20

Nau Y-Sêba Ŭch Du Dâk Ndâp

1Tanây geh du huê bunuyh dơm dam, amoh Y-Sêba, kon buklâu Y-Bikri, du huê Benjamin. Păng uh nŭng jêh ri lah,
  "He mâu geh du kô̆ tâm Y-David ôh,
 he mâu geh drăp ndơn ôh tâm kon sau Y-Yêsê
 Ăn ăo nơm sĭt ma ngih păng nơm,
 Hơi phung Israel!"
2Lĕ rngôch phung Israel tâm nkhah đah Y-David, jêh ri tĭng ndô̆ Y-Sêba, kon buklâu Y-Bikri. Ƀiălah phung Yusa tĭng ndô̆ hađăch khân păng ma nau răp jăp ntơm bơh dak krong Yurdăn tât ma ƀon Yêrusalem.
3Tơlah Y-David plơ̆ sĭt jêh ma ngih păng ta ƀon Yêrusalem; jêh ri hađăch sŏk jê̆t nuyh ur yông păng hŏ ăn chăm ngih păng, gŭ krŭng tâm du ngih êng geh tahan njrăng, ăn ndơ sông sa ma khân păng dŏng; ƀiălah mâu hăn tât ôh ma khân păng, khân păng bu krŭng, gŭ rêh nâm bu bunuyh ndrô, kŏ tât nar khân păng khĭt.

