20

Sê-ba nổi loạn

1Lúc ấy có một người trong đám hạ cấp tên là Sê-ba (con của Bích-ri người Bên-gia-min) đứng ra thổi kèn kêu gọi người Y-sơ-ra-ên: "Chúng ta không có phần gì nơi Đa-vít, cũng chẳng hưởng gì nơi con của Giê-sê cả. Anh em Y-sơ-ra-ên ơi! Ai về trại nấy đi thôi!" 2Tất cả người Y-sơ-ra-ên bỏ Đa-vít, theo Sê-ba. Còn người Giu-đa cứ theo vua, hộ tống vua từ sông Giô-đan về Giê-ru-sa-lem.
3Về đến cung Giê-ru-sa-lem, vua bắt mười cung phi đã ở lại giữ cung trước kia, cầm giữ tại một nơi, cung cấp vật thực cần thiết, nhưng không đi lại với họ nữa. Vậy họ bị giam giữ như ở góa cho đến ngày chết.
4Vua ra lệnh cho A-ma-sa tập họp quân đội Giu-đa và trình diện vua trong hạn ba ngày. 5A-ma-sa lo việc triệu tập quân sĩ, nhưng quá ba ngày mà vẫn chưa hoàn tất sứ mệnh. 6Đa-vít bảo A-bi-sai: "Sê-ba có thể nguy hiểm hơn cả Áp-sa-lôm. Vậy ông dẫn anh em thuộc hạ của ta đuổi theo người ấy, đừng để nó rút vào trong một thành kiên cố thì tai hại lắm." 7Vậy A-bi-sai và Giô-áp từ Giê-ru-sa-lem ra đi, dẫn theo đoàn vệ binh người Kê-rết, Phê-lết và cả các dũng sĩ khác, đuổi theo Sê-ba. 8Đi đến Ga-ba-ôn, nơi có tảng đá lớn, họ gặp A-ma-sa. Lúc ấy Giô-áp mặc binh phục, đeo kiếm nơi đai lưng. Khi ông bước tới lưỡi kiếm tuột ra khỏi vỏ. 9Giô-áp nói: "Chào anh. Mọi việc bình an chứ?" Tay phải ông nắm lấy râu A-ma-sa để hôn; 10A-ma-sa không để ý đến lưỡi kiếm trong tay kia của Giô-áp, nên bị đâm một nhát vào bụng, ruột đổ ra, chết tại chỗ. Giô-áp không cần phải đâm lần thứ hai. Giô-áp và A-bi-sai tiếp tục cuộc săn đuổi Sê-ba. 11Một người của Giô-áp đứng bên xác của A-ma-sa, kêu gọi: "Ai chuộng Giô-áp, ai phò Đa-vít, xin tiến lên theo Giô-áp!" 12Nhưng xác của A-ma-sa đẫm máu nằm bên đường làm cho ai đến nơi, thấy đều dừng lại. Người của Giô-áp phải kéo xác khỏi đường cái, đem để trong đồng, rồi lấy áo đắp lại. 13Sau khi xác được dẹp khỏi đường, mọi người tiến lên theo Giô-áp, truy nã Sê-ba.
14Sê-ba đến A-bên Bết-ma-ca sau khi đi khắp các đại tộc Y-sơ-ra-ên. Những người Bê-ri đều theo Sê-ba. 15Quân đội Giô-áp đến, vây thành A-bên Bết-ma-ca, đắp một lũy đất ngoài thành, đối diện đồn phòng thủ. Họ bắt đầu phá thành. 16Có một người đàn bà khôn ngoan ở trong thành gọi lớn tiếng; "Nghe đây! Nghe đây! Xin mời tướng Giô-áp đến cho tôi thưa vài lời." 17Giô-áp đến, bà hỏi: "Ông là Giô-áp phải không?" Ông đáp: "Phải." Bà tiếp: "Xin nghe tôi thưa vài lời." Ông bảo: "Nói đi!" 18Người đàn bà nói: "Thuở xưa người ta thường nói: 'Phải hỏi ý kiến người A-bên mới nên việc được'. 19Tôi là một người dân của thành A-bên hiếu hòa và trung hậu ấy. Còn ông, ông đi triệt hạ một thành phố cổ kính của Y-sơ-ra-ên, tiêu hủy sản nghiệp của Chúa sao?" 20Giô-áp đáp: "Không phải thế! Ta không chủ tâm phá hủy. 21Nhưng, có một người tên là Sê-ba, gốc ở cao nguyên Ép-ra-im đang ở trong thành. Hắn dám nổi loạn chống vua Đa-vít. Đồng bào chỉ cần giao nạp Sê-ba là tôi sẽ rút quân ngay." Người đàn bà nói: "Chúng tôi sẽ ném đầu nó qua tường cho ông." 22Rồi bà khéo léo thuyết phục dân thành. Họ bắt Sê-ba chặt đầu, ném ra cho Giô-áp. Giô-áp thổi kèn lui quân. Tướng sĩ rời thành, quay về Giê-ru-sa-lem.
23Lúc ấy, Giô-áp làm tổng tư lệnh quân đội Y-sơ-ra-ên; Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa chỉ huy đoàn vệ binh người Kê-rết và Phê-lết; 24A-đô-ram chỉ huy đoàn lao công. Giê-sa-phát, con A-hi-lút làm ngự sử, 25Sê-ra-gia làm tổng thư ký; Xa-đốc và A-bia tha làm thầy tế lễ 26và Y-ra người Giai-rơ làm tể tướng dưới triều Đa-vít.