10

Ƀing Pluh Kơnung Djuai Israel Gah Dư̱r Tơgŭ Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Pơtao Rehabam

(1 Ƀing Pơtao 12:1-24)

1Rehabam nao pơ plei Sekhem yuakơ abih bang ƀing pluh kơnung djuai Israel gah dư̱r nao pơ plei anŭn kiăng kơ pơjing ñu jing pơtao. 2Hlak anŭn, Yarobam, ană đah rơkơi Nebat, hlak dŏ amăng lŏn čar Êjip yuakơ ñu đuaĭ kơdŏp mơ̆ng pơtao Solomôn. Tơdang Yarobam hơmư̆ tơlơi pơtao Solomôn djai laih, ñu wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar Êjip yơh. 3Tui anŭn, ƀing Israel jing ƀing pluh kơnung djuai gah dư̱r brơi iâu rai Yarobam, laih anŭn ñu wơ̆t hăng abih bang ƀing Israel anŭn nao pơ Rehabam laih anŭn laĭ kơ ñu tui anai, 4“Ama ih tơƀăk sa tơlơi kơtraŏ biă mă ƀơi ƀing gơmơi, samơ̆ ră anai rơkâo kơ ih pơdjhôl hĭ bĕ bruă mơnuă gleh glan jing oč kơtraŏ mraŏ ama ih tơƀăk ƀơi ƀing gơmơi anŭn. Tui anŭn, ƀing gơmơi či dŏ tŏng ten hăng ih yơh.”
5Rehabam laĭ glaĭ tui anai, “Wơ̆t glaĭ bĕ pơ kâo amăng klâo hrơi dơ̆ng, kâo či laĭ glaĭ yơh.” Tui anŭn, ƀing ană plei đuaĭ hĭ yơh.
6Giŏng anŭn, pơtao Rehabam pơtơña hăng ƀing kŏng tha, jing ƀing mă bruă kơ ama ñu Solomôn hlâo adih, tui anai, “Hiư̆m ƀing gih či djru pơmĭn kơ kâo kiăng kơ laĭ glaĭ kơ ƀing ană plei anai lĕ?”
7Ƀing kŏng tha laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah ih ngă hiam klă kơ ƀing ană plei anai kiăng pơmơak kơ ƀing gơ̆ laih anŭn laĭ glaĭ mơak kơ ƀing gơ̆, tui anŭn ƀing gơ̆ či jing ƀing ding kơna tŏng ten kơ ih nanao yơh.”
8Samơ̆ Rehabam hơngah hĭ tơlơi ƀing kŏng tha djru pơmĭn brơi kơ ñu laih anŭn ñu pơtơña hăng ƀing hlak ai rơnŭk hăng ñu, jing ƀing mă bruă djru kơ ñu. 9Ñu tơña kơ ƀing hlak ai djru kơ ñu anŭn tui anai, “Hơget tơlơi djru pơmĭn ƀing gih hơmâo lĕ? Hiư̆m pă ƀing ta năng laĭ glaĭ kơ ƀing ană plei anai jing ƀing hơmâo laĭ laih hăng kâo tui anai lĕ, ‘Pơdjhôl hĭ bĕ oč ama ih hơmâo tơƀăk laih ƀơi ƀing gơmơi’?”
10Ƀing tơdăm phrâo prŏng đĭ rơnŭk hrŏm hăng ñu laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Ƀing ană plei anŭn hơmâo laĭ laih hăng ih tui anai, ‘Ama ih tơƀăk sa ƀĕ oč kơtraŏ ƀơi ƀing gơmơi, samơ̆ pơdjhôl hĭ bĕ.’ Samơ̆ năng laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Čơđe̱ng anet tơngan kâo jing kơtang hloh kơ kơiăng ama kâo. 11Ama kâo tơƀăk laih ƀơi ƀing gih sa ƀĕ oč kơtraŏ, samơ̆ kâo či tơƀăk ƀơi ƀing gih sa boh oč jing kơtraŏ hloh yơh. Ama kâo taih pơkra ƀing gih hăng hrĕ klĭ, samơ̆ kâo či taih pơkra ƀing gih hăng hrĕ drơi yơh.’ ”
12Klâo hrơi tơdơi kơ anŭn, Yarobam wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei rai pơ Rehabam tui hăng tơlơi pơtao hơmâo pơtă laih, “Wơ̆t glaĭ bĕ pơ kâo amăng klâo hrơi.” 13Pơtao laĭ glaĭ kơ ƀing ană plei khăng kơtang biă mă. Ñu hơngah hĭ tơlơi djru pơmĭn ƀing kŏng tha, 14samơ̆ ñu đuaĭ tui tơlơi djru pơmĭn ƀing tơdăm rơnŭk hrŏm hăng ñu laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Ama kâo ngă kơ oč gih jing hĭ kơtraŏ, samơ̆ kâo či ngă brơi kơ oč anŭn jing kơtraŏ hloh. Ama kâo taih pơkra ƀing gih hăng hrĕ klĭ, samơ̆ kâo či taih pơkra ƀing gih hăng hrĕ drơi yơh.” 15Tui anŭn yơh, pơtao ƀu kiăng hơmư̆ tơlơi ƀing ană plei laĭ ôh, yuakơ tơlơi anŭn jing tơbiă rai mơ̆ng Yahweh yơh, kiăng kơ djơ̆ krep tui hăng boh hiăp Ñu hơmâo pơhiăp laih hăng Yarobam ană đah rơkơi Nebat mơ̆ng Ahiyah jing pô pơala mơ̆ng anih Silôh.
16Tơdang abih bang ƀing Israel anŭn ƀuh pơtao hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu laĭ ôh, ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ pơtao tui anai:
  Hơget črăn ƀing ta hơmâo amăng tơlơi git gai ană tơčô Dawid lĕ?
   Ƀing ta ƀu či mă tŭ kŏng ngăn mơ̆ng ană tơčô Yisai ôh.
  Ơ ƀing Israel hơi, rĭm čô amăng ƀing gih wơ̆t glaĭ bĕ pơ anih sang gih pô!
   Ơ ană tơčô Dawid ăh, răng wai bĕ kơ kơnung djuai ih pô!
Tui anŭn, abih bang ƀing Israel anŭn glaĭ pơ sang gơñu pô yơh.
17Samơ̆ bơ kơ ƀing Israel hơdip amăng plei pla Yudah, Rehabam ăt dŏ wai lăng ƀing gơñu mơ̆n.
18Giŏng anŭn, pơtao Rehabam ruah Adôniram, jing pô wai lăng gah ƀing khŏm mă bruă, laih anŭn pơkiaŏ gơ̆ nao pơrơno̱m hăng ƀing Israel, samơ̆ abih bang ƀing Israel anŭn glŏm pơdjai hĭ gơ̆ hăng boh pơtâo. Tơdang pơtao Rehabam hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu ječ ameč đĭ rơdêh aseh ñu đuaĭ kơdŏp glaĭ pơ plei phŭn Yerusalaim yơh. 19Tui anŭn yơh, ƀing Israel hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană tơčô Dawid hlŏng truh kơ tă anai.