17

Husais Ntxias Axaloos Yuamkev

1Tau tsis ntev los tom qab no, Ahithaufees hais rau Axaloos hais tias, “Thov cia kuv mus xaiv kaum ob txhiab leej txivneej nrog kuv thiab hmo no kuv yuav mus caum Daviv qab. 2Kuv yuav tua nws thaum nws lim thiab qaug zog heev. Nws yuav ntshai thiab tagnrho nws cov neeg yuav khiav tsis saib qab. Kuv yuav tua vajntxwv tib leeg xwb, 3thiab kuv yuav coj tagnrho nws cov neeg rov qab los thawj koj ib yam li tus nkauj nyab rov los thawj nws tus txiv. Koj los tsuas nrhiav tua nws tib leeg thiab xwb; dua li cov yuav tsum tseg cia.” 4Cov lus no raug Axaloos thiab cov Yixalayees tej thawjcoj siab kawg li.
5Axaloos hais tias, “Nej cia li mus hu Husais los tamsim no, saib nws yuav hais li cas rau peb.” 6Thaum Husais los txog ntua, Axaloos nug Husais hais tias, “Tej lus no yog Ahithaufees hais qhia rau peb; koj puas pom zoo rau peb ua raws li ntawd? Yog koj tsis pom zoo, thov qhia saib peb yuav ua li cas.”
7Husais teb hais tias, “Cov lus uas Ahithaufees qhia rau koj no tsis yog lus zoo. 8Koj yeej paub hais tias, koj txiv Daviv thiab nws cov neeg tua rog ua tau heev thiab nyaum cuag tus maum dais uas neeg mus muab nws cov menyuam ntag. Koj txiv yog ib tug tubrog uas yeej ibtxwm txawj tua rog heev thiab hmo ntuj nws yeej tsis nrog nws cov neeg nyob ua ke li. 9Tamsim no nws yeej mus nkaum hauv tej qhov tsua lossis lwm qhov chaw lawm. Ces thaum Daviv tawm los tua koj cov neeg, ces txhua tus uas hnov txog zaj no yuav hais tias koj cov neeg swb lawm. 10Thaum ntawd cov tubrog uas siab tawv, tsis paub ntshai ib yam li tej tsov ntxhuav, yuav cia li ntshai rau qhov txhua tus Yixalayees yeej paub hais tias, koj txiv yog ib tug uas ntaus rog ua tau thiab nws cov neeg yog cov uas muaj siab tawv tua rog heev. 11Kuv pom zoo mas koj cia li sau tagnrho cov Yixalayees nyob thoob plaws sab tebchaws tom no mus txog ntua sab tom ub tuaj ua ke, kom coob npaum li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv, thiab koj cia li ua tus ntaus thawj loo mus rau hauv tshavrog. 12Txawm yog Daviv nyob qhov twg los peb yeej yuav nrhiav tau nws xwb, peb cia li tua nws thaum nws tsis tau ceevfaj hais tias yuav muaj tej xwm no. Ces nws thiab nws cov neeg thiaj yuav tsis muaj ib tug dim li. 13Yog lawv khiav los rau hauv nroog, peb cov neeg yuav nqa hlua mus khi lub nroog ntawd tus ntsa yeej cab kom vau tas mus rau nram kwjha. Tsis pub kom tshuav ib lub nyuag pobzeb seem nyob saum ncov roob li.”
14Axaloos thiab cov Yixalayees hais tias, “Husais, zaj tswvyim zoo dua Ahithaufees zaj tswvyim.” Tus TSWV ua rau Ahithaufees tej tswvyim uas zoo tsis muaj kuab lawm, thiaj tsis muaj leejtwg ua raws li ntawd. Yog li ntawd, tej kev puastsuaj thiaj los raug Axaloos.

