24

Y-David Kơp Phung Israel Jêh Ri Yuda

1Nau Yêhôva ji nuih ma phung Israel, jêh ri păng nsônh Y-David ƀư ma khân păng, jêh ri lah: "Hăn hom phung Israel jêh ri phung Yuda." 2Hađăch ngơi lah ma Y-Jôap, jêng kôranh tahan toyh ma phung kôranh tahan gŭ ndrel ma păng, "Hăn hom lam tâm lĕ rngôch ntĭl mpôl băl Israel ntơm bơh ƀon Dan tât ma ƀon Bêr-sêba jêh ri kơp phung ƀon lan, gay ăn gâp dơi gĭt rnoh phung ƀon lan." 3Ƀiălah Y-Jôap lah ma hađăch, "Dăn ma Yêhôva Brah Ndu may, ntop đŏng ma phung ƀon lan du rhiăng tơ̆ âk lơn ma aƀaơ ri dôl măt kôranh gâp hađăch ăt hôm e saơ nau ntop nây; ƀiălah mâm ƀư kôranh gâp hađăch maak ma nau aơ?" 4Nđâp tơlah nau khan nuih, nau hađăch ngơi dơi ma nau tâm rlăch Y-Jôap jêh ri phung kôranh tahan. Pônây Y-Jôap jêh ri phung kôranh tahan ta năp măt hađăch, dâk hăn gay kơp phung ƀon Israel. 5Khân păng rgăn kăl tê̆ dak krong Yurdan jêh ri ƀư ntŭk rmlak njơj ta ƀon Arôer, jêh ri tă bơh ƀon ta nklang rlŭng, mpeh ƀon Gat; jêh ri tât njơh ta ƀon Jaser. 6Ntơm bơh nây khân păng hăn lăp tâm n'gor Galaat, mpeh ma bri neh lâng drứ drứ Hôdsi, jêh ri khân păng tât ta ƀon Dan-Jiaam, jêh ri lĕ rngôch ƀon văr jŭm tât ma ƀon Sidôn, 7jêh ri tât ma pôih ƀon Tir ma lĕ rngôch ƀon phung Hivit jêh ri phung Kanaan; jêh ri khân păng du luh hăn ma bri rđŭng n'gr Yuda ta ƀon Bêr-Sêba. 8Pônây tơlah jêh khân păng hăn lam n'gor, khân păng tât ta ƀon Yêrusalem tâm sĭn khay jêh ri bar jê̆ nar. 9Y-Jôap ăn rnoh kơp phung ƀon ma hađăch: tâm phung Israel geh pham rsem tahan janh katang djôt đao, jêh ri phung tahan Yuda geh prăm rsen nuyh.

