13

Amnon Caux Taamaa

1Ndaawitv nyei dorn, Apc^saa^lom, maaih dauh muoc ziangh duqv nzueic haic. Ninh nyei mbuox heuc Taamaa. Ndaawitv nyei ganh dauh dorn, Amnon, hnamv Taamaa. 2Amnon ba'laqc hnamv gau, hnyouv nzauh duqv kouv, zungv benx baengc mi'aqv. Weic zuqc Taamaa se maiv bueix jiex dorn nyei sieqv, Amnon haiz maiv noic duqv Taamaa.
3Amnon maaih dauh loz-gaeng doic, mbuox heuc Yo^naa^ndapc, se Ndaawitv nyei gorx, Si^me^haa, nyei dorn. Naaiv dauh mienh guai haic. 4Ninh gorngv mbuox Amnon, “Hungh nyei dorn aah! Meih weic haaix diuc yietc ndorm beiv yietc ndorm nzauh? Meih maiv mbuox yie fai?”
 Amnon dau, “Yie hnamv yie nyei youz, Apc^saa^lom, nyei muoc, Taamaa.”
5Yo^naa^ndapc gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc bueix jienv coux zaax laaic butv baengc. Meih nyei die daaih mangc meih nyei ziangh hoc oix zuqc gorngv mbuox ninh, ‘Tov mbuox yie nyei muoc, Taamaa, dorh nyanc hopv daaih bun yie nyanc. Ninh oix zuqc daaih yiem yie nyei nza'hmien liuc leiz bun yie duqv buatc ninh. Nqa'haav ninh ganh nyei buoz oix zuqc dorh daaih bun yie nyanc.’+”
6Amnon ziouc bueix jienv coux zaax laaic butv baengc. Hungh diex daaih mangc ninh nyei ziangh hoc ninh gorngv mbuox hungh diex, “Tov bun yie nyei muoc, Taamaa, daaih yiem yie nyei nza'hmien zoux i norm njuov, bun ninh ganh dorh daaih bun yie nyanc.”
7Ndaawitv ziouc paaiv mienh mingh mbuox Taamaa, “Mingh meih nyei gorx, Amnon, nyei biauv liuc leiz ga'naaiv bun ninh nyanc.” 8Taamaa ziouc mingh ninh nyei gorx, Amnon, nyei biauv, taux Amnon bueix jienv nyei dorngx. Ninh ziouc yiem Amnon nyei nza'hmien zorqv qouv ziangx nyei mbuonv caix daaih zaang. 9Ninh yaac yiem Amnon nyei nza'hmien zorqv njuov cuotv daaih mv baac Amnon maiv nyanc.
 Ninh gorngv mbuox zuangx mienh, “Cuotv nzengc mingh!” Ninh mbuo ziouc cuotv nzengc mi'aqv.
10Amnon gorngv mbuox Taamaa, “Dorh njuov bieqc yie nyei gen weic bun yie duqv nyanc meih nyei buoz dorh daaih nyei ga'naaiv.” Taamaa ziouc dorh ninh zoux daaih nyei njuov bieqc gen mingh bun ninh nyei gorx, Amnon, nyanc. 11Mv baac dorh njuov mingh bun ninh nyei gorx nyanc wuov zanc, ninh nyei gorx zorqv jienv ninh aengx gorngv mbuox ninh, “Yie nyei muoc aah! Daaih caux yie bueix maah!”
12Taamaa gorngv, “Yie nyei gorx aah! Maiv duqv lorqc. Maiv dungx aapv yie. Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx maiv zoux naaiv deix sic. Maiv dungx zoux naaiv deix orqv sic maah! 13Yie ganh aeqv, hnangv naaic zuqc nyaiv, yie nyei hmien maiv lamh an dorngx aqv. Meih ganh yaac zuqc yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx benx ga'naaiv-hngongx. Weic naaiv meih horpc zuqc tov hungh diex, hnamv daaih ninh maiv ngaengc bungx yie bun meih.” 14Mv baac Amnon maiv muangx. Ninh nyei qaqv gauh henv, ninh ziouc caa ninh nyei muoc, Taamaa.
15Nqa'haav Amnon gengh! nzorng haic Taamaa, zungv nzorng gauh camv ninh zinh ndaangc hnamv wuov zanc. Amnon gorngv, “Jiez sin daaih, mingh aqv.”
16Taamaa gorngv mbuox ninh, “Yie nyei gorx aah! Maiv dungx hnangv naaiv zoux. Zunc yie cuotv se dorngc gauh hniev meih zoux bun yie nyei.”
 Mv baac Amnon maiv muangx.
17Ninh ziouc heuc ninh ganh nyei bou daaih mbuox ninh, “Zunc naaiv dauh m'sieqv dorn cuotv naaiv mingh, guon jienv gaengh, sorn jienv.” 18Amnon nyei bou ziouc zunc Taamaa cuotv mingh aengx sorn jienv gaengh. Wuov zanc Taamaa zuqv jienv lui-ndaauv. Lui-mueiz yaac ndaauv nyei hnangv maiv gaengh dorng jaa nyei hungh sieqv zuqv nor. 19Taamaa zorqv saaiv hiaamx jienv m'nqorngv yaac betv ninh zuqv jienv maaih lui-mueiz ndaauv nyei lui, longc buoz buang jienv m'nqorngv yietc binc mingh yietc binc nyiemv mbui nyei.
20Taamaa nyei gorx, Apc^saa^lom, naaic ninh, “Meih nyei gorx, Amnon, caux liuz meih fai? Yie nyei muoc aac, maiv dungx gorngv aqv. Ninh zoux meih nyei gorx. Maiv dungx hnamv camv.” Taamaa ziouc nzauh nzauh ndoqc ndoqc nyei yiem ninh nyei gorx, Apc^saa^lom, nyei biauv.
21Ndaawitv Hungh haiz naaiv deix yietc zungv sic ninh qiex jiez! haic. 22Mv baac Apc^saa^lom maiv caux Amnon gorngv haaix nyungc waac, maiv gunv longx fai ciouv, weic zuqc Apc^saa^lom nzorng Amnon laaix Amnon caa ninh nyei muoc.

