7

Dự định xây Đền thờ

1Chúa Hằng Hữu cho Y-sơ-ra-ên hưởng thái bình. Đa-vít không còn phải chinh chiến với các nước lân bang.
2Sau khi dọn vào sống trong cung điện, một hôm Đa-vít nói vói tiên tri Na-than: "Nay ta sống trong cung cất bằng gỗ bách hương, còn Rương của Thượng Đế lại ở trong một cái trại." 3Na-than đáp: "Xin bệ hạ cứ làm điều mình muốn vì Chúa ở cùng bệ hạ."
4Nhưng đêm hôm ấy, Chúa bảo Na-than: 5“Con lặp lại cho Đa-vít nghe lời Chúa như sau: Con sẽ cất một cái đền cho Ta ngự sao? 6Từ ngày đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, Ta không ngự trong Đền, nhưng ở trong trại và đi đó đây. 7Trong suốt cuộc hành trình với nhân dân Y-sơ-ra-ên, có bao giờ Ta hỏi người lãnh đạo, người nhận lệnh Ta chăn dắt nhân dân, rằng tại sao không cất cho Ta một cái Đền bằng gỗ bách hương, hay không?"
8Thượng Đế tiếp lời, bảo Na-than đi nói cho Đa-vít nghe những lời của Chúa Toàn năng: "Ta đã chọn con làm vua Y-sơ-ra-ên trong lúc con còn đi chăn cừu nơi đồng cỏ. 9Ta đã ở với con trong mọi bước đường, tiêu diệt kẻ thù trước mặt con. Ta đã làm cho tên tuổi con lẫy lừng, nổi tiếng nhất hoàn cầu. 10,11Ta đã dự bị một chỗ cho Y-sơ-ra-ên ở, họ sẽ mọc rễ tại đấy, ở mãi trong đất mình, không còn bị ai quấy nhiễu. Các dân tộc tàn ác sẽ không ức hiếp họ như dưới thời các thẩm phán nữa. Ta sẽ cho họ hưởng thái bình. Hơn nữa, Chúa Hằng Hữu sẽ xây dựng cho con một triều đại trường tồn, 12Khi con qua đời, con con sẽ nối ngôi, và Ta sẽ cho vương quốc nó cường thịnh. 13Nó sẽ cất cho Ta một Đền thờ. Ta sẽ củng cố ngôi nước nó mãi mãi. 14Ta làm Cha nó, nó làm con Ta. Nếu nó có lỗi, Ta sẽ trừng phạt như loài người dùng roi dạy con; 15nhưng Ta vẫn thương xót nó, không bỏ nó như trường hợp của Sau-lơ đâu. 16Vậy triều đại và vương quốc con sẽ tồn tại, ngôi con sẽ vững bền mãi mãi."
17Na-than lặp lại cho Đa-vít nghe mọi lời của Chúa.
18Đa-vít vào hầu trước Chúa, thưa rằng: "Lạy Chúa! Con và dòng họ con có ra gì mà Ngài cho con được thế này? 19Lạy Chúa! Như thế Chúa còn cho là chưa đủ sao? Ngài còn nói về tương lai lâu dài về triều đại con. Lạy Chúa, đây đâu phải là cách đối xử của loài người? 20Con còn nói gì hơn nữa, vì lạy Chúa, Chúa biết con. 21Chúa làm những việc trọng đại này và đồng thời tiết lộ cho con hay, chỉ vì Chúa đã hứa và vì đó là những điều Ngài muốn. 22Lạy Chúa, Ngài thật cao cả. Theo điều chúng con đã nghe, không có thần nào như Chúa, và ngoài Ngài không có Chân Thần nào khác. 23Trên thế gian có dân nào như dân Y-sơ-ra-ên của Chúa? Chúa cứu chuộc họ, cho họ làm dân Ngài, và vì thế danh tiếng Ngài vang lừng. Chúa đã vì họ làm phép lạ, đuổi những dân khác và thần chúng nó đi, ngay trước mặt họ. 24Chúa chọn Y-sơ-ra-ên làm dân Ngài mãi mãi và Chúa làm Thượng Đế họ. 25Và bây giờ, lạy Chúa, xin Ngài thực hiện những điều Ngài hứa cho con về triều đại con. 26Xin danh Chúa được ca tụng muôn đời: 'Chúa Toàn năng là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên.' Xin cho triều đại Đa-vít được thiết lập trước mặt Ngài. 27Vì Chúa đã tiết lộ cho con hay Ngài sẽ xây dựng cho con một triều đại, nên lạy Chúa, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, con mới dám dâng lên những lời cầu nguyện này. 28Lạy Chúa, Ngài là Thượng Đế, lời Ngài là chân lý; và Chúa đã hứa cho con những điều tốt lành; 29nên xin Chúa chúc phước lành trên triều đại con, cho được tồn tại trước mặt Ngài mãi mãi, vì lạy Chúa, Ngài đã hứa như thế. Được Chúa chúc phước, triều đại con chắc chắn sẽ hưởng phước lành mãi mãi."