15

Y-Apsalôm Tâm Rdâng Ma Y-David

1Jŏ djê̆ ta nây, Y-Apsalôm ndrăp rơm ma păng nơm du bôk ndeh seh jêh ri ƀaƀă seh, jêh ri prăm jê̆t nuyh tahan prăp nchuăt panăp păng. 2Y-Apsalôm vay dâk ơm ôi jêh ri dâk ta meng trong mpông pêr. Tơlah geh bunuyh văch geh nau ŭch nkoch phong dôih hăn tât hađăch gay dăn phat nkra, pôri Y-Apsalôm kuăl ôp bunuyh nây, jêh ri lah: "Mbu ƀon may?" Tơlah khân păng plơ̆ lah: "Oh mon may jêng phung mpôl băl Israel, "-3 pôri Y-Apsalôm lah đŏng ma ôbăl: "Aơ nau may jêng ueh jêh ri di; ƀiălah ta ntŭk hađăch njêng bunuyh nơm kâp iăt nau may?" 4Pônây, Y-Apsalôm ngơi lah đŏng: "Ơ! Tơlah bu njêng gâp dơi jêng kôranh phat dôih tâm n'gor! Pônây ăn nơm mbu moh geh nau tâm lah tâm djrel ŭch tâm phat, mra tât ma gâp, pôri gâp phat dôih sŏng ăn ma khân păng. 5Tơlah geh bunuyh văch dăch ŭch mbah ma păng, păng yơr ti păng kuăn ôbăl jêh ri chŭm ôbăl. 6Nâm bu pô nây Y-Apsalôm ƀư ma lĕ rngôch phung Israel văch ma hađăch ma nau phat dôih. Pôri Y-Apsalôm ndơm sŏk nuih n'hâm phung Israel.
7Lôch puăn năm, Y-Apsalôm lah ma hađăch, "Gâp dăn ma may, ăn gâp hăn tât ta ƀon Hêbron gay ƀư ăn nanê̆ nau gâp lĕ ton ma Yêhôva. 8Yorlah oh mon may ƀư jêh nau ton dôl gâp gŭ ta n'gor Gêsur tâm n'gor Aram, lah.' Tơlah ngăn Yêhôva mra njŭn gâp sĭt ma ƀon Yêrusalem, rnôk nây gâp mra yơk mbah Yêhôva.'" 9Hađăch lah ma păng, "Hăn hom đăp mpăn." Pônây păng dâk hăn ma ƀon Hêbron. 10Ƀiălah Y-Apsalôm prơh hăn phung bunuyh n'hut mbơh nau lor ma phung mpôl băl Israel, lah: "Tơlah khân may tăng bâr nŭng, rnôk nây lah hom: Y-Apsalôm jêng hađăch ta ƀon Hêbron!" 11Bar rhiăng nuyh tă bơh ƀon Yêrusalem, phung bu lĕ jă jêh, hăn ndrel ma Y-Apsalôm. Khân păng hăn ma nau sŏng srăng, mâu blau plĕch rlăm ôh. 12Dôl Y-Apsalôm gŭ nhhơr ndơ ƀư brah, păng prơh bu hăn kuăl Y-Ahitôpel ƀon Gilô, jêng nơm nchră ma Y-David, bơh ƀon păng nơm, ƀon Gilô Phung mĭn ma nau tâm rdâng nây lơ hâu katang lơn, jêh ri phung ƀon lan mpeh Y-Apsalôm jêng lơ hâu âk.

