23

Bài Ca Cuối Cùng của Ða-vít

1Ðây là những lời cuối cùng của Ða-vít:
  “Ða-vít con của Giê-se nói,
  Người đã được cất nhắc lên cao nói,
  Tức người đã được Ðức Chúa Trời của Gia-cốp xức dầu,
  Người đã viết ra những bản thánh thi được yêu chuộng trong I-sơ-ra-ên:

  2Thần của CHÚA phán với tôi,
  Lời của Ngài ở trên lưỡi tôi.
  3Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán,
  Vầng Ðá của I-sơ-ra-ên nói với tôi,
  ‘Người nào trị vì trên người ta cách công chính,
  4Tức người trị vì với lòng kính sợ Ðức Chúa Trời,
  Người ấy sẽ rực rỡ như ánh bình minh khi mặt trời ló dạng,
  Như buổi sáng nắng đẹp không một gợn mây;
  Như cỏ non mọc lên từ lòng đất,
  Trong một ngày nắng ráo sau cơn mưa.’

  5Gia đình tôi dù không được ngay lành trước mặt Ðức Chúa Trời,
  Dù vậy Ngài đã lập với tôi một giao ước đời đời;
  Mọi sự đã được Ngài an bài và làm cho ổn định.
  Ðây là tất cả những gì tôi mong được hưởng trong ơn cứu rỗi,
  Và là tất cả những gì tôi hằng ao ước;
  Ngài há sẽ chẳng làm cho điều ấy tăng lên sao?

  6Nhưng quân phản bội sẽ như những nhánh gai bị vứt bỏ,
  Vì không ai có thể dùng tay trần nắm chúng được;
  7Nhưng ai muốn đụng đến chúng,
  Người ấy phải có dụng cụ bằng sắt hoặc cầm nơi cán giáo mới được an toàn.
  Bọn ấy sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi trong lửa ngay tại chỗ của chúng.”

Những Dũng Sĩ của Ða-vít

Ba Dũng Sĩ Hàng Ðầu

(1 Sử 11:10-41)

8Ðây là tên các dũng sĩ của Ða-vít: Giô-sép Ba-sê-bết người Ta-kê-mô-ni. Ông chỉ huy Ba Dũng Sĩ. Chính ông là người đã dùng cây giáo đánh hạ tám trăm quân thù trong một trận đánh.
9Sau ông có Ê-lê-a-xa con trai của Ðô-đô người A-hô-hi. Ông là một trong ba dũng sĩ. Có lần ông đi với Ða-vít đến nơi quân Phi-li-tin tụ lại dàn trận để giao tranh. Quân I-sơ-ra-ên đã rút lui, 10nhưng ông cứ ở lại mà đánh quân Phi-li-tin cho đến khi cánh tay ông đuối sức, và bàn tay ông dính chặt vào cán gươm. Ngày hôm đó CHÚA đã ban cho họ một chiến thắng lớn. Quân I-sơ-ra-ên quay trở lại, nhưng chỉ để thu lượm chiến lợi phẩm.
11Kế sau ông là Sam-ma con của A-ghi, người Ha-ra-ri. Dân Phi-li-tin tập họp với nhau thành một đạo quân trong một cánh đồng trồng đậu. Quân I-sơ-ra-ên bỏ chạy trước mặt quân Phi-li-tin, 12nhưng một mình ông cứ đứng trụ ngay giữa cánh đồng mà chống cự và đánh giết quân Phi-li-tin. Nhờ thế, CHÚA đã ban cho họ một chiến thắng lớn.

Ba Dũng Sĩ Ðặc Biệt

13Vào đầu một mùa gặt kia, ba người trong Nhóm Ba Mươi Dũng Sĩ đi xuống gặp Ða-vít ở hang A-đu-lam, giữa lúc quân Phi-li-tin đang hạ trại trong thung lũng ở Rê-pha-im. 14Ða-vít đang ở trong chiến lũy, còn quân Phi-li-tin thì đóng đồn ngay tại Bết-lê-hem. 15Bấy giờ Ða-vít ước ao và nói, “Ôi, ước gì có ai cho tôi uống nước giếng ở cổng thành Bết-lê-hem!” 16Ba dũng sĩ ấy bèn xông qua trại của quân Phi-li-tin, đến giếng nơi cổng thành Bết-lê-hem, lấy nước, và đem về cho Ða-vít. Tuy nhiên, Ða-vít không uống nước ấy, nhưng đổ nó ra, dâng lên CHÚA, 17và nói, “Lạy CHÚA, xin đừng để con làm điều nầy nữa. Ðây há chẳng phải là máu của những người đã liều mạng đi lấy nó về sao?” Vì thế Ða-vít không uống nước ấy. Ðó là việc ba dũng sĩ ấy đã làm.