Apc^saa^lom Jaauv Win

23Jiex liuz i hnyangx, Apc^saa^lom yiem Mbaa^an Haaso, nitv E^faa^im, japv ba'gi yungh nyei biei. Apc^saa^lom cingv hungh diex nyei yietc zungv dorn caux jienv ninh mingh. 24Ninh mingh lorz hungh diex yaac gorngv, “Yie, meih nyei bou, maaih mienh japv ba'gi yungh nyei biei. Tov hungh diex caux hungh nyei zuangx jien caux yie, meih nyei bou, mingh.”
25Mv baac hungh diex gorngv mbuox Apc^saa^lom, “Yie nyei dorn aah! Mbuo maiv zuqc mingh nzengc. Nziex kungx la'nyauv meih hnangv.” Apc^saa^lom qaqv tov, hungh diex corc maiv laengz mingh, mv baac ninh buang waac bun Apc^saa^lom.
26Apc^saa^lom ziouc gorngv, “Maiv mingh nor, tov nqoi nzuih bun yie nyei gorx, Amnon, caux jienv yie mbuo mingh.”
 Hungh diex naaic, “Ninh weic haaix diuc oix zuqc caux meih mingh?”
27Mv baac Apc^saa^lom qaqv tov, hungh diex ziouc nqoi nzuih bun Amnon caux hungh nyei yietc zungv dorn mingh.
28Apc^saa^lom paaiv ninh nyei bou, “Zuov jienv mangc Amnon hopv diuv camv njien-youh aqv, yie haaix zanc gorngv, ‘Daix Amnon aqv,’ gunv daix ninh daic. Maiv dungx gamh nziex. Se yie paaiv meih mbuo zoux maiv zeiz? Oix zuqc daamv hlo yaac henv.” 29Apc^saa^lom nyei bou ziouc ei jienv ninh paaiv nyei waac zoux bun Amnon. Hungh diex zengc njiec nyei yietc zungv dorn jiez sin daaih, gorqv-mienh faaux gorqv-mienh nyei lorh geh jienv biaux.
30Ninh mbuo corc yiem ndaamv-jauv wuov zanc maaih waac taux Ndaawitv wuov gorngv, “Apc^saa^lom daix nzengc hungh nyei dorn, maiv zengc yietc dauh.” 31Hungh diex souv jiez daaih ⟨betv ninh nyei lui-houx⟩ yaac bueix ga'ndiev ndau. Souv jienv hungh nyei ga'hlen wuov deix jien yaac betv ninh mbuo nyei lui-houx.
32Mv baac Ndaawitv nyei gorx, Si^me^haa nyei dorn, Yo^naa^ndapc, gorngv, “Tov yie nyei ziouv maiv dungx laaic ninh mbuo daix nzengc wuov deix mienh lunx mienh, se hungh diex nyei yietc zungv dorn, weic zuqc kungx Amnon ganh daic hnangv. Yiem Amnon caa Apc^saa^lom nyei muoc, Taamaa, wuov hnoi, Apc^saa^lom jiez hnyouv daix Amnon. 33Hnangv naaiv, tov yie nyei ziouv, hungh diex, maiv dungx hnyouv huaang laaic hungh diex nyei yietc zungv dorn zuqc daic nzengc. Kungx Amnon ganh nduqc dauh zuqc daix daic hnangv.”
34Mv baac Apc^saa^lom biaux. Siouv gaeng wuov dauh mienh lunx mienh cau hmien mangc buatc mienh camv gan jienv Ho^lo^naa^im, mbong ga'hlen wuov diuh jauv daaih.
35Yo^naa^ndapc gorngv mbuox hungh diex, “Mangc maah! Hungh diex nyei dorn mbuo daaih aqv. Hnangv yie, meih nyei bou, gorngv nor, za'gengh hnangv wuov nor.”
36Ninh yietv gorngv setv waac hnangv, hungh diex nyei dorn bieqc daaih yaac qaqv nyiemv. Hungh diex caux ninh nyei zuangx bou yaac bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv.
37Apc^saa^lom biaux mingh taux Gesu nyei hungh, Am^mi^hutv, nyei dorn, Tanmai, wuov. Mv baac Ndaawitv Hungh hnoi-hnoi weic ninh nyei dorn nzauh.
38Apc^saa^lom biaux mingh Gesu, yiem wuov buo hnyangx. 39Hungh diex jangx haic, oix buatc Apc^saa^lom, weic zuqc ninh nzauh Amnon zuqc daic nyei jauv zoqc jienv njiec.