10

Klei Phung Israel Bi Kdơ̆ng

(I Mtao 12:1-24)

1Y-Rôbôam nao kơ ƀuôn Sičem kyuadah jih jang phung Israel truh leh ti ƀuôn Sičem čiăng mjing ñu mtao. 2Tơdah Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat hmư̆ klei anăn (Kyuadah ñu dôk hlăm čar Êjip ti anôk ñu đuĕ mơ̆ng anăp Mtao Salômôn), ñu wĭt mơ̆ng čar Êjip. 3Arăng tiŏ nao mnuih iêu ñu, leh anăn Y-Jêrôbôam leh anăn jih jang phung Israel hriê leh anăn lač kơ Y-Rôbôam, 4“Ama ih bi mđua hmei knông ktrŏ. Snăn ară anei bi hdjul bĕ bruă ktrŏ ama ih leh anăn knông ktrŏ ñu mđua leh kơ hmei, leh anăn hmei srăng mă bruă kơ ih.” 5Ñu lač kơ digơ̆, “Lŏ hriê bĕ kơ kâo hlăm tlâo hruê.” Snăn phung ƀuôn sang đuĕ wĭt.
6Mtao Rôbôam akâo klei kčĕ mơ̆ng phung khua mduôn tuôm dôk leh ti anăp Y-Salômôn ama ñu êjai gơ̆ ăt dôk hdĭp, lač, “Si klei diih kčĕ kơ kâo čiăng lŏ wĭt lač kơ phung ƀuôn sang anei?” 7Digơ̆ lač kơ ñu, “Tơdah ih srăng jing jăk kơ phung ƀuôn sang anei leh anăn bi mơak kơ digơ̆, leh anăn blŭ klei jăk kơ digơ̆, snăn digơ̆ srăng jing phung dĭng buăl ih nanao.” 8Ƀiădah ñu hngah klei kčĕ mơ̆ng phