Klei Hưn Mdah

Hdruôm Hră Tal Dua Klei Yăl Dliê lŏ čuê hdruôm hră I Klei Yăl Dliê, Kčưm hŏng klei yăl dliê klei Y-Salômôn kiă kriê hlŏng truh kơ ñu djiê. Hră lŏ čih bi êdah klei rŭ kdơ̆ng phung găp djuê tĭng Dưr hŏng klei kiă kriê mtao Y-Jêrôƀôam, bi kdơ̆ng hŏng mtao Y-Rôƀôam, anak mtao pô čuê Y-Salômôn. Klei yăl dliê ti tluôn msĕ si bi hriă hĕ klei yăl dliê kơ ƀuôn ala mtao Yuđa tơl hruê ƀuôn Yêrusalem rai hlăm thŭn 586 Êlâo kơ Krist.

Jar

Ênuk mtao Y-Salômôn kiă kriê (1:1–9:31)
Thŭn tal êlâo (1:1-17)
Klei rŭ mdơ̆ng sang yang (2:1–7:10)
Thŭn knhal tuč (7:11–9:31)
Klei phung găp djuê tĭng dưr kgŭ ngă klei bi kdơ̆ng (10:1-19)
Dŭm phung lŏ čuê mtao Yuđa (11:1–36:12)
Klei bi rai ƀuôn Yêrusalem (36:13-23)