6

Ndaawitv Dorh Laengz Ngaengc Waac Faang Nzuonx

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 13:1-14; 15:25-16:6, 43)

1Ndaawitv aengx heuc yiem I^saa^laa^en ginv daaih nyei mienh gapv zunv. Yietc zungv maaih buo waanc dauh. 2Ndaawitv caux ninh nyei zuangx mienh ziouc yiem Yu^ndaa nyei Mbaa^aa^laa cuotv mingh weic dorh Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yiem wuov daaih. Naaiv norm faang gan Nernh Jiex nyei Ziouv nyei Mbuox heuc, dongh yiem wuov deix i dauh ⟨ke^lu^mbim⟩ mbu'ndongx nyei weic. 3Ninh mbuo zorqv Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yiem mbong gu'nguaaic, Aa^mbi^naa^ndapc nyei biauv, cuotv daaih an norm siang-ngongh cie. Aa^mbi^naa^ndapc nyei i dauh dorn, Utc^saa caux Aa^hi^yo, yienz siang-cie nyei jauv. 4Ninh mbuo zorqv Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yiem mbong gu'nguaaic, Aa^mbi^naa^ndapc nyei biauv, cuotv daaih wuov zanc, Aa^hi^yo mingh ndaangc, faang nqa'haav. 5Ndaawitv caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yiem Ziouv nyei nza'hmien longc nzengc qaqv zoux nauc nyitc. Ninh mbuo baaux nzung, patv domh daanh baah, fiuv-daanh baah, mborqv lorh mborqv nzoz, nqaapv caauh zeiv.
6Ninh mbuo daaih taux Naakon nyei mborqv mbiauh ciangv, yangh ngongh ndiqv zuqc kaav deix ndorpc. Utc^saa ziouc sung buoz baav jienv Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang. 7Ziouv qiex jiez haic Utc^saa weic zuqc ninh sung buoz baav Laengz Ngaengc Waac Faang. Tin-Hungh ziouc yiem naaic daix ninh. Ninh ziouc yiem Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang ga'hlen daic mi'aqv.
8Ndaawitv qiex jiez weic zuqc Ziouv nyei ga'qiex baetv cuotv daix Utc^saa. Wuov norm dorngx ziouc maaih mbuox heuc Beletv Utc^saa taux ih jaax hnoi.
9Wuov hnoi Ndaawitv gamh nziex Ziouv. Ninh gorngv, “Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yie fungc haih gaamv dorh mingh yie nyei dorngx?” 10Ndaawitv ziouc maiv kangv dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang mingh bieqc Ndaawitv nyei Zingh. Ninh ziouc wingc ganh diuh jauv dorh mingh an Gatc Mienh, O^mbetc E^ndom, nyei biauv. 11Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yiem O^mbetc E^ndom nyei biauv buo hlaax nyieqc. Ziouv ceix fuqv bun ninh yaac ceix fuqv bun ninh nyei yietc biauv mienh.
12Maaih mienh gorngv mbuox Ndaawitv Hungh, “Weic Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang Ziouv ceix fuqv bun O^mbetc E^ndom nyei yietc biauv mienh caux ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv.” Ndaawitv ziouc mingh njien-njien youh youh nyei dorh Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang yiem O^mbetc E^ndom nyei biauv daaih taux Ndaawitv nyei Zingh. 13Gaeng Ziouv nyei laengz ngaengc waac faang wuov deix laamx juqv mbiec, Ndaawitv longc dauh ngongh gouv caux dauh ngongh dorn-junc fongc horc ziec. 14Ndaawitv zuqv jienv longc la'maah ndie zoux daaih nyei ⟨efotv.⟩ Ninh dorng jienv Ziouv longc nzengc qaqv cangx heix. 15Ndaawitv caux I^saa^laa^en nyei zuangx zeiv-fun heuc jienv yaac maaih biomv jorng nyei qiex mbui, dorh jienv Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang daaih taux Ye^lu^saa^lem.
16Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang bieqc Ndaawitv nyei Zingh wuov zanc, Saulo nyei sieqv, Mikaan, mangc cuotv fong muonh buatc Ndaawitv Hungh yiem Ziouv nyei nza'hmien biu mingh biu daaih nyei cangx heix. Mikaan ziouc yiem hnyouv mangc piex ninh aqv.
17Ninh mbuo dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang bieqc daaih an jienv liuc leiz ziangx nyei dorngx yiem Ndaawitv corng daaih weic faang wuov norm ndopv-liuh. Ndaawitv yaac yiem Ziouv nyei nza'hmien fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. 18Fongc horc ziec liuz buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, Ndaawitv dengv Nernh Jiex nyei Ziouv nyei mbuox buang waac bun baeqc fingx. 19Nqa'haav Ndaawitv aengx bun dauh dauh I^saa^laa^en Mienh, maiv gunv m'jangc m'sieqv, yietc dauh bun yietc norm njuov, yietc ndunh orv-ziqv caux deix a'ngunc biouv-nqaai. Gorqv-mienh ziouc nzuonx gorqv-mienh nyei biauv.
20Ndaawitv nzuonx biauv oix buang waac bun ninh nyei biauv zong mienh, Saulo nyei sieqv, Mikaan, cuotv daaih zipv Ndaawitv yaac gorngv, “I^saa^laa^en nyei hungh ih hnoi za'gengh bun ninh ganh duqv mengh dauh haic, dorng jienv ninh nyei bou nyei nouh beiz jaiv lui-houx hnangv dauh zaanc haic nyei mienh jaiv lui-houx, maiv hiuv duqv nyaiv.”
21Ndaawitv gorngv mbuox Mikaan, “Yie yiem Ziouv nyei nza'hmien. Ninh ginv yie div meih nyei die caux die nyei yietc zungv douh zong, liepc yie zoux Ziouv nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei hungh. Yie yaac oix dorng jienv Ziouv zoux nauc nyitc. 22Yie zungv oix zatv ganh njiec aiv taux yie ganh nyei m'zing mangc buatc yie se haac horngh mienh. Mv baac meih gorngv wuov deix nouh beiz, ninh mbuo zungv oix taaih yie.”
23Saulo nyei sieqv, Mikaan, taux daic nyei ziangh hoc ninh maiv yungz fu'jueiv.