17

Mưu cao thành hay bại?

1A-hi-tô-phe lại đề nghị với Áp-sa-lôm: "Để tôi chọn mười hai ngàn quân, đuổi theo Đa-vít ngay đêm nay. 2Trong lúc ông ta đang mỏi mệt, chán nản, tôi sẽ xông đến tấn công, thế nào ông ta cũng hoảng hốt, mọi người sẽ bỏ chạy, tôi sẽ giết một mình Đa-vít, 3còn mọi người khác tôi sẽ đem về với vua. Chỉ giết một người, mà mọi người được hưởng thái bình." 4Áp-sa-lôm và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều cho lời bàn này là chí lý. 5Nhưng Áp-sa-lôm nói: "Mời Hu-sai người Ạt-kít đến đây, xem thử ông có ý kiến gì không." 6Khi Hu-sai đến, Áp-sa-lôm kể cho ông nghe lời A-hi-tô-phe bàn, rồi hỏi: "Ta có nên làm như thế không? Nếu không, ông cho biết ý kiến." 7Hu-sai đáp: "Lần này mưu của A-hi-tô-phe chưa được sâu. 8Bệ hạ biết rõ, vua cha và thuộc hạ toàn là dũng sĩ, nay họ đang giận dữ khác nào gấu cái bị bắt mất con. Ngoài ra, vua cha là người thạo việc chiến trường, ông ta không ngủ đêm giữa đám ba quân đâu. 9Có lẽ ông đang ẩn trong hang hố hoặc một nơi nào đấy. Nếu ngay trận đầu, một số quân ta bị chém ngã, ai nghe cũng sẽ nói: 'Phe Áp-sa-lôm bị tàn sát vô số.' 10Lúc ấy, dù người can đảm, có lòng dạ như sư tử cũng phải khiếp vía, vì ai trong Y-sơ-ra-ên cũng biết vua cha là một dũng sĩ và thuộc hạ ông đều là người gan dạ. 11Vậy tôi đề nghị ta nên ra lệnh động viên toàn quốc, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba. Quân số sẽ đông như cát biển, và bệ hạ thân hành cầm quân ra trận. 12Như thế, nếu biết được Đa-vít đang ở nơi nào, ta sẽ bủa vây tấn công, trùm kín đối phương như sương phủ đất và giết sạch không chừa một mống. 13Nếu ông ta rút vào một thành nào, đại quân Y-sơ-ra-ên sẽ lấy dây thừng kéo đổ thành, đùa cả xuống thung lũng, không chừa một viên sỏi."
14Áp-sa-lôm và mọi người nói: "Mưu của Hu-sai hay hơn kế của A-hi-tô-phe." Vì Chúa đã làm cho mưu của A-hi-tô-phe bị bác bỏ, để Áp-sa-lôm mang họa.
15Hu-sai báo cho hai thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha hay lời bàn của A-hi-tô-phe và lời đề nghị của mình trước mặt Áp-sa-lôm và các trưởng lão; 16đồng thời ông dặn họ: "Xin lập tức sai người đi nói với vua Đa-vít: 'đêm nay xin đừng ở bên khúc sông cạn nữa, nhưng phải qua sông ngay, nếu không bệ hạ và mọi người sẽ bị hại.'"
17Vì sợ bại lộ nên Giô-na-than và A-hi-mát không vào thành, nhưng chờ ở Ên-đô-ghên cho đến khi một đầy tớ gái mang tin đến, để họ đi báo lại cho Đa-vít. 18Nhưng có một thiếu niên thấy họ, báo cho Áp-sa-lôm. Hai người liền trốn đến Ba-hu-rim, vào nhà một người kia. Nhà này có một cái giếng ngoài sân, họ leo xuống giếng. 19Vợ người chủ nhà lấy vải phủ miệng giếng, rải thóc lên trên để không ai nghi ngờ. 20Khi người của Áp-sa-lôm đến hỏi: "Bà có thấy Giô-na-than và A-hi-mát không?" bà đáp: "Họ đi qua suối rồi." Người của Áp-sa-lôm tìm một hồi chẳng thấy, nên quay về Giê-ru-sa-lem.
21Sau khi họ đi khỏi, hai người ở dưới giếng leo lên, đi báo tin cho Đa-vít, kể lại lời bàn của A-hi-tô-phe và nói: "Xin bệ hạ sang sông ngay." 22Đa-vít và những người theo vua qua đến bờ bên kia sông Giô-đan trước khi trời sáng.
23A-hi-tô-phe thấy kế mình bàn không ai nghe, liền thắng lừa về quê. Sau khi xếp đặt mọi việc trong nhà, ông treo cổ tự tử. Người ta chôn A-hi-tô-phe cạnh mộ cha ông.
24Đa-vít đến Ma-ha-na-im trong khi Áp-sa-lôm kéo đại quân Y-sơ-ra-ên qua sông Giô-đan. 25Áp-sa-lôm chỉ định A-ma-sa làm tổng tư lệnh quân đội thay thế Giô-áp (Giô-áp là chú họ của A-ma-sa vì mẹ A-ma-sa, bà A-bi-ganh có chồng là Ích-ra người Y-sơ-ra-ên, con của bà Na-hách, bà này là chị của mẹ Giô-áp, tên là Xê-ru-gia). 26Áp-sa-lôm và quân đội Y-sơ-ra-ên dừng lại đóng trại trong đất Ga-la-át.
27Khi Đa-vít tới Ma-ha-na-im, Sô-bi (con của Na-hách ở Ráp-ba, thành của người Am-môn), Ma-ki (con của A-mi-ên ở Lô-đê-ba) và Bát-xi-lai (người Ga-la-át ở Rô-ghê-lim) 28,29đem tiếp tế cho Đa-vít và những người theo vua chăn chiếu, chậu, chén bát, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hạt rang, đậu, đậu lăng, mật ong, bơ (lấy từ sữa cừu), và phó mát (lấy từ sữa bò). Họ nói: "Chắc ai cũng mệt mỏi, đói khát vì phải vượt sa mạc."