Các Dũng Sĩ Khác

18A-bi-sai em Giô-áp, con của bà Xê-ru-gia, chỉ huy Nhóm Ba Mươi Dũng Sĩ. Ông lấy cây giáo của ông đánh ba trăm quân thù và giết chết chúng. Vì thế danh ông được liệt vào hàng của Ba Mươi Dũng Sĩ hàng đầu. 19Ông há không đáng được tôn trọng nhất trong Nhóm Ba Mươi dũng sĩ sao? Vì thế ông đã được đặt làm người chỉ huy của họ. Tuy nhiên, ông không được vào nhóm ba dũng sĩ kia.
20Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa là một người dũng mãnh quê ở Cáp-xê-ên. Ông được nổi tiếng vì có nhiều thành tích. Ông đã đánh hạ hai tay anh hùng dữ tợn như sư tử của dân Mô-áp. Ngoài ra, một ngày tuyết rơi nọ, ông đi xuống hố lấy nước, không ngờ tại đó đã có một con sư tử. Nó nhảy đến vồ ông, nhưng ông đã đánh nó chết. 21Ông cũng đánh hạ một tên Ai-cập có tướng mạo to lớn dị thường. Tên Ai-cập ấy cầm cây giáo trong tay, còn ông chỉ có một cây gậy. Ông giật lấy cây giáo khỏi tay tên Ai-cập, rồi dùng cây giáo ấy giết hắn. 22Ðó là các thành tích mà Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa đã làm, nên danh ông không kém gì ba dũng sĩ kia. 23Trong nhóm Ba Mươi Dũng Sĩ, ông được tôn trọng hơn nhiều người, nhưng không bằng ba dũng sĩ hàng đầu. Ða-vít đặt ông chỉ huy các cận vệ của mình.
24Trong nhóm Ba Mươi Dũng Sĩ còn có A-sa-ên em Giô-áp, Ên-ha-nan con của Ðô-đô người Bết-lê-hem, 25Sam-ma người Ha-rốt, Ê-li-ca người Ha-rốt, 26Hê-lê người Pan-ti, I-ra con của Ích-kết người Tê-cô-a, 27A-bi-ê-xe người A-na-thốt, Mê-bun-nai người Hu-sa-thi, 28Xanh-môn người A-hô-hi, Ma-ha-rai người Nê-tô-pha-thi, 29Hê-lét con của Ba-a-na người Nê-tô-pha-thi, Ít-tai con của Ri-bai người Ghi-bê-a, dòng dõi Bên-gia-min, 30Bê-na-gia người Pi-ra-thô-ni, Hi-đai quê ở các suối vùng Ga-ách, 31A-bi Anh-bôn người Ạc-ba-thi, A-ma-vét người Ba-hu-rim, 32Ên-gia-ba người Sa-anh-bô-ni, các con trai của Gia-sên, Giô-na-than con của 33Sam-ma người Ha-ra-ri, A-hi-am con của Sa-ra người Ha-ra-ri, 34Ê-li-phê-lét con của A-hát-bai dòng dõi của Ma-a-ca-thi, Ê-li-am con của A-hi-thô-phên người Ghi-lô-ni, 35Hê-xơ-rô người Cạt-mên-li, Pa-a-rai người Ạc-bi, 36I-ganh con của Na-than người Xô-ba, Ba-ni người Gát, 37Xê-léc người Am-môn, Na-ha-rai người Bê-ê-rô-thi – ông là người vác binh khí cho Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia – 38I-ra người I-thơ-ri, Ga-rếp người I-thơ-ri, 39và U-ri-a người Hít-ti. Tất cả là ba mươi bảy người.