7

Nau Brah Ndu Tâm Rnglăp Ma Y-David

1Tơlah hađăch hŏ gŭ tâm ngih păng nơm, jêh ri Yêhôva ăn jêh ma păng nau rlu tă bơh lĕ rngôch phung rlăng păng gŭ văr jŭm păng, ăn ma păng geh nau đăp mpăn, 2pôri hađăch lah ma Y-Nathan, kôranh nơm mbơh bor, "Uănh gâp gŭ tâm ngih ƀư ma tơm si sêdar, ƀiălah hip Brah Ndu gŭ tâm ngih bok." 3Y-Nathan lah ma hađăch, "Hăn ƀư hom lĕ nau may geh tâm nuih n'hâm may; yorlah Yêhôva gŭ ndrel may."

Yêhôva Nkân Nau Y-David Ŭch Mĭn

4Ƀiălah tâm măng nây lĕ, nau Yêhôva ngơi lah ma Y-Nathan. 5"Hăn hom mbơh ma oh mon gâp Y-David, 'Pô aơ Yêhôva lah: May mra ndâk ăn ma gâp du mlâm ngih gŭ lĕ? 6May gĭt lĕ ntơm bơh nar gâp njŭn leo phung Israel du luh bơh n'gor bri Êjipt tât nar aơ, gâp mâu gŭ ôh ma du mlâm ngih, ƀiălah dôl nsong ta aơ ta ri ăt kanŏng gâp gŭ njơh tâm ngih bok. 7Tâm lam ntŭk gâp nsong jêh n'hanh ma phung ƀon lan Israel, mâp saơ gâp ngơi lĕ ma du huê kôranh phat dôih Israel, jêng nơm rmăk biăp ma phung ƀon lan gâp? Gâp mâu mâp geh lah ma khân păng pô aơ: Mâm khân may mâu ndâk ôh ăn gâp du mlâm ngih ma tơm Sisêdar?'" 8Pôri aƀaơ, may nkoch ma oh mon gâp Y-David, lah: "Pô aơ Yêhôva phung tahan lah: Gâp hŏ kuăl may tă bơh nklang ndrêch gơ̆, jêng ntŭk may chiăp phung biăp, gay njêng may jêng kôranh chiă uănh phung ƀon lan gâp Israel. 9Gâp hŏ gŭ ndrel may tâm lĕ kan may ƀư, jêh ri ƀư rai lĕ rngôch phung rlăng may, tă bơh panăp may, gay ăn amoh may lư n'găr, nâm bu amoh phung toyh ta neh ntu. 10Gâp mra ton nkra du ntŭk ăn phung ƀon lan gâp Israel jêh ri dơm khân păng, gay ăn ma khân păng gŭ ta ntŭk khân păng nơm, jêh ri mâu geh nau rŭng răng ôh. Jêh ri phung djơh mhĭk mâu mra tŭn jot khân păng đŏng ôh, nâm bu kăl e, 11nâm bu ntĭt ntơm bơh nar gâp njêng phung kôranh phat dôih chiă uănh phung ƀon lan gâp Israel. Jêh ri gâp mra ăn may nau rlu tă bơh lĕ rngôch phung rlăng may. Rlau lơn ma nây Yêhôva mbơh ma may Păng mra ndâk ma may du mlâm ngih, 12Tơlah nar may lĕ jêh, jêh ri may khĭt hăn gŭ n'hel phung chô che may, gâp mra n'hao kon buklâu may ntrok may, nơm nây mra luh du bơh ndŭl proch may jêh ri gâp mra ƀư ăn nâp ƀon bri hađăch păng. 13Păng mra ndâk du mlâm ngih ma amoh gâp, jêh ri gâp mra ƀư nâp sưng hađăch ƀon bri hađăch păng ƀaƀơ n'ho ro. 14Gâp mra jêng mbơ̆ ma păng jêh ri păng mra jêng kon buklâu gâp. Tơlah păng ƀư nau kue, gâp mra tâm rmal păng ma mâng rvĕ phung bunuyh, jêh ri ƀư sôt kon bunuyh. 15Ƀiălah gâp mâu mra rhuăt lơi ôh nau yô̆ gâp tă bơh păng nâm bu gâp rhuăt lơi jêh tă bơh Y-Sôl, jêng nơm gâp mprơh jêh tă bơh pa năp măt may. 16Pônây, ngih may, ƀon bri hađăch may mra jêng nâp ƀaƀơ n'ho ro ta năp măt may jêh ri sưng hađăch may mra dơi njêng nâp kŏ tât mro mrăng.'"

