6

Thỉnh Rương giao ước

1,2Đa-vít tuyển chọn ba vạn người Y-sơ-ra-ên, dẫn họ dến Ba-lê Giu-đa để thỉnh Rương giao ước của Thượng Đế, Đấng ngự giữa các chê-ru-bim, có danh hiệu là Chúa Hằng Hữu Toàn năng. 3,4Từ ngôi nhà của A-bi-na-đáp trên đồi, người ta đặt Rương của Thượng Đế trên một cỗ xe mới. Hai con của A-bi-na-đáp là U-xa và A-hi-ô dẫn xe đi.
5Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên hân hoan nhảy múa trước Chúa. Họ sử dụng các nhạc khí làm bằng gỗ tùng, thất huyền cầm, thụ cầm, trống cơm, phách và chập chỏa.
6Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, bò kéo xe bị sẩy chân nên U-xa đưa tay ra đỡ Rương của Thượng Đế. 7Chúa nổi giận, phạt tội U-xa xúc phạm đến Rương, và ông chết ngay bên cạnh Rương Thượng Đế. 8Đa-vít buồn phiền vì Chúa nổi giận với U-xa nên gọi nơi ấy là Phê-rết U-xa - Nơi Chúa nổi thạnh nộ trên U-xa - Tên này đến nay vẫn còn. 9Vì sợ Chúa, hôm ấy Đa-vít nói: "Làm thế nào đem Rương của Chúa về với ta được?" 10Vậy Đa-vít không đem Rương của Chúa vào thành Đa-vít như đã dự tính, nhưng đem đến nhà của Ô-bết-ê-đôm, người quê ở đất Gát. 11Rương giao ước của Chúa ở trong nhà của Ô-bết-ê-đôm ba tháng. Chúa ban phước lành cho Ô-bết-ê-đôm và cả gia đình ông.
12Nghe Chúa Hằng Hữu ban phước lành cho gia đình Ô-bết-ê-đôm, Đa-vít hân hoan thỉnh Rương về thành Đa-vít. 13Khi những người khiêng Rương đi được sáu bước, Đa-vít dâng một con bò và một con thú béo tốt làm sinh tế. 14Ông mặc một ê-phót bằng vải gai, nhảy múa ra sức trước Chúa. 15Và như thế, Đa-vít cùng cả nhà Y-sơ-ra-ên thỉnh Rương giao ước giữa tiếng reo hò và tiếng kèn vang dậy.
16Khi Rương đến thành Đa-vít, Mi-canh, con gái Sau-lơ đứng bên cửa sổ thấy vua Đa-vít nhảy múa trước Chúa, liền đem lòng khinh bỉ Đa-vít.
17Người ta đem Rương giao ước của Chúa đặt trong một cái trại Đa-vít vừa cất cho Rương, rồi vua dâng lễ thiêu và lễ thù ân trước Chúa. 18Dâng xong, Đa-vít nhân danh Chúa Toàn năng chúc phước lành cho nhân dân, 19và phát quà cho họ, đàn ông cũng như đàn bà. Mỗi người nhận được một ổ bánh, một miếng thịt và một bánh trái nho. Sau đó, mọi người về nhà. 20Đa-vít cũng về nhà chúc phước lành cho gia đình mình. Mi-canh ra đón vua, mỉa mai: "Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên trông vẻ vang thật, để lộ thân hình trước mặt bọn nữ tỳ của thần dân, làm như tên hạ cấp vậy." 21Đa-vít trả lời: "Trước Chúa là Đấng đã bỏ Sau-lơ và cả gia đình vua để chọn tôi làm vua dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, nhất định tôi phải hân hoan nhảy múa. 22Tôi sẽ làm cho mình ra hèn hạ hơn nữa, coi thường chính mình, nhưng bọn nữ tỳ kia sẽ tôn trọng tôi." 23Vì vậy, Mi-canh vẫn không có con cho đến ngày qua đời.