Husais Ceebtoom Kom Daviv Khiav

15Husais txawm mus piav tej lus uas nws tau hais rau Axaloos thiab cov Yixalayees tej thawjcoj mloog, thiab coj Ahithaufees tej lus mus piav huv tibsi rau Xadaus thiab Anpiyathas uas yog ob tug povthawj mloog. 16Husais hais ntxiv hais tias, “Tamsim no cia li tso neeg mus hais rau Daviv paub, kom nws tsis txhob pw nram tus dej uas hla mus rau tom tiaj suabpuam, tiamsis kom lawv cia li hla tus dej Yauladees mus kom dhau plaws rau sab tim ub, nws thiab nws cov neeg thiaj tsis raug ntes thiab tsis raug tua.”
17Anpiyathas tus tub Yaunathas thiab Xadaus tus tub Ahima-as nyob rawv ntawm lub qhovdej txhawv Elaunkees uas nyob sab nraum ntug nroog Yeluxalees tos, rau qhov ntshai nyob tsam muaj neeg pom nkawd mus hauv lub nroog. Muaj ib tug ntxhais qhev niaj zaus coj tej xov tuaj qhia rau nkawd. Nkawd mam li mus qhia rau Vajntxwv Daviv paub. 18Tiamsis muaj ib hnub ib tug menyuam tub pom nkawd, nws txawm los qhia rau Axaloos; yog li ntawd, nkawd thiaj maj nroos khiav mus nkaum rau hauv ib tug txivneej lub tsev hauv Npahulees. Tus txivneej ntawd muaj ib lub qhovtshij nyob ze nws lub tsev, nkawd thiaj nqis mus nkaum hauv lub qhovtshij ntawd. 19Tus txivneej ntawd tus pojniam muab ib daim ntaub los nthuav npog thoob plaws lub qhovtshij, thiab muab nplej w thoob plaws rau saud, kom tsis muaj leejtwg paub hais tias muaj neeg nyob hauv. 20Axaloos cov nomtswv tuaj rau hauv tsev thiab nug tus pojniam ntawd hais tias, “Ahima-as thiab Yaunathas nkawd nyob qhov twg?”
 Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Nkawd hla dej mus rau sab tim ub lawm.”
 Cov txivneej ntawd nrhiav nkawd, tiamsis tsis pom nkawd li, lawv thiaj rov qab mus rau tom lub nroog Yeluxalees lawm.
21Tom qab uas lawv los dhau lawm, Ahima-as thiab Yaunathas nkawd tawm hauv qhovtshij los thiab mus qhia rau Vajntxwv Daviv paub. Nkawd mus qhia rau Daviv paub txog tej uas Ahithaufees tau nrhiav tswvyim tawmtsam Daviv thiab hais tias, “Nej cia li hla dej mus sab tim ub.” 22Yog li ntawd, Daviv thiab nws cov neeg thiaj hla tus Dej Yauladees, ces thaum kaj ntug txoog lawv twb hla dhau dej tas rau sab tim ub lawm.
23Thaum Ahithaufees paub hais tias tsis muaj neeg pom zoo ua raws li nws hais, nws thiaj li muab eeb nog rau saum nws tus neesluav thiab caij khiav rov mus rau tim nws lub qub zog lawm. Tom qab uas nws tu nws tej khoom tiav tas, nws txawm mus dai tuag. Luag coj nws mus faus rau hauv nws tsevneeg lub qhov ntxa.
24Thaum Axaloos thiab cov Yixalayees hla dhau tus dej Yauladees tuaj, Daviv twb mus txog rau hauv lub nroog Mahana-ees lawm. ( 25Axaloos tsa Amaxas ua tus thawj tubrog hloov Yau-am chaw. Amaxas yog Yethes uas yog cov neeg Yisamayees tus tub, nws niam hu ua Anpinkayis uas yog Nahases tus ntxhais, thiab yog Xeluyas uas Yau-am niam tus niam hluas.) 26Axaloos thiab nws cov neeg tuaj tsuam yeej rau hauv cheebtsam Nkile-as.
27Thaum Daviv mus txog hauv lub nroog Mahana-ees, nws txawm ntsib Nahases tus tub Saunpis uas nyob tim lub nroog Lanpas hauv tebchaws Amoos, thiab ntsib Amiyees tus tub Makhiles uas nyob hauv lub nroog Laudenpas, thiab ntsib Npaxilais uas nyob hauv lub nroog Launkelees hauv cheebtsam Nkile-as. 28-29Lawv peb leeg no nqa tais, lauj kaub av, pam pua, nplej, txhuv, hmoov pobkws, mov kib, taum lag, taum mog, zib ntab, roj mis nyuj qhuav, kua mis nyuj thiab ob peb tug yaj tuaj pub Daviv thiab nws cov neeg tau siv thiab tau noj. Rau qhov lawv paub hais tias Daviv thiab nws cov neeg twb tshaib plab thiab nkees heev tom roob mojsab qhua tuaj lawm.