21

Tua Xa-ules Cov Xeebntxwv

1Lub sijhawm uas Daviv ua vajntxwv kav lub tebchaws muaj kev tshaib plab tau peb xyoo txwm nkaus. Yog li ntawd, Daviv thiaj mus nug tus TSWV txog zaj ntawd, tus TSWV hais tias, “Twb yog Xa-ules thiab nws tsevneeg ua txhaum vim lawv tua neeg; nws muab cov neeg hauv Nkinpe-oos tua tuag tas.” ( 2Cov neeg uas nyob hauv Nkinpe-oos tsis yog neeg Yixalayees; lawv yog cov neeg Amaules ib pab nyuag tsawg heev uas cov Yixalayees tau coglus rau lawv hais tias yuav tsomkwm lawv, tiamsis Xa-ules mus muab lawv tua tuag tas lawm, rau qhov Xa-ules mob siab heev rau cov Yixalayees thiab cov Yudas.) 3Yog li ntawd, Daviv caw cov Nkinpe-oos tuaj cuag nws thiab hais rau lawv hais tias, “Nej xav kom kuv ua dabtsi pab nej? Kuv yuav ua li cas thiaj pauj tau tej uas luag ua rau nej tas los lawm, nej thiaj yuav foom koob hmoov rau tus TSWV haivneeg.”
4Lawv teb hais tias, “Peb tau nrog Xa-ules thiab nws tsevneeg sib ceg txaus lawm, txawm yog yuav muab nyiaj muab kub los kho peb thiab muab cov Yixalayees ib tug twg tua pauj los peb yeej tsis txaus siab li.”
 Daviv thiaj nug hais tias, “Yog li ntawd, nej xav kom kuv ua dabtsi pab nej?”
5Lawv teb hais tias, “Xa-ules yeej xav muab peb tua kom tu noob nrho, tsis xav kom peb ib tug seem nyob rau hauv lub tebchaws Yixalayees no li. 6Yog li ntawd, yuav tsum muab nws xya tus tub xeebntxwv cob rau peb, thiab peb yuav muab lawv dai tabmeeg tus TSWV rau hauv lub nroog Nkinpe-as uas yog Xa-ules lub nroog uas tus TSWV tau xaiv nws ua vajntxwv.”
 Vajntxwv teb hais tias, “Kuv yuav muab lawv cob rau nej tes.”
7Tiamsis vim Daviv thiab Yaunathas tau coglus khov heev rau tus TSWV lawm, Daviv thiaj tseg Yaunathas tus tub Mefinpauses uas yog Xa-ules tus tub xeebntxwv cia. 8Txawm li ntawd, los Daviv tseem mus ntes Amaunis thiab Mefinpauses uas yog A-iyas tus ntxhais Lixepas ob tug tub uas nws yug rau Xa-ules; thiab Daviv mus ntes Xa-ules tus ntxhais Melas tsib tug tub uas Melas yug rau Npaxilais tus tub Aliyees hauv Mehaulas coj los rau lawv huv tibsi. 9Thiab Daviv muab lawv cob rau cov Nkinpe-oos. Cov Nkinpe-oos thiaj coj lawv mus dai tabmeeg tus TSWV, ces xya leej ntawd thiaj tuag ua ke huv tibsi lawm. Lawv raug tua tuag rau thaum lub caij ntuj nag tu uas tabtom pib hlais nplej.
10Xa-ules tus niamyau Lixepas uas yog A-iyas tus ntxhais thiaj muab ntaubtsaj coj mus rub ua ib lub tsev pheebsuab rau nws nyob saum lub pobzeb uas lawv tso cov tuag, thiab nws nyob hauv lub tsevntawd thaum pib hlais nplej mus txog rau thaum lub caij ntuj nag nqis. Nruab hnub nws zov tsis pub noog los ze cov tuag, thiab hmo ntuj nws zov tsis pub tej tsiaj los ze cov tuag ntawd.
11Thaum Daviv hnov tej uas Lixepas ua ntawd, 12Daviv thiaj mus muab Xa-ules thiab Xa-ules tus tub Yaunathas cov pobtxha ntawm cov Yanpes hauv Nkile-as los. (Lawv mus nyiag tej pob txha ntawd hauv lub plawv nroog Npethes Sas, ntawm qhov chaw uas cov Filitees muab Xa-ules thiab Yaunathas dai, hnub uas lawv tua Xa-ules tuag rau saum lub Roob Nkinpau-as ntag.) 13Daviv khaws Xa-ules, Yaunathas thiab xya tus txivneej uas luag muab dai nrog nkawd ua ke ntawd cov pobtxha nqa huv tibsi los. 14Ces lawv thiaj muab Xa-ules thiab Yaunathas nkawd cov pobtxha coj mus faus rau hauv Xa-ules txiv Kises lub qhov ntxa ntawm lub nroog Xelas hauv lub xeev Npeenyamees, lawv ua txhua yam raws li vajntxwv hais kom lawv ua. Tom qab ntawd Vajtswv thiaj teb tej lus uas lawv thov pab lawv lub tebchaws.

Ua Rog Rau Cov Filitees

15Cov Filitees thiab cov Yixalayees rov ua rog dua, ces Daviv thiab nws cov neeg thiaj mus tua cov Filitees. Thaum lawv tabtom sib tua ntawd Daviv tsaug muag heev. 16Muaj ib tug txivneej loj heev hu ua Inpinpenaus nqa ib rab hmuv tooj hnyav xya choj thiab rau las, thiab nws ris ib rab ntaj tshiab, nws xav hais tias nws yuav tua kom tau Daviv povtseg. 17Tiamsis Xeluyas tus tub Anpisais thiaj txav zog los pab Daviv ntaus tus neeg loj heev ntawd, thiab muab tua tuag kiag lawm. Daviv cov tubrog coglus rau Daviv kom nws tsis txhob nrog lawv mus tua rog ntxiv lawm. Lawv hais tias, “Peb cov Yixalayees cia siab rau koj xwb, peb tsis xav cia cov Yixalayees lub teeb tuag.”
18Tom qab no rov muaj kev sib tua nrog cov Filitees hauv lub nroog Nkaunpes dua, thaum ntawd Xinpekais uas nyob hauv Husas thiaj tua ib tug neeg loj heev uas hu ua Xelas tuag lawm thiab.
19Rov muaj kev sib tua nrog cov Filitees ntxiv hauv lub nroog Nkaunpes. Yailes tus tub Ehanas uas nyob hauv lub nroog Npelehees thiaj tua Nkauli-am uas nyob hauv lub nroog Nkas tuag, Nkauli-am muaj ib rab hmuv tus vos tuab ib yam li lub nqos ntos ntaub.
20Tseem rov muaj kev sib tua nyob hauv lub nroog Nkas, nyob hauv muaj ib tug txivneej loj siab nyiam sib tua heev. Nws ib sab tes muaj rau tus ntivtes thiab ib sab taw muaj rau tus ntivtaw. 21Nws tsawm foom cov Yixalayees, ces Yaunathas uas yog Daviv tijlaug tus tub Samas muab tus txivneej ntawd tua tuag kiag lawm.
22Plaub tug txivneej no yog cov neeg loj siab heev, lawv yeej yog cov neeg uas yug nyob hauv lub nroog Nkas, lawv raug Daviv thiab nws cov neeg muab tua tuag tas huv tibsi lawm.