14

Áp-sa-lôm trở về

1Thấy vua có lòng thương nhớ Áp-sa-lôm, 2Giô-áp sai người đi Thê-cô-a, mời một người đàn bà khôn khéo đến, bảo bà: "Bà phải mặc tang phục, không xức dầu, giả làm một người để tang lâu ngày, 3và đi tâu với vua những lời tôi dặn."
4Đến trước mặt vua, người đàn bà phủ phục dưới đất rồi nói: "Xin vua giúp tôi."
5,6Vua hỏi: "Bà có việc gì cần ta giúp?" Thưa: "Tôi ở góa từ ngày chồng tôi mất để nuôi hai đứa con trai. Một hôm, chúng nó cãi nhau ở ngoài đồng, vì không có ai can gián nên đứa này đánh đứa kia chết. 7Bây giờ, mọi người trong gia đình đòi tôi giao đứa con còn lại cho họ giết đi, để trả thù cho đứa chết. Như vậy, họ định dập tắt cụm than hồng còn lại, không chừa ai nối danh nối dõi chồng tôi cả." 8Vua nói: "Bà cứ an tâm về nhà đi. Ta sẽ truyền lệnh về vụ này." 9Người đàn bà Thê-cô-a lại thưa: "Xin đội ơn vua, tôi và gia đình nhà cha tôi gánh chịu trách nhiệm, còn bệ hạ và ngôi vua vô can." 10Vua dặn: "Nếu có ai nói năng điều gì, thì dẫn người ấy đến đây. Như vậy họ sẽ không động đến bà nữa." 11Bà năn nỉ: "Xin bệ hạ thề trước Thượng Đế, con tôi sẽ không bị kẻ nào báo thù giết hại." Vua thề: "Con bà sẽ không mất một sợi tóc."
12Đến đây, bà nói: "Xin bệ hạ cho tôi thưa thêm một lời." Vua bảo: "Nói đi." 13Bà tiếp: "Tại sao bệ hạ không xử mọi người dân Thượng Đế như nhau? Quyết định việc tôi như thế, bệ hạ đã kết án chính mình, vì bệ hạ không đem người con bị đày về. 14Người nào rồi cũng có ngày chết, như nước đổ trên đất, không hốt lại được. Nhưng Thượng Đế không cất mạng sống đi, Ngài có cách đem những người bị đày đọa trở về. 15,16Hôm nay, sở dĩ tôi đến đây xin bệ hạ cứu mạng con tôi khỏi tay những người đe dọa tiêu diệt chúng tôi, không cho chúng tôi hưởng cơ nghiệp Thượng Đế ban cho; 17vì tôi nghĩ rằng bệ hạ có quyền đem lại bình an cho chúng tôi, và bệ hạ giống như thiên thần của Thượng Đế, phân biệt thiện ác. Cầu Thượng Đế Hằng Hữu ở với bệ hạ."
18Vua nói: "Ta muốn hỏi một điều, đừng giấu ta." Bà thưa: "Xin bệ hạ cứ hỏi." 19Vua hỏi: "Có phải Giô-áp xếp đặt vụ này không?" Thưa: "Không ai chối cãi gì với bệ hạ được. Đúng thế, chính tướng Giô-áp đã sai tôi, dặn tôi những lời phải tâu trình. 20Vì muốn đặt vấn đề dưới khía cạnh khác, nên Giô-áp đã làm như thế. Nhưng bệ hạ khôn ngoan như một thiên thần của Thượng Đế, biết hết mọi việc xảy ra dưới thế."
21Vua bảo Giô-áp: "Bây giờ ta quyết định như sau: Đi đem Áp-sa-lôm về!" 22Giô-áp phủ phục dưới đất vái lạy, chúc phước lành cho vua và nói: "Hôm nay tôi biết được bệ hạ có thiện cảm với tôi, nên mới thỏa mãn điều tôi thỉnh cầu." 23Nói xong, Giô-áp đứng lên đi Ghê-sua, đem Áp-sa-lôm về Giê-ru-sa-lem. 24Vua ra lệnh: "Áp-sa-lôm phải ở nhà, không được cho ta thấy mặt." Vậy Áp-sa-lôm không có phép diện kiến với vua.
25Lúc ấy trong cả nước Y-sơ-ra-ên không có người nào đẹp trai bằng Áp-sa-lôm, thân thể ông không có một khuyết điểm nào cả. Vì thế ông được nhiều người khen chuộng. 26Mỗi năm ông phải cắt tóc một lần vì tóc nhiều quá. Số tóc cắt đem cân được một kí lô rưỡi theo cân hoàng gia. 27Ông có bốn con, ba trai một gái. Cô con gái rất xinh đẹp tên là Ta-ma. 28Sau hai năm ở Giê-ru-sa-lem nhưng không được thấy vua cha, 29Áp-sa-lôm cho mời Giô-áp đến, định nhờ ông tâu giùm vua, nhưng Giô-áp không đến. Mời lần thứ hai cũng không thấy Giô-áp, 30nên Áp-sa-lôm bảo đầy tớ: "Đi đốt ruộng lúa mạch của Giô-áp ở bên cạnh ruộng ta đi!" Các đầy tớ vâng lời. 31Giô-áp đến, hỏi Áp-sa-lôm: "Tại sao đầy tớ của hoàng tử đốt ruộng tôi?" 32Áp-sa-lôm đáp: "Vì tôi muốn gặp mặt để nhờ ông đi tâu vua giùm: 'Tại sao đem tôi về đây làm gì? Thà cứ để cho tôi ở Ghê-sua còn hơn. Bây giờ, xin đức vua cho tôi được yết kiến. Nếu xét thấy tôi có tội, đức vua cứ việc giết tôi đi."'
33Vậy, Giô-áp tâu lại với vua. Vua đòi Áp-sa-lôm vào. Ông cúi gập mình, đầu chấm đất trước mặt vua, và vua hôn Áp-sa-lôm.