24

Tavi suav cov Yixayee hab cov Yuta

(1VKk. 21:1-27)

1Yawmsaub chim rua cov Yixayee dua ib zag, nwg txhad tshoov Tavi lub sab kuas tawm tsaam puab has tas, “Ca le moog suav cov Yixayee hab cov Yuta.” 2Vaajntxwv txhad has rua Yau‑a hab cov thawj kws kaav cov tub rog tas, “Ca le moog suav thoob plawg txhua xeem Yixayee txwj ntawm lub moos Ntaaj moog txug lub moos Npe‑awsenpa, sub kuv txhad paub tas muaj tuabneeg npaum le caag.” 3Tes Yau‑a has rua vaajntxwv tas, “Thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv pub kuas cov pejxeem fuam vaam coob ib puas npaug ntxwv rua cov kws muaj lawd, hab thov kuas vaajntxwv kws yog kuv tug tswv lub qhov muag tau pum ntaag. Tassws ua caag vaajntxwv kws yog kuv tug tswv yuav xaav ua le nuav?” 4Tassws vaajntxwv tej lug kov yeej Yau‑a hab cov thawj kaav cov tub rog tej lug. Yau‑a hab cov thawj kaav tub rog txhad tawm ntawm vaajntxwv xubndag moog suav cov Yixayee. 5Puab hlaa tug dej Yalatee moog hab tsuam chaw nyob ntawm lub moos Alau‑aw saab nraag kws nyob huv plawv taj hab moog thoob plawg Kas tebchaws moog txug ncua lub moos Yaxaw. 6Puab moog txug Kile‑a tebchaws hab moog txug lub moos Thathi Hausi. Puab moog txug lub moos Ntaaj Ya‑aa hab tig moog txug lub moos Xaintoo. 7Puab moog txug lub nroog Thailab kws muaj ntsaa loog ruaj khov hab moog txug cov Hivai hab cov Khana‑aa txhua lub moos. Hab puab moog rua nraag Neke huv Yuta tebchaws moog rua lub moos Npe‑awsenpa. 8Puab moog tau cuaj lub hlis hab neeg nkaum nub txhad moog thoob plawg lub tebchaws lawm puab le rov lug rua huv lub nroog Yeluxalee. 9Yau‑a txhad qha rua vaajntxwv paub tas cov pejxeem kws nwg moog suav hov muaj npaum le caag. Huv Yixayee tebchaws huvsw muaj 800,000 tug txwvneej kws muaj sab tuab ua tau tub rog hab huv Yuta tebchaws muaj 500,000 leej.
10Thaus suav cov pejxeem taag lawd Tavi kuj ntxhuv sab. Tavi txhad has rua Yawmsaub tas, “Qhov kws kuv ua le nuav yog kuv tau ua txhum luj kawg. Au Yawmsaub, nwgnuav thov koj daws kuv kws yog koj tug qhev lub txem nuav tseg tsua qhov kuv tau ua yaam kws ruag tshaaj plawg.” 11Taagkig tom qaab thaus Tavi sawv tseeg Yawmsaub has lug tuaj rua Kas kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug hab yog Tavi tug xwbfwb kws has lug pum tom hauv ntej has tas, 12“Ca le moog has rua Tavi tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Kuv muab peb yaam rua koj xaiv, saib koj yeem ca kuv ua yaam twg rua koj.’ ” 13Kas txhad moog cuag Tavi hab has tej lug nuav rua nwg tas, “Yuav ca lub tebchaws raug kev tshaib plaab peb xyoos lov? Lossws yuav ca koj yuav tswv tshawj chim peb lub hlis lov? Lossws yuav ca mob kis lug raug lub tebchaws peb nub lov? Nwgnuav koj ca le xaav saib hab txav sab saib yuav ca kuv moog teb le caag rua Yawmsaub kws khaiv kuv tuaj.” 14Mas Tavi has rua Kas tas, “Kuv ntxhuv sab heev, thov ca kuv poob rua huv Yawmsaub txhais teg, tsua qhov nwg txujkev khuvleej luj kawg le, tassws thov tsw xob ca kuv poob rua huv tuabneeg txhais teg.”
15Yog le hov Yawmsaub txhad tso mob kis lug raug Yixayee tebchaws txwj taagkig hov moog taag lub swjhawm teem ca. Mas cov tuabneeg kws tuag txwj ntawm lub moos Ntaaj moog txug lub moos Npe‑awsenpa muaj xyaa vaam leej. 16Thaus tug tubkhai ntuj tsaa teg hlo rua sau lub nroog Yeluxalee yuav ua kuas puam tsuaj, Yawmsaub hloov dua sab tsw tso tej mob kis hov lawm. Nwg txhad has rua tug tubkhai ntuj kws saamswm ua kuas cov pejxeem puam tsuaj tas, “Txaus lawm, ca le nkaum koj txhais teg taamswm nuav.” Mas Yawmsaub tug tubkhai ntuj sawv ntsug ntawm Alauna kws yog tuabneeg Yenpu lub tshaav ntaus qoob. 17Thaus Tavi pum tug tubkhai ntuj kws saamswm tua cov pejxeem, nwg has rua Yawmsaub tas, “Kuv yog tug kws tau ua txhum muaj txem hab ua phem kawg le lawm. Tassws paab yaaj nuav puab tau ua daabtsw? Thov koj tsaa koj txhais teg tawm tsaam kuv hab kuv tsev tuabneeg xwb.”
18Nub ntawd Kas tuaj cuag Tavi hab has rua nwg tas, “Ca le nce moog tib ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub rua ntawm Alauna kws yog tuabneeg Yenpu lub tshaav ntaus qoob.” 19Tavi txhad le nce moog lawv le Kas tej lug kws Yawmsaub has. 20Thaus Alauna tsaa muag saib moog nwg pum vaajntxwv hab nwg cov tub teg tub taw saamswm nce tuaj rua ntawm nwg. Alauna txhad tawm moog khoov ntshws pe vaajntxwv ua lub plhu ti nkaus aav. 21Alauna has tas, “Vaajntxwv, ua caag koj kws yog kuv tug tswv yuav tuaj rua ntawm kuv kws yog koj tug qhev?” Tavi teb tas, “Kuv tuaj yuav koj lub tshaav ntaus qoob coj lug ua lub thaaj xyeem rua Yawmsaub, sub txhad le taav tau tej mob phem nuav kuas pluj ntawm cov pejxeem moog.” 22Alauna has rua Tavi tas, “Vaajntxwv, thov koj kws yog kuv tug tswv ca le muab tej kws koj pum zoo lug xyeem rua Yawmsaub. Ntawm nuav muaj nyuj swv hlawv xyeem, muaj tej thob log luam qoob hab tej quab nyuj ua tawg rauv. 23Au vaajntxwv, tej nuav huvsw kuv muab pub rua koj.” Hab Alauna has rua vaajntxwv tas, “Thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv txais yuav koj.”
24Tassws vaajntxwv has rua Alauna tas, “Ua tsw tau le hov, kuv yuav xuas nyaj yuav ntawm koj. Kuv yuav muab tej kws kuv tsw tau them nqe ua kevcai hlawv xyeem rua kuv tug Vaajtswv Yawmsaub tsw tau le.” Tavi txhad yuav lub tshaav ntaus qoob hab nyuj ua tswb caug sekhee nyaj.
25Tavi txhad ua ib lub thaaj xyeem rua Yawmsaub hov ntawd hab ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo. Yawmsaub noog tej lug kws Tavi thov paab lub tebchaws hov tes tej mob phem txawm pluj huv cov Yixayee lawm.