9

Daviv thiab Mefinpauses

1Muaj ib hnub Daviv nug hais tias, “Xa-ules tsevneeg puas tshuav ib tug seem nyob qhov twg thiab? Yog muaj, kuv yuav pab nws, vim kuv tau cog lus rau Yaunathas lawm.”
2Muaj ib tug txivneej npe hu ua Xinpas, nws yog Xa-ules tsevneeg ib tug tubtxib, lawv thiaj txib neeg mus coj Xinpas tuaj cuag Daviv. Vajntxwv nug nws hais tias, “Koj puas yog Xinpas?”
 Nws teb hais tias, “Vajntxwv, kuv yog koj tus tubtxib ntag.”
3Vajntxwv thiaj nug Xinpas ntxiv hais tias, “Xa-ules tsevneeg puas tshuav ib tug nyob qhov twg, kuv yuav mus ua ncaj thiab ua siab dawb siab zoo rau nws raws li kuv tau coglus rau Vajtswv lawm hais tias kuv yuav ua li ntawd?”
 Xinpas teb hais tias, “Yaunathas tshuav ib tug tub. Tiamsis nws sav ceg lawm.”
4Vajntxwv nug hais tias, “Nws nyob qhov twg?”
 Xinpas teb hais tias, “Nws nyob hauv Amiyees tus tub Makhiles tsev uas nyob hauv lub nroog Laudenpas.”
5Yog li ntawd, Vajntxwv Daviv thiaj txib neeg mus tos nws tuaj.
6Thaum Yaunathas tus tub Mefinpauses uas yog Xa-ules tus xeebntxwv ntawd tuaj txog, nws thiaj khoov ntshis hawm Daviv. Ces Daviv hais tias, “Mefinpauses,” Mefinpauses teb hais tias, “Vajntxwv, kuv yog koj tus tubtxib ntag.”
7Daviv hais tias, “Koj tsis txhob ntshai, kuv yuav ua zoo rau koj vim tej lus uas kuv cog tseg rau koj txiv Yaunathas lawm. Kuv yuav muab tej av uas yog koj yawg Xa-ules tug rov rau koj huv tibsi, thiab kuv yuav zoo siab cia koj nrog kuv koom noj koom haus saum kuv lub rooj mov mus li.”
8Mefinpauses rov khoov ntshis dua ib zaug thiab hais tias, “Vajntxwv, kuv twb tsis muaj nqis npaum li ib tug dev tuag. Vim li cas koj yuav ua zoo tas npaum li no rau kuv?”
9Vajntxwv hu Xinpas uas yog Xa-ules tus tubtxib los thiab hais rau nws hais tias, “Txhua yam uas yog Xa-ules thiab nws tsevneeg tug, kuv yuav muab rov qab rau koj tus tswv tus xeebntxwv Mefinpauses huv tibsi. 10Koj, koj cov tub, thiab koj cov tubtxib yuav mus ua tej teb ntawd rau koj tus tswv Xa-ules tsevneeg thiab sau tej qoobloo los cia kom lawv muaj noj muaj haus. Tiamsis Mefinpauses yuav nrog kuv koom noj koom haus saum kuv lub rooj mov mus li.” (Xinpas muaj kaum tsib tug tub thiab nees nkaum tus tubtxib.)
11Xinpas teb hais tias, “Kuv zoo siab ua txhua yam raws li vajntxwv tau hais rau kuv lawm.”
 Yog li ntawd, Mefinpauses thiaj tau nrog vajntxwv noj mov saum vajntxwv lub rooj mov ib yam li nws yog vajntxwv ib tug tub ntag.
12Mefinpauses muaj ib tug tub ntxawg hu ua Mikas. Tagnrho Xinpas tsevneeg puavleej ua Mefinpauses qhev. 13Yog li ntawd, Mefinpauses uas sav ob sab ceg huv tibsi thiaj tau nyob hauv lub nroog Yeluxalees, thiab nws nrog vajntxwv noj txhua pluag mov saum vajntxwv lub rooj mov.