15

Absalôm Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Dawid

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, Absalôm hơduah kơ ñu pô sa boh rơdêh aseh hrŏm hăng khul aseh laih anŭn brơi kơ rơmapluh čô tơhan đuaĭ nao hlâo kơ ñu yơh pơpă anih ñu đĭ rơdêh aseh ñu nao. 2Ñu juăt tơgŭ mơguah laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi djeo jơlan mŭt nao pơ amăng ja̱ng plei Yerusalaim. Tơdang hlơi pô rai hăng tơlơi brŏk ƀuăh kiăng kơ nao rơkâo kơ pơtao pơsir brơi, Absalôm tơña kơ pô anŭn kơ tơlơi mơ̆ng plei pă pô anŭn rai laih anŭn pô anŭn laĭ glaĭ kơ ñu kơ tơlơi gơ̆ rai mơ̆ng kơnung djuai pă amăng ƀing Israel yơh. 3Giŏng anŭn, Absalôm laĭ kơ ñu tui anai, “Anai nê, tơlơi ih brŏk ƀuăh anai jing djơ̆ lăp laih anŭn djơ̆ găl yơh, samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô pơala brơi kơ pơtao ôh či hơmư̆ brơi kơ tơlơi ih anai.” 4Absalôm laĭ dơ̆ng tui anai, “Kơnơ̆ng tơdah arăng ruah mă kâo jing pô phat kơđi amăng anih lŏn anai đôč! Giŏng anŭn, hlơi pô hơmâo tơlơi brŏk ƀuăh ƀôdah hơget tơlơi kiăng kwưh, ñu dưi rai pơ kâo laih anŭn kâo či kơsem brơi tơlơi anŭn, ñu či tŭ mă tơlơi djơ̆ tơpă yơh.”
5Ăt tui anŭn mơ̆n, rĭm wơ̆t hlơi pô rai pơ ñu bon kơkuh ƀơi anăp ñu, Absalôm yơr tơbiă tơngan ñu, păn gơ̆ laih anŭn čum kơkuh ƀơi gơ̆. 6Absalôm ngă kar hăng anŭn kơ abih bang ƀing Israel hlơi pô kiăng nao rơkâo pơtao kơ tơlơi djơ̆ tơpă. Hơnŭn yơh, amăng hơdră anŭn ñu ngă brơi kơ ƀing Israel kiăng đuaĭ tui ñu hloh kơ đuaĭ tui Dawid.
7Ƀơi tơluč amăng thŭn tal pă̱, Absalôm laĭ kơ pơtao tui anai, “Brơi bĕ kâo nao pơ plei Hebrôn kiăng kơ pơgiŏng hĭ tơlơi kâo hơmâo ƀuăn laih hăng Yahweh. 8Tơdang ding kơna ih anai dŏ pơ anih Gesur amăng tring Aram, kâo ƀuăn laih tui anai, ‘Tơdah Yahweh ba glaĭ kâo pơ plei Yerusalaim, kâo či kơkuh pơpŭ kơ Yahweh amăng plei Hebrôn.’ ”
9Pơtao laĭ kơ ñu tui anai, “Nao bĕ amăng tơlơi rơnŭk rơno̱m.” Tui anŭn, ñu nao pơ plei Hebrôn yơh.
10Giŏng anŭn, Absalôm pơkiaŏ nao ƀing laĭ pơthâo hơgŏm amăng djŏp kơnung djuai Israel laih anŭn laĭ tui anai, “Tơdang ƀing gih hơmư̆ dơnai tơdiăp ayŭp, ƀing gih laĭ bĕ tui anai, ‘Amăng plei Hebrôn ƀing gơmơi hơmâo pơjing laih Absalôm jing pơtao kơ ƀing Israel.’ ” 11Dua-rơtuh čô mơ̆ng plei Yerusalaim hơmâo nao hrŏm laih hăng Absalôm. Arăng jak iâu ƀing gơñu kar hăng ƀing tuai, nao hrŏm hăng Absalôm, ƀu thâo hluh hơget ôh kơ tơlơi Absalôm či ngă anŭn. 12Tơdang Absalôm pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang, ñu ăt brơi arăng iâu rai Ahithôphel mơnuih Gilôn, jing khua djru tơlơi pơmĭn kơ Dawid, kiăng kơ rai mơ̆ng plei Gilôh jing plei pla gơ̆. Tui anŭn yơh, tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng anai hơmâo tơlơi kơtang laih anŭn ƀing mơnuih khưp đuaĭ tui Absalôm ƀrư̆ lu jai yơh.