Nau Y-David Mbơh Sơm

17Y-Nathan hăn tât nkoch tay ma Y-David lĕ rngôch nau aơ jêh ri nau tâm saơ aơ. 18Hađăch David hăn tât gŭ panăp măt Yêhôva, jêh ri lah: "Hơi Kôranh Brah, Yêhôva, mbu gâp jêng, mbu moh băl mpôl gâp, dĭng may njŭn leo gâp tât ta ntŭk aơ? 19Hơi Kôranh Brah Yêhôva, nau may lah nây jêng du ntĭl jê̆ lĕ ma măt may, dĭng may ngơi ma ngih oh mon may ma âk rô̆ rlet kăndơ̆? Hơi Kôranh Brah Yêhôva, aơ jêng nau vay ma lĕ rngôch bunuyh hĕ? 20Jêh ri moh nau Y-David dơi plơ̆ sĭt lah ma may? yorlah may gĭt năl jêh oh mon may, Hơi Kôranh Brah Yêhôva! 21Nây jêng nau may ton jêh ri tĭng nâm nuih n'hâm may nơm, may ƀư jêh lĕ nau toyh aơ, gay ŭch ăn oh mon may gĭt năl nau nây. 22Yor nây may jêng toyh, Hơi Kôranh Brah Yêhôva, yorlah mâu geh du huê nâm bu may, jêh ri mâu geh Brah Ndu êng rlau lơn may ôh, tĭng nâm lĕ nau hên tăng jêh ma tôr hên. 23Mbu moh mpôl băl êng ta neh ntu jêng nâm bu phung ƀon lan may phung Israel, phung Brah Ndu tâm chuai jêh ăn jêng phung ƀon lan păng nơm? Gay ăn lư n'găr păng nơm, jêh ri ƀư ma khân păng nau khlay ngăn ngên jêh ri nau kan toyh aơ khư ma bu klach, may hŏ mprơh jêh âk ntĭl mpôl bunuyh jêh ri rup brah khân păng tă bơh ta năp măt phung ƀon lan jêh ri may hŏ sâm chuai khân păng du luh bơh n'gor bri Êjipt, gay ăn păng jêng ƀon lan ma may nơm. 24Yorlah may hŏ njêng phung Israel ƀư phung ƀon lan may ƀaƀơ n'ho ro, bi ma may, Ơ Yêhôva! jêng Brah Ndu khân păng nây. 25Pônây, aƀaơ Hơi Kôranh Brah Yêhôva, ăn nau may ngơi jêh jêng nanê̆ ngăn n'ho ro ma oh mon may jêh ri ngih păng, jêh ri ƀư hom tĭng nau may hŏ ngơi jêh.
26Jêh ri ăn amoh may bu tâm rnê mro mrăng, jêh ri bu lah: "Yêhôva ma phung tahan jêng Brah Ndu phung Israel." Ăn ngih Y-David, oh mon may, dơi nâp ngăn ngên ta năp măt may!
27Yorlah may, Hơi Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu Israel, tâm mpơl jêh nau aơ ma oh mon may, jêh ri lah: 'Gâp mra ndâk du rplay ngih ma may? Yor nây oh mon may dơi janh ŭch mbơh sơm nau aơ ma may. 28Jêh ri aƀaơ, Hơi Yêhôva jêng Brah NDu, jêh ri nau may ngơi jêng ngăn, jêh ri may ton jêh nau ueh aơ ma oh mon may.
29Pôri aƀaơ, dăn may ăn nau ueh lăng ma ngih oh mon may, gay ăn păng dơi gŭ ƀaƀơ n'ho ro ta năp may; yorlah may, Hơi Kôranh Brah Yêhôva, ngơi hom nau nây, jêh ri ma nau may mŏt ton ngih oh mon may mra geh nau ueh uĭn mro mrăng.