10

Yixayee faav xeeb

(1Vntx. 12:1-24)

1Lehaunpau‑aa moog rua ntawm lub moos Sekhee, tsua qhov cov Yixayee suavdawg tau tuaj rua ntawm Sekhee es yuav tsaa nwg ua vaajntxwv. 2Thaus Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa tau nov xuv, rua thaus nwg tseed nyob huv Iyi tebchaws kws nwg tau tswv vaajntxwv Xalaumoo moog nyob, mas Yelaunpau‑aa txawm rov ntawm Iyi tebchaws lug. 3Puab txawm khaiv tuabneeg moog hu nwg, mas Yelaunpau‑aa hab ib tsoom Yixayee suavdawg tuaj has rua Lehaunpau‑aa tas, 4“Koj txwv tau ua tug quab nyaav heev rua peb. Yog le ntawd nwgnuav thov koj ua rua tej num nyaav kws koj txwv kuas peb ua hab nwg tug quab nyaav kws nyob sau peb hov swb zog, mas peb yuav ua koom rua koj.” 5Lehaunpau‑aa has rua puab tas, “Peb nub sau nuav mej rov tuaj cuag kuv ib zag hab.” Cov pejxeem txawm rov moog lawm.
6Vaajntxwv Lehaunpau‑aa moog sablaaj rua cov laug kws ua koom rua nwg txwv Xalaumoo rua thaus nwg txwv tseed muaj txujsa nyob has tas, “Mej yuav qha kuv teb le caag rua cov pejxeem nuav?” 7Mas puab has rua nwg tas, “Yog koj hlub cov pejxeem nuav hab ua tej kws hum puab sab hab teb tej lug zoo rua puab, mas puab yuav ua koj cov qhev moog ib txhws le.” 8Tassws nwg tsw quav ntsej tej lug kws cov laug qha hov, nwg txawm moog sablaaj rua cov tub hluas kws nrug nwg hlub ib phaum hab ua num rua nwg. 9Nwg has rua puab tas, “Mej yuav qha kuas peb teb le caag rua cov pejxeem nuav kws tau has rua kuv tas, ‘Thov koj ua rua tug quab kws koj txwv muab tso rua sau peb kuas swb zog?’ ” 10Cov tub hluas kws nrug nwg hlub ib phaum txawm has rua nwg tas, “Koj has le nuav rua cov pejxeem kws has rua koj tas, ‘Koj txwv tau ua rua peb tug quab nyaav, thov koj ua kuas swb zog.’ Mas koj ca le has rua puab le nuav, ‘Kuv tug nyuas rwg ntiv teg tseed luj dua kuv txwv lub duav. 11Txawm yog kuv txwv tau tso tug quab nyaav rua sau mej los kuv yuav tsaav kuas tug quab hov nyaav dua hab. Kuv txwv xuas paas nplawm mej tassws kuv yuav xuas raub rws teb nplawm mej.’ ”
12Yelaunpau‑aa hab cov pejxeem suavdawg txhad tuaj cuag Lehaunpau‑aa rua nub peb lawv le vaajntxwv tau has tas, “Rov qaab tuaj cuag kuv rua nub peb.” 13Mas vaajntxwv teb nyaum kawg le rua puab, nwg tsw quav ntsej tej lug kws cov laug qha rua nwg. 14Vaajntxwv Lehaunpau‑aa has rua puab lawv le cov tub hluas tau qha rua nwg has tas, “Kuv txwv ua rua mej tug quab nyaav tassws kuv yuav tsaav kuas tug quab hov nyaav dua hab. Kuv txwv xuas paas nplawm mej tassws kuv yuav xuas raub rws teb nplawm mej.” 15Vaajntxwv txhad tsw noog cov pejxeem tej lug, tsua qhov tej xwm txheej nuav yog lug ntawm Vaajtswv sub Yawmsaub txhad ua tau tav lawv le tej lug kws nwg tau khaiv Ahiya kws yog tuabneeg huv Silau has rua Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa.
16Thaus cov Yixayee suavdawg pum tas vaajntxwv tsw noog puab tej lug, puab txhad teb vaajntxwv tas,
  “Peb muaj feem daabtsw rua huv Tavi lawm?
   Peb tsw muaj qub txeeg qub teg
   huv Yexi tug tub le lawm.
  Yixayee 'e, nyag rov moog
   rua nyag lub tsev ntaub.
  Au Tavi, koj ca le saib
   koj caaj ceg xwb lauj!”
Mas cov Yixayee suavdawg txawm rov moog rua nyag vaaj nyag tsev lawm.
17Mas Lehaunpau‑aa tsuas kaav cov Yixayee kws nyob rua huv tej moos huv Yuta tebchaws xwb. 18Mas vaajntxwv Lehaunpau‑aa khaiv Hantaulaa kws yog tug saib cov tuabneeg raug yuam ua num moog saib cov Yixayee mas puab xuas pob zeb ntaus nwg tuag. Tes vaajntxwv Lehaunpau‑aa txawm maaj nce nwg le tsheb ua rog tswv moog rua huv Yeluxalee. 19Yixayee txhad le faav xeeb rua Tavi caaj ceg lug txug naj nub nwgnuav.