hay việc này, Đa-vít hỏi U-ri: “ Đi vắng lâu ngày tại sao ông không muốn về nhà?” U-ri thưa: “ Trong khi Rương giao ước, quân đội Y-sơ-ra-ên và Giu-đa – từ tướng Giô-áp cho đến anh em binh sĩ, đều cắm trại ngoài đồng, lẽ nào tôi về nhà, ăn uống thỏa thuê và ngủ với vợ sao? Tôi xin thề với bệ hạ: tôi chẳng bao giờ làm như thế.” 12Đa-vít nói: “ Anh ở lại đây hôm nay, ngày mai hẳn đi.” Vậy U-ri ở lại. 13Đa-vít mời U-ri ăn và ép uống say. Nhưng đêm ấy cũng vậy, U-ri ngủ lại với các cận vệ của Đa-vít, chứ không chịu về nhà.
14Sáng hôm sau, Đa-vít viết thư cho Giô-áp, gửi cho U-ri cầm đi, dặn rằng: 15“ Hãy bố trí quân ta, đặt U-ri vào vị trí nguy hiểm nhất ở tiền tuyến, rồi rút quân bỏ rơi U-ri cho nó chết. 16Vậy trong lúc vây thành, Giô-áp xếp U-ri vào nơi địch kháng cự ác liệt nhất. 17Khi quân trong thành xông ra giao chiến có một số chiến sĩ Y-sơ-ra-ên tử trận, kể cả U-ri.
18Khi Giô-áp sai người báo cáo tin tức chiến trận cho Đa-vít, 19ông dặn người đem tin: “ Báo cáo xong, 20nếu vua nổi giận hỏi: ‘Sao lại tiến gần thành mà chiến đấu? Không biết địch sẽ từ thành bắn xuống sao? 21Ai giết A-bi-mê-léc, con Giê-ru-ba-anh, ở Thê-bết? Không nhớ đấy là một người đàn bà từ trên thành ném thớt cối xuống sao? Thế mà vẫn đến gần thành!” Lúc ấy anh sẽ tâu: ‘ Cả U-ri, người Hê-tít cũng tử trận’.”
22Vậy người ấy theo lời Giô-áp dặn, báo cáo cho Đa-vít. 23Người ấy còn giải thích: "Ban đầu địch quân thắng thế, xông ra tấn công tận ngoài đồng, nhưng sau bị ta đánh lui. Ta dồn địch về đến cổng thành; 24nhưng lúc ấy, địch từ trên thành bắn tên xuống, giết mất mấy người của bệ hạ, cả U-ri người Hê-tít cũng chết nữa." 25Đa-vít bảo người đưa tin khuyến khích Giô-áp như sau: "Đừng lo gì về vụ này, vì cung kiếm sát hại người này kẻ kia vô chừng. Cứ công hãm ráo riết rồi sẽ chiếm được thành."
26Khi được tin U-ri tử trận, Bát-sê-ba than khóc chồng. 27Qua thời kỳ cư tang, Đa-vít rước Bát-sê-ba về, cưới làm vợ, và nàng sinh một con trai. Tuy nhiên, việc Đa-vít đã làm là một điều ác dưới con mắt của Chúa Hằng Hữu.