Nau Ji Tưp Khĭt ƀư Rai Phung Israel Y-David Nhhơr Ndơ ƀư Brah Ta Yôk Môria

10Tơlah jêh nau kơp phung ƀon lan nuih n'hâm Y-David nâm bu sôch bu sôr, păng dăn ma Yêhôva, lah: "Gâp ƀư nau aơ, hŏ ƀư tih ngăn jêh. Pôri aƀaơ, Hơi Yêhôva gâp vơh vơl ma may, jut lơi nau kue oh mon may; yorlah gâp ƀư jêh ma nau rluk ngăn."
11Ơm ôi taơ, tơlah Y-David kah rngăl, geh nau Yêhôva ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Gat, jêng bunuyh tâm saơ an ma Y-David, lah: 12"Hăn nkoch hom ma Y-David: 'Pô aơ nau Yêhôva lah: Gâp geh pe ntĭl nau ndrăp ma may; tâm pe ntĭl nau nây, săch hom kanŏng nguay, jêh ri gâp mra sŏk nau nây ƀư ma may.'" 13Y-Gat hăn ma Y-David jêh ri mbơh ma păng, jêh ri lah: Moh ntĭl nau hađăch săch? Mra geh pe năm nau sa sât ji ngot tâm bri may lĕ? Mâu lah may mra du lĕ dôl pe khay ta năp phung rlăng tĭng may? Mâu lah mra geh pe nar nau ji tưp khĭt tâm bri may lĕ? Pôri aƀaơ ăn may gŭ mĭn jêh ri săch nau gâp mra plơ̆ sĭt lah đŏng ma nơm prơh gâp hăn jêh." 14Y-David lah ma Y-Gat: "Nau rêh ni toyh ngăn! Pônây, ăn hĕ tô̆p tâm ti Yêhôva yorlah nau păng yô̆ jêng toyh; ƀiălah lơi ăn gâp tô̆p tâm ti bunuyh ôh."
15Pôri Yêhôva njuăl nau ji tưp khĭt tâm phung Israel, ntơm bơh ơm ôi tât ta mông tâm nal jêh; jêh ri geh pơh rmưn nuyh khĭt ntơm bơh ƀon Dan tât ma ƀon Bêr-Sêba. 16Tông păr ueh yơr ti ma Yêrusalem gay ƀư rai păng, ƀiălah Yêhôva tâm rgâl nau mĭn ma nau ƀư mhĭk nây, jêh ri lah ma tông păr ueh nơm gŭ ƀư rai phung ƀon lan, "Găp jêh, aƀaơ ri rlu hom ti may." Tông păr ueh Yêhôva gŭ êp ntŭk bu mprah ba Y-Arauna buklâu Jêbusit. 17Jêh ri Y-David ngơi ma Yêhôva tơlah păng saơ tông păr ueh, nơm gŭ ƀư ma phung ƀon lan, jêh ri lah: "Aơ, gâp hŏ ƀư tih jêh, jêh ri gâp ƀư jêh ma nau ƀai. Ƀiălah phung biăp aơ, moh nau khân ôbăl mâp ƀư jêh? Gâp vơh vơl ma may, ăn ti may ƀư ma gâp jêh ri ma ngih mbơ̆ gâp."
18Nar nây Y-Gat hăn ma Y-David jêh ri lah ma păng, "Hăn hao hom, jêh ri ndâk du mlâm nơng ma Yêhôva ta ntŭk mprah ba Y-Arauna buklâu Jêbusit." 19Pônây Y-David hăn hao tĭng nâm Y-Gat lah, tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh. 20Tơlah Y-Arauna n'gơr uănh, păng saơ hađăch jêh ri phung oh mon păng văch rlet ma păng: jêh ri Y-Arauna hăn pănăp jêh ri mbah ma hađăch chŭn muh măt ta neh. 21Y-Arauna lah, "Mâm ƀư kôranh gâp hađăch văch ma oh mon păng?" Hađăch David lah, "Ŭch rvăt ntŭk may mprah ba, gay ndâk du mlâm nơng ma Yêhôva, gay nkân lơi nau ji tưp khĭt bơh phung ƀon lan." 22Jêh ri Y-Arauna lah ma Y-David, "Ăn kôranh gâp hađăch sŏk jêh ri nhhơr moh ndơ păng mĭn ueh. Aơ ƀă ndrôk prăp ma ndơ nhhơr gŭch, jêh ri raih mprah ba jêh ri mâng mbăk ndrôk njêng long. 23Hơi hađăch, lĕ ndơ aơ Y-Arauna ăn ma hađăch." Dăn ma Yêhôva Brah Ndu dơm may."
24Ƀiălah hađăch lah ma Y-Arauna, "Mâu ôh, ƀiălah gâp mra rvăt ndơ nây tă bơh may ma du rnoh. Gâp mâu mra nhhơr ôh ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva Brah Ndu gâp ndơ gâp mâu mâp rvăt ôh."
 Pôri Y-David rvăt ntŭk mprah ba jêh ri ndrôk ma prăm jê̆t Sêkel prăk.
25Jêh ri Y-David ndâk ta nây du mlâm nơng ma Yêhôva, jêh ri nhhơr ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr ma nau đăp mpăng. Pôri Brah Ndu iăt nau mbơh sơm ma n'gor, jêh ri nau ji tưp khĭt geh nau nkân jêh bơh phung Israel.