20

Senpas Ntxeev Siab

1Muaj ib tug txivneej hu ua Senpas nyob hauv lub nroog Nkilenkas, nws yog Npikelis tus tub uas yog xeem Npeenyamees, nws yog ib tug neeg siab phem heev. Nws tshuab raj tshuab xyu thiab hu hais tias, “Cov Yixalayees, peb twb tsis muaj feem nrog Daviv, peb tsis txhob nrog nws mus!” 2Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj tso Daviv tseg thiab nrog Senpas mus lawm, tiamsis cov Yudas tseem muab siab npuab Daviv thiab raws nws qab tom tus dej Yauladees los txog rau hauv lub nroog Yeluxalees.
3Thaum Daviv los txog hauv lub nroog Yeluxalees, nws muab nws kaum tus niamyau uas nws tso tseg tu lub loog cais hlo rau ib lub tsev thiab tso cov fajxwm zov. Nws muab txhua yam uas lawv xav tau xa mus rau lawv, tiamsis nws tsis mus nrog lawv pw li lawm. Nws tu ib qhov chaw rau lawv nyob ib yam li tej pojntsuam mus tas lawv sim neej li.
4Vajntxwv hais rau Amaxas hais tias, “Koj cia li mus hu cov Yudas tuaj ua ke thiab nagkis koj yuav tsum nrog lawv tuaj rau ntawm no.” 5Amaxas mus hu lawv, tiamsis nws tsis rov tuaj raws li lub sijhawm uas vajntxwv teem kom nws tuaj. 6Yog li ntawd, vajntxwv thiaj hais rau Anpisais hais tias, “Npikelis tus tub Senpas tseem yuav ua phem rau peb heev tshaj Axaloos ua thiab. Koj cia li coj kuv cov neeg mus raws nws qab, tej zaum nws yuav nyob hauv tej nroog uas txhim ntsayeej khov kho kom nws tau chaw khiav nkaum peb.” 7Yog li ntawd, Yau-am cov neeg, cov tubrog uas zov vajntxwv thiab tagnrho cov tubrog uas seem hauv Yeluxalees thiaj nrog Anpisais mus caum Npikelis tus tub Senpas. 8Thaum lawv mus txog ntawm lub pobzeb loj hauv Nkinpe-oos, Amaxas mus ntsib lawv ntawd thiab. Yau-am hnav rawv cev ris tsho sib tua nrog ib rab ntaj ntxig rau hauv hnab thiab muab siv pav khov kho rau ntawm duav. Ces thaum Yau-am nam zog mus rab ntaj txawm hlauv hlo. 9Yau-am hais rau Amaxas hais tias, “Kuv tus phoojywg, koj puas noj qab nyob zoo?” Ces nws cev loo nws sab tes xis mus tuav nkaus Amaxas cov hwjtxwv li yuav nwj Amaxas. 10Amaxas tsis ceevfaj uas yuav muab ib yam dabtsi los thaiv kom tau rab ntaj, ces Yau-am thiaj tib nkaug Amaxas plab tshab plaws ua hnyuv tshau lug rau hauv av. Amaxas tuag kiag tamsim ntawd thiab Yau-am yeej tsis tau loos ntxiv li lawm.
 Yau-am thiab nws tus kwv Anpisais rau siab ntso mus caum Senpas qab.
11Yau-am cov neeg ib tug sawv ib sab ntawm Amaxas lub cev tuag hu hais tias, “Txhua tus uas tuaj Yau-am thiab Daviv tog cia li raws Yau-am qab!” 12Amaxas tuag xyab luas thiab tsau ntshav tsawv hauv plawv kev. Yau-am ib tug tubrog pom hais tias, txhua tus puavleej los sawv tas ua ib pawg rau ntawd lawm, nws thiaj muab lub cev tuag luag tawm hauv plawv kev mus tso rau tom hav puamkhab thiab muab ib daim pam npog rau. 13Ces tom qab uas muab tus tuag ntawd tshem tawm hauv plawv kev lawm, lawv txhua tus thiaj raws Yau-am qab mus caum Senpas.
14Senpas mus dhau plaws cov Yixalayees tus ciamteb mus rau hauv lub nroog Anpees Npethes Ma-akas, thiab tagnrho Npikelis cov kwvtij puavleej sau nthwv tuaj nrog nws mus rau hauv lub nroog. 15Yau-am cov neeg hnov hais tias Senpas nyob hauv nroog, yog li ntawd, lawv thiaj mus vij lub nroog ntawd. Lawv muab av los meem sab ntsa yeej nraud thiab khawb hauv taw ntsa yeej kom tus ntsa yeej vau. 16Muaj ib tug pojniam ntse heev nyob hauv lub nroog ntawd, nws qw hauv lub nroog tuaj hais tias, “Nej cia li mloog! Nej cia li mloog kuv hais! Hais rau Yau-am kom cia li los ntawm no; kuv xav nrog nws tham.” 17Yau-am txawm txav zog mus ze tus pojniam ntawd, tus pojniam ntawd nug hais tias, “Koj yog Yau-am los?”
 Yau-am teb hais tias, “Kuv yog Yau-am ntag.”
 Tus pojniam ntawd hais tias, “Koj cia li mloog kuv hais.”
 Yau-am teb hais tias, “Kuv yeej mloog koj hais.”
18Tus pojniam ntawd txawm hais tias, “Luag ibtxwm hais tias, ‘Cia li mus nrhiav tej lus teb ntawm Anpees,’ lawv ua li ntawd thiaj sib hais haum lawm. 19Peb muaj kev thajyeeb thiab kev ncaj ncees nyob hauv lub tebchaws Yixalayees no. Vim li cas koj pheej nrhiav kev muab lub nroog uas yog leej niam hauv lub tebchaws Yixalayees no rhuav povtseg? Puas yog koj xav nqos tej uas yog tus TSWV tug?”
20Yau-am teb hais tias, “Kuv tsis ua kom puastsuaj ib zaug li. Kuv tsis lam rhuav tshem lossis ua kom peb lub nroog no puastsuaj! 21Tsis yog peb txhob txwm ua li ntawd. Tiamsis muaj ib tug txivneej hu ua Senpas uas yog Npikelis tus tub, nws ntxeev siab rau Vajntxwv Daviv thiab khiav pem lub roob Efalayees tuaj rau hauv no lawm. Yog nej muab tau tus neeg no cob rau peb, kuv yuav tso lub nroog no tseg.”
 Tus pojniam ntawd hais tias, “Peb yuav muab nws lub taubhau pov tuaj rau nej.”
22Tus pojniam ntawd thiaj mus cuag cov neeg hauv lub nroog raws li nws npaj siab lawm, lawv thiaj muab Senpas lub taubhau txiav pov tuaj rau Yau-am sab ntsa yeej nraud. Yau-am thiaj tshuab raj tshuab xyu hu kom nws cov neeg tso lub nroog ntawd ntseg, lawv thiaj rov los tsev lawm. Yau-am rov los cuag vajntxwv rau hauv lub nroog Yeluxalees.

Daviv Cov Nomtswv

23Yau-am yog cov Yixalayees tus thawj tubrog; Yehauyadas tus tub Npenayas yog tus saib cov tubrog uas zov Daviv; 24Adaunilas yog tus saib cov ua haujlwm; Ahilus tus tub Yehausafas yog tus saib cov tuav ntaub ntawv; 25Sevas yog tus teev ntawv; Xadaus thiab Anpiyathas yog ob tug povthawj, 26thiab Ilas uas nyob hauv lub nroog Yailes yog Daviv ib tug povthawj thiab.