14

Yau-am Nrhiav Kev Coj Axaloos Rov Los

1Yau-am paub hais tias Vajntxwv Daviv nco Axaloos heev, 2yog li ntawd, Yau-am thiaj txib neeg mus hu ib tug pojniam ntse heev hauv lub nroog Tekau-as tuaj cuag nws. Thaum tus pojniam ntawd tuaj txog lawm, Yau-am hais rau tus pojniam ntawd hais tias, “Koj ua txuj ua li tus neeg uas raug kev txomnyem quaj ntsuag, muab koj tej tsoos tsho quaj ntsuag los hnav thiab tsis txhob ntsis plaubhau li. Koj ua ib yam li tus pojniam uas twb muaj kev quaj ntsuag los ntev lawm. 3Ces koj cia li mus cuag vajntxwv thiab hais tej lus uas kuv qhia koj hais rau nws.” Yau-am txawm qhia tej lus ntawd rau tus pojniam ntawd.
4Tus pojniam ntawd thiaj mus cuag vajntxwv, nws txhos caug ntua pe vajntxwv thiab hais tias, “Vajntxwv, thov pab kuv lauj!”
5Vajntxwv nug tus pojniam ntawd hais tias, “Koj xav kom kuv pab koj dabtsi?”
 Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Vajntxwv, kuv tus txiv tuag lawm, mas kuv ua ib tug pojntsuam uas txomnyem heev.
6Vajntxwv, kuv muaj ob tug tub xwb, muaj ib hnub nkawd txawm sib ceg tom teb, tsis muaj leej twg cheem nkawd li, ces tus kwv txawm muab tus tijlaug tua tuag lawm. 7Nimno, tagnrho kuv cov kwvtij tawmtsam kuv heev, thiab lawv kom kuv cia li muab kuv tus tub cob rau lawv, lawv yuav muab nws tua povtseg vim qhov uas nws tua nws tus tijlaug lawm. Yog lawv ua li ntawd tiag, mas kuv yuav tsis muaj tub li lawm. Lawv txawm yuav rhuav tshem kuv txojkev cia siab thiab yuav cia kuv tus txiv tsis muaj ib tug tub los ris nws lub npe li.”
8Vajntxwv teb hais tias, “Koj cia li rov qab mus tsev, kuv mam li saib xyuas zaj no.”
9Tus pojniam ntawd hais tias, “Vajntxwv, txawm yog koj ua li cas los thov cia kuv thiab kuv tsevneeg ris lub txim no; thov cia koj thiab koj tsevneeg uas luag hwm tsis txhob tau ris lub txim no.”
10Vajntxwv teb hais tias, “Yog leej twg tseem ua rau koj ntxhov siab thiab, cia li coj nws tuaj cuag kuv, tus ntawd yuav tsis ua rau koj ntxhov siab ntxiv lawm.”
11Tus pojniam ntawd hais tias, “Vajntxwv, koj cia li thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv pab kuv cov kwvtij uas yuav ua pauj rau kuv tus tub uas tuag lawm, kom tsis txhob ua txhaum uas yuav muab kuv tus tub uas tseem nyob no tua povtseg.”
 Daviv teb hais tias, “Kuv coglus rau koj ntawm tus TSWV uas muaj sia nyob hais tias, kuv yuav tsis pub koj tus tub ib txog plaubhau poob rau hauv av li.”
12Tus pojniam ntawd hais tias, “Vajntxwv, thov cia kuv hais ib los ntxiv thiab.” Vajntxwv teb hais tias, “Cia li hais.”
13Tus pojniam ntawd hais rau vajntxwv hais tias, “Vim li cas koj tseem ua tej yam tsis yog rau Vajtswv haivneeg thiab? Koj tau txiav txim rov rau koj tus tub uas mus nyob rau lwm lub tebchaws lawm tsis pub rov qab los. 14Peb yuav tuag tas, peb zoo nkaus li cov dej uas muab hliv rau hauv av lawm, yeej muab tsis tau rov qab los li lawm. Vajtswv tsis txov leejtwg txojsia li, tiamsis nws nrhiav kev pab kom coj tau tus neeg uas raug ntiab tawm lawm rov qab los. 15Vajntxwv, kuv tuaj hais cov lus no rau koj mas yog tej neeg sawvdaws ua rau kuv ntshai, kuv thiaj xav hais tias yog kuv tuaj hais tej lus no rau koj, mas koj yuav ua raws li kuv tej lus thov. 16Kuv xav hais tias koj yuav mloog kuv tej lus thov thiab yuav pab kom kuv dim ntawd tus uas muaj lub siab pheej nrhiav kuv tus tub thiab kuv tua povtseg, thiab muab wb ntiab tawm hauv lub tebchaws uas Vajtswv muab rau nws haivneeg nyob no lawm. 17Kuv xav hais tias koj yuav coglus pab kuv kom muaj kev kaj siab, rau qhov vajntxwv yeej zoo ib yam li Vajtswv tus timtswv thiab muaj peevxwm muab qhov zoo cais tawm ntawm qhov phem. Thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv nrog nraim koj!”
18Vajntxwv teb hais tias, “Kuv yuav nug koj, mas koj yuav tsum teb txhua yam uas yog qhov tseeb xwb.”
 Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Vajntxwv, koj nug kuv los tau.”
19Daviv nug nws hais tias, “Puas yog Yau-am txib koj tuaj hais tej lus no rau kuv?”
 Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Vajntxwv, yeej tsis muaj leejtwg yuav zam dhau koj tej lus nug li, kuv nyob ntawm no teb koj tej lus nug ntag. Twb yog koj tus thawj tubrog Yau-am kom kuv tuaj thiab qhia kom kuv hais tej lus no.
20Tiamsis qhov uas nws ua no twb yog ua kom daws tau koj tej teebmeem ntag. Kuv tus vajntxwv yeej yog tus txawj ntse ib yam li Vajtswv tus timtswv thiab paub txhua yam uas yuav tshwm los.”
21Tom qab ntawd vajntxwv hais rau Yau-am hais tias, “Kuv pom zoo ua li koj hais. Koj cia li mus thiab coj tus tub hluas Axaloos rov qab los.”
22Yau-am thiaj txhos caug ntua hawm Daviv thiab hais tias, “Vajntxwv uas yog kuv tus tswv, thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj! Nimno kuv paub hais tias koj pom zoo nrog kuv, vim koj ua raws li kuv tau thov koj lawm.” 23Ces Yau-am thiaj mus rau pem Nkesus thiab coj Axaloos rov qab los rau hauv lub nroog Yeluxalees. 24Tiamsis vajntxwv samhwm tsis pub Axaloos mus nyob hauv lub loog li. Vajntxwv hais tias, “Kuv tsis xav ntsib nws tim ntsej tim muag.” Yog li ntawd, Axaloos thiaj nyob hauv nws lub tsev xwb, tsis mus tshwm rau vajntxwv pom li.