Y-David Du Bơh ƀon Yêrusalem

13Geh bunuyh hăn tât mbơh ma Y-David, lah: "Nuih n'hâm phung Israel rklĭng mpeh ma Y-Apsalôm." 14Pônây, Y-David lah ma phung oh mon păng gŭ n'hanh păng ta ƀon Yêrusalem, "Dâk hom, jêh ri he du. Tơlah mâu du ôh he mâu mra klaih ôh bơh Y-Apsalôm. Hăn hom gơnh, klach lah păng ban he mâu năn saơ, ƀư mhĭk ma he, jêh ri dŏng đao ƀư rai ƀon." 15Phung oh mon hađăch lah: "Aơ phung oh mon may hŏ nkra jêh moh nau kôranh gâp hađăch mĭn jêh."
16Pônây, hađăch dâk hăn, geh lĕ rngôch ngih păng hăn ndrel, ƀiălah hađăch ăn gŭ jê̆t nuyh ur yông gay mât chăm ngih hađăch. 17Pônây geh lĕ rngôch phung ƀon lan tĭng păng hăn, khân păng gŭ njơh ta ngih bôl dŭt ƀon. 18Lĕ rngôch oh mon hađăch jêh ri lĕ rngôch prao rhiăng nuyh phung Gitit, tâm prao rhiăng nuyh hŏ tĭng păng bơh ƀon Gat, hăn lor panăp da dê. 19Hađăch lah ma Y-Itai bunuyh Gitit. May tâm ban lĕ, mâm dĭng may hăn ndrel hên? Plơ̆ sĭt hom, gŭ ndrel hađăch (nâm bu ntĭt hađăch mhe Y-Apsalôm), yorlah may jêng du huê bunuyh bunăch, jêh ri lĕ bu mprơh may tă bơh n'gor bri may. 20May mhe tât nar nđaơ, jêh ri nar aơ mâm gâp dơi rom may du nsong bêng aơ bêng ri ndrel hên? Bi gâp, mâu gĭt ôh ntŭk gâp hăn. Pôri, plơ̆ sĭt hom jêh ri leo phung oh nâu may tĭng may; jêh ri dăn ma Yêhôva mpơl nau păng rŏng ngăn jêh ri nau n'hêl nanê̆ gŭ tâm may!" 21Ƀiălah Y-Itai lah ma hađăch: Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, jêh ri tĭng nâm kôranh gâp hađăch gŭ rêh, ta ntŭk kôranh gâp hađăch mra gŭ, gĭt lah tâm nau khĭt mâu lah tâm nau rêh, pôri oh mon may mra gŭ ta nây tâm ban lĕ. 22Hađăch David lah ma Y-Itai pô aơ: "Pôri hăn hom lor panăp." Pônây Y-Itai bunuyh Gitit nđâp lĕ rngôch kon se ndăm tĭng păng, hăn lor panăp dadê.
23Lĕ tar jŭm n'gor bri nhĭm nhiăng, lŭng nter dôl lĕ rngôch phung ƀon lan aơ lĕ lăn hăn jêh, jêh ri hađăch rgăn dak n'hor Sêdrôn, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan bơi tât ta trong rlet bri rdah dadê. 24Tanây geh nđâp Y-Sadôk tâm ban lĕ jêh ri lĕ rngôch phung Lêvi tung hip nau Brah Ndu tâm rnglăp. Khân păng njuyh hip Brah Ndu ta neh, jêh nây Y-Abiathar hăn lor panăp kŏ tât lĕ rngôch phung ƀon lan hŏ du luh jêh tă bơh ƀon lôch jêh. 25Hađăch lah ma Y-Sadôk, "Tung mplơ̆ sĭt hom hip Brah Ndu ma ƀon. Tơlah gâp mra geh nau yô̆ ta năp măt Yêhôva, păng mra njŭn ăn gâp plơ̆ sĭt đŏng, jêh ri ăn gâp saơ hip jêh ri ntŭk Yêhôva gŭ. 26Ƀiălah tơlah păng lah, 'Gâp mâu ŭch rŏng ôh may;' lah pôri, ăn păng ƀư ma gâp tĭng nâm păng mĭn ueh." 27Hađăch lah tâm ban lĕ lah ma Y-Sadôk, kôranh ƀư brah, "Pônây mplơ̆ sĭt hom ma ƀon ma nau đăp mpăn, may, jêh ri Y-Abiathar ndrel ma bar hê kon buklâu khân may, Y-Ahimas kon buklâu may jêh ri Y-Jônathan kon buklâu Y-Abiathar. 28Aơ gâp mra kâp ta ntŭk rgăn dak tâm bri rdah, tât geh bâr ngơi tă bơh may bu mbơh ma gâp." 29Pôri Y-Sadôk jêh ri Y-Abiathar tung mplơ̆ sĭt hip Brah Ndu ma ƀon Yêrusalem; jêh ri khân păng ăt hôm gŭ ta nây.
30Ƀiălah Y-David hao kalơ ntŭk yôk Ôlivơ nhĭm jăng jai, chuat jăng jai nhĭm rjai ndăng trong), chuat jâng dơm jêh ri bôk păng rmôl lơi. Jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan ndrel păng rmôl bôk khân păng, jêh ri khân păng hao nhĭm rjai ndăng trong. 31Bu mbơh ma Y-David, "Y-Ahitôpel jêng phung tâm rdâng ndrel ma Y-Apsalôm." Y-David lah: "Ơ Yêhôva, gâp vơl ma may, rlơ̆ lơi nau Y-Ahitôpel nchră jêng nau rluk."
32Tơlah Y-David lĕ tât ta kalơ n'glơn yôk ntŭk bu mbah yơk ma Brah NDu, aơ, Y-Husai bunuyh Arkit văch tâm mâp đah păng, kho ao lĕ nkhêk jêh, jêh ri bôk păng neh muy. 33Y-David plơ̆ lah ma ôbăl, "Tơlah may n'hot hăn ndrel ma gâp, may mra jêng du nau jâk jêr ma gâp. 34Ƀiălah tơlah may plơ̆ sĭt ma ƀon, jêh ri lah ma Y-Apsalôm pô aơ: "Hơi hađăch, gâp jêng oh mon may. Kăl e gâp hŏ pah kan ma hađăch mbơ̆ may, pônây lĕ gâp mra pah kan ma may, -ri mơ may gŭ mpeh ma gâp ƀư roh lơi nau Y-Ahitôpel nchră. 35Bar hê kôranh ƀư brah Y-Sadôk, jêh ri Y-Ahiathar mra gŭ ndrel may ta nây. Pônây moh nau may tăng ta bơh ngih hađăch (nâm bu ntĭt nây jêng ngih Y-Apsalôm, hađăch mhe) nkoch bri nau nây ma Y-Sadôk jêh ri Y-Abiathar jêng phung kôranh ƀư brah. 36Aơ bar hê kon buklâu khân păng gŭ ndrel khân păng ta nây, Y-Ahimas kon buklâu Y-Sadôk, jêh ri Y-Jônathan kon buklâu Y-Abiathar. Ma khân păng may dơi njuăl ma gâp lĕ nau may mra tăng." 37Pônây Y-Husai mĭt jiăng Y-David, lăp tâm ƀon tơlah dôl Y-Apsalôm lăp tâm Yêrusalem.