Nau Nkhĭt Y-Amasa Jêh Ri Y-Sêba

4Jêh ta nây, hađăch lah ma Y-Amasa pô aơ: "Kuăl tâm rƀŭn ma gâp phung tahan Yuda tâm pe nar, jêh ri may nơm văch ta aơ tâm ban lĕ." 5Pônây, Y-Amasa hăn kuăl phung Yusa tâm rƀŭn; ƀiălah păng gŭ kâp rlau nar tâm nal ma păng. 6Y-David lah ma Y-Abisai: "Aƀaơ ri, Y-Sêba kon buklâu Y-Bikri mra ƀư mhĭk ma he âk lơn ma Y-Apsalôm. Sŏk hom phung oh mon kôranh may jêh ri tĭng păng, klach lah păng rvan sŏk lĕ pôih nâp, jêh ri păng rkhŭk nchŭ he jêh ri du klaih tă bơh he." 7Rnôk nây, phung tahan Y-Jôap, jêh ri phung Chêrêrthit, phung Pêlêthit, jêh ri lĕ rngôch phung janh katang, hăn tĭng ndô̆ Y-Abisai dadê. Khân păng luh du tă bơh ƀon Yêrusalem, tĭng Y-Sêba, kon buklâu Y-Bikri.
8Tơlah khân păng tât dăch lŭ toyh ƀon Gabaôn, saơ Y-Amasa hăn tâm mâp đah khân păng. Y-Jôap nsoh jêh kho ao tahan jêh ri vân rse bŭt cheng du mlâm đao geh ndrop. Dôl păng chuat hăn rlet panăp, đao nây tŏk jêh tă tâm ndrop. 9Y-Jôap lah ma Y-Amasa, "Ueh săk jăn lĕ may, Hơi oh?" Jêh ri Y-Jôap kuăn Y-Amasa ta têp păng sŏk ti pama păng ŭch chŭm ôbăl. 10Ƀiălah Y-Amasa mâu saơ ôh đao păng djôt ta ti Y-Jôap đah ri. Y-Jôap ntâp ma đao ta ndŭl, luh lŭng proch Y-Amasa ta neh, păng khĭt, mâu hôm geh ntâp rkêch đŏng ôh. Pônây, Y-Jôap jêh ri Y-Abisai, oh păng, tĭng đŏng Y-Sêba, kon buklâu Y-Bikri. 11Du huê buklâu ndăm tâm phung tahan Y-Jôap gŭ dâk dăch Y-Amasa lah: Mbu rŏng ma Y-Jôap, jêh ri mbu nơm gŭ mpeh Y-David, ăn păng tĭng ndô̆ Y-Jôap." 12Y-Amasa bêch mplâng pung mham păng nơm ta nklang trong. Mbu nơm tât dăch saơ ma lĕ rngôch bunuyh gŭ râng, păng chông lơi Y-Amasa tă bơh trong, ăn tâm bri, jêh ri put ôbăl ma du blah bok. 13Tơlah păng lĕ sŏk jêh ôbăl tă bơh trong, lĕ rngôch phung ƀon lan hăn tĭng ndô̆ Y-Jôap, gay tĭng Y-Sêba, kon buklâu Y-Bikri.
14Y-Jôap hăn lam lĕ ntĭl mpôl băl Israel, tât ma ƀon Abel tâm Bet-Maka, jêh ri lĕ rngôch phung Bikri, jêh ri lĕ rngôch phung dăng katang tâm rgum jêh ri tĭng phung tahan păng. 15Pônây, khân păng hăn nchueng jŭm Y-Sêba tâm Abel-Bet-Maka. Khân păng n'hao neh ta mpêr ƀon prêh lơn ma pôih, jêh ri phung tahan Y-Jôap kuyh rlơk mpêr ƀon gay ăn păng chalôt. 16Rnôk nây, geh du huê bu ur blau mĭn gŭ kalơ pôih kuăl huy ma khân păng, lah: "Phung khân may kâp iăt, iăt hom!" Mbơh ma Y-Jôap văch dăch ta aơ, gâp ŭch nkoch bri ma păng. 17Tơlah Y-Jôap văch dăch, bu ur ôp: "May jêng Y-Jôap lĕ?" Păng plơ̆ lah, Di, gâp yơh. Bu ur lah đŏng: "Iăt hom nau oh mon bu ur may." Păng plơ̆ lah: "Gâp iăt." 18Buur nây lah nâm bu pôaơ: "Bu vay lah tâm rnôk kăl e ri, 'kanŏn hăn ôp sek nau mĭn bunuyh ƀon lan ƀon Abel, ri mơ khân păng dơi ƀư kan nâm bu kơt nĕ. 19Tâm phung Israel, ƀon hên jêng du rplay ƀon kon me jêh ri răp jăp ngăn ngên, ƀiălah may nkhơng ŭch ƀư rai lơi du rplay ƀon, mâm jêng du ƀon tơm ma phung Israel lĕ?" 20Y-Jôap plơ̆ sĭ lah: "Mâu ôh, gâp mâu mâp mĭn nau ƀư rai tâm ban pônây ôh! 21Nau nây mâu jêng ngăn ôh, ƀiălah du huê bunuyh bơh bri kalơ dor Êphraim, amoh Y-Sêba, kon buklâu Y-Bikri, yơr ti păng ŭch ƀư ma Hađăch-David. Jao lơi kanŏng du huê păng, jêh ri gâp mra rŭch plơ̆ tă bơh ƀon aơ." Bu ur nây lah ma Y-Jôap: "Bu mra mƀăr bôk păng rlau mpêr ăn ma may." 22Pôri, bu ur nây văch ta ta năp lĕ rngôch phung ƀon lan, jêh ri nkoch, bri nau blau mĭn păng. Khân păng koh trô ko Y-Sêba, kon buklâu Y-Bikri, jêh ri mƀăr ăn ma Y-Jôap. Jêh ri Y-Jôap uh nŭng, jêh ri khân păng du tă bơh ƀon, ăp nơm sĭt rlet ma ngih khân păng nơm Y-Jôap sĭt ma hađăch ta ƀon Yêrusalem.

Phung Kôranh Tahan Y-David

23Y-Jôap jêng kôranh ma lĕ rngôch phung tahan Israel, jêh ri Y-Bênaya, kon buklâu Y-Jêhôida jêng kôranh ma phung Chêrêthit jêh ri phung Pêlêthit; 24jêh ri Y-Adôram jêng kôranh ma kan pi; jêh ri Y-Jêhôsaphat, kon bu klâu Y-Ahilut jêng kâp chih prăp nau tât; 25Y-Sêja jêng nơm chih sămƀŭt; Y-Sadôk jêh ri Y-Abiathar jêng phung kôranh ƀư brah; 26jêh ri Y-Ira buklâu Jarit tâm ban lĕ jêng kôranh groi Y-David.