Axaloos thiab Daviv Rov Sib Haum

25Nyob hauv tebchaws Yixalayees tsis muaj leej twg uas luag yuav qhuas npaum li qhuas Axaloos; saum Axaloos taubhau mus ti nkaus hauv nws kotaw tsis muaj ib qho phem li. 26Vim ib xyoos nws txiav plaubhau ib zaug xwb, thaum nws cov plaubhau ntev tuaj lawm hnyav kawg li. Muab nws cov plaubhau luj hnyav tsib choj raws li nomtswv tej teev uas haum txiaj. 27Axaloos muaj peb tug tub thiab ib tug ntxhais hu ua Tamaj, Tamaj yog ib tug ntxhais uas zoo nkauj heev.
28Axaloos nyob hauv lub nroog Yeluxalees tau ob xyoos tsis tau pom vajntxwv hlo li. 29Axaloos thiaj tso neeg mus hais rau Yau-am kom pab nws mus thov vajntxwv; tiamsis Yau-am tsis tuaj cuag Axaloos li. Axaloos rov tso neeg mus hu Yau-am dua los Yau-am tsis kam tuaj cuag nws li. 30Yog li ntawd, Axaloos thiaj hais rau nws cov tubtxib hais tias, “Nej saib, Yau-am thaj liaj nyob npuab kuv thaj thiab nplej tseem puv nkaus hauv thaj liaj. Nej cia li mus tis taws hlawv.” Yog li ntawd, lawv thiaj mus zes taws hlawv Yau-am thaj liaj.
31Yau-am thiaj mus rau tom Axaloos tsev thiab nug nws hais tias, “Vim li cas koj cov tubtxib zes taws hlawv kuv thaj liaj?”
32Axaloos teb hais tias, “Rau qhov thaum kuv tso neeg tuaj hu koj, koj tsis tuaj li. Kuv xav kom koj mus pab kuv nug vajntxwv hais tias, ‘Vim li cas kuv thiaj rov pem Nkesus los nyob rau hauv no? Yog kuv nyob twjywm ped, yuav zoo dua kuv nyob ntawm no.’ ” Thiab Axaloos hais ntxiv hais tias, “Kuv xav teem sijhawm mus cuag vajntxwv, yog hais tias kuv txhaum tiag, thov nws cia li muab kuv tua povtseg.”
33Yog li ntawd, Yau-am thiaj mus cuag Vajntxwv Daviv thiab muab Axaloos tej lus txhua lo hais rau Daviv mloog. Vajntxwv tso neeg mus hu Axaloos, Axaloos thiaj mus cuag vajntxwv thiab nws txhos caug ntua hawm vajntxwv. Vajntxwv zoo siab thiab puag nkaus Axaloos nwj.