Dawid Đuaĭ Kơdŏp

13Hơmâo sa čô mơnuih rai laĭ pơthâo kơ Dawid tui anai, “Ră anai, ƀiă kơ abih bang ƀing Israel kiăng đuaĭ tui Absalôm.”
14Giŏng anŭn, Dawid laĭ kơ abih bang ƀing khua moa ñu jing ƀing dŏ hăng ñu amăng plei Yerusalaim tui anai, “Rai bĕ! Ƀing ta khŏm đuaĭ kơdŏp bĕ huĭdah ƀu či hơmâo ôh sa čô amăng ƀing ta tơklaih hĭ mơ̆ng Absalôm. Ƀing ta khŏm đuaĭ ră anai mơtam huĭdah ñu ba rai tơlơi răm rai tañ ƀơi ƀing ta laih anŭn pơdjai hĭ abih bang mơnuih amăng plei anai hăng đao gưm yơh.”
15Ƀing khua moa laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Ƀing gơmơi, jing ƀing ding kơna ih anai, prap pre ngă tui abih bang tơlơi ih ruah yơh, Ơ pơtao khua gơmơi ăh.”
16Pơtao tơbiă nao, hrŏm hăng abih bang sang anŏ ñu đuaĭ tui, samơ̆ ñu pioh glaĭ pluh čô bơnai hle̱ kiăng răk wai anih sang pơtao. 17Tui anŭn yơh, pơtao tơbiă nao hrŏm hăng abih bang mơnuih đuaĭ tui ñu laih anŭn ƀing gơñu dơ̆ng glaĭ ƀơi sa boh anih ataih ƀiă mơ̆ng plei anŭn. 18Abih bang ƀing tơhan ñu tơbiă găn nao ƀơi anăp ñu, hrŏm hăng abih bang ƀing Keret laih anŭn ƀing Pelet; wơ̆t hăng abih bang năm-rơtuh čô mơnuih Git, jing ƀing nao hrŏm hăng ñu čơdơ̆ng mơ̆ng plei Gat tơbiă nao hlâo kơ pơtao.
19Pơtao pơtă kơ Ittai mơnuih Git tui anai, “Ih anăm khŏm rai hrŏm hăng ƀing gơmơi ôh. Wơ̆t glaĭ dŏ hăng pơtao Absalôm bĕ. Ih jing sa čô tuai laih anŭn jing pô khŏm đuaĭ hĭ mơ̆ng anih lŏn ih. 20Ih phrâo rai kơnơ̆ng ƀiă hrơi đôč laih anŭn hrơi anai kâo či brơi ih đuaĭ hyu hrŏm hăng ƀing gơmơi hă, tơdang anŭn kâo kŏn thâo lơi pơpă anih kâo či nao anai? Glaĭ bĕ laih anŭn djă̱ ba wơ̆t hăng ƀing mơnuih ih mơ̆n. Kwưh kiăng kơ tơlơi Yahweh či ngă hiam klă laih anŭn tŏng ten hăng ih yơh.”
21Samơ̆ Ittai laĭ glaĭ hăng pơtao tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip laih anŭn hăng ih pơtao ăh, pơpă anih ih či dŏ, Ơ pơtao khua kâo ăh, kiăng laĭ kơ tơlơi hơdip ƀôdah kơ tơlơi djai, pơ anih anŭn mơ̆n kâo, ding kơna ih anai, či dŏ.”
22Dawid laĭ kơ Ittai tui anai, “Nao bĕ, rơbat nao pơanăp bĕ.” Tui anŭn, Ittai mơnuih Git tơbiă nao hrŏm hăng abih bang ƀing tơhan pơtao laih anŭn ƀing sang anŏ hrŏm hơbĭt hăng ñu mơ̆n.
23Abih bang ƀing ană plei hia kraih tơdang abih bang ƀing mơnuih anai găn nao. Pơtao ăt găn nao dơnung Kidrôn mơ̆n laih anŭn abih bang ƀing gơñu rơbat anăp nao pơ tơdron ha̱r yơh.
24Zadôk ăt dŏ pơ anŭn mơ̆n wơ̆t hăng abih bang ƀing Lêwi, jing ƀing nao hrŏm hăng ñu glăm ba hip tơlơi pơgop Ơi Adai. Ƀing gơñu lưh trŭn hip Ơi Adai anŭn laih anŭn Abiathar pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang tơl abih bang ƀing mơnuih hơmâo tơbiă hĭ laih mơ̆ng plei Yerusalaim anŭn.
25Giŏng anŭn, pơtao laĭ kơ Zadôk tui anai, “Ba glaĭ bĕ hip Ơi Adai pơ plei. Tơdah kâo hơmâo pơmơak laih kơ Yahweh, Ñu či ba kâo glaĭ laih anŭn brơi kâo ƀuh hip anŭn amăng anih dŏ Ñu dơ̆ng. 26Samơ̆ tơdah Ñu ƀu hơmâo tơlơi mơak hăng kâo ôh, tui anŭn kâo prap pre laih; brơi bĕ Ñu ngă kơ kâo hơget tơlơi Ñu lăng jing hiam djơ̆ kơ Ñu yơh.”
27Pơtao ăt pơtă kơ khua ngă yang Zadôk tui anai mơ̆n, “Ih jing pô pơala! Wơ̆t glaĭ bĕ pơ plei hăng tơlơi rơiăt hơgŏm wơ̆t hăng ană đah rơkơi ih Ahimaaz laih anŭn hăng Yônathan ană đah rơkơi Abiathar. Ih hăng Abiathar mă ba glaĭ bĕ dua čô ană đah rơkơi gih. 28Kâo či dŏ tơguan ƀơi anih ia krong găn nao tơl kâo hơmư̆ boh hiăp mơit rai mơ̆ng ƀing gih yơh.” 29Tui anŭn, Zadôk laih anŭn Abiathar mă hip Ơi Adai ba glaĭ pơ plei Yerusalaim hăng dŏ glaĭ pơ anŭn.
30Samơ̆ Dawid rơbat nao pơ čư̆ Ôliwơ, rơbat jai ñu hia jai; akŏ ñu akă pŏn hĭ laih anŭn ñu rơbat jơ̆ng soh kiăng pơrơđah kơ tơlơi ñu rơngot hơning. Abih bang ƀing mơnuih nao hrŏm hăng ñu ăt akă pŏn hĭ akŏ gơñu hăng čŏk hia mơ̆n tơdang ƀing gơñu đĭ nao. 31Hlak anŭn, Dawid hơmư̆ tui anai, “Ahithôphel ăt jing amăng ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng hrŏm hăng Absalôm mơ̆n.” Tui anŭn, Dawid iâu laĭ tui anai, “Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih ngă brơi kơ Absalôm hơngah hĭ bĕ tơlơi djru pơmĭn Ahithôphel jing hĭ tơlơi mlŭk.”
32Tơdang Dawid nao truh pơ kơčŏng čư̆ laih jing anih arăng juăt kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai, Husai, jing mơnuih mơ̆ng kơnung djuai Arkit, dŏ pơ anŭn kiăng bưp ñu, ñu hek tơĭ hĭ ao phyung ñu laih anŭn pruai ƀruih lŏn ƀơi akŏ ñu kiăng pơrơđah tơlơi ñu rơngot. 33Dawid laĭ kơ ñu tui anai, “Tơdah ih nao hrŏm hăng kâo, ih či jing sa tơlơi kơtraŏ kơ kâo yơh. 34Samơ̆ tơdah ih wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim laih anŭn laĭ hăng Absalôm kơ tơlơi ih či jing ding kơna mă bruă kơ ñu yơh jing pơtao. Hlâo adih ih jing ding kơna mă bruă kơ kâo, samơ̆ ră anai ih či mă bruă kơ ñu yơh. Tui anŭn, ih dưi djru kâo kiăng pơtah hĭ tơlơi djru pơmĭn Ahithôphel anŭn. 35Ƀing khua ngă yang Zadôk laih anŭn Abiathar ăt dŏ hăng ih pơ anŭn mơ̆n. Ruai bĕ kơ ƀing gơñu tơlơi ih hơmư̆ amăng sang pơtao. 36Dua čô ƀing ană đah rơkơi gơñu anŭn jing: Ahimaaz jing ană Zadôk laih anŭn Yônathan jing ană Abiathar, ăt dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n. Pơkiaŏ rai bĕ ƀing gơñu pơ kâo hơget tơlơi ih hơmư̆.”
37Tui anŭn, Husai, jing gơyut laih anŭn ăt jing pô djru pơmĭn kơ Dawid mơ̆n, wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim tơdang Absalôm hlak mŭt amăng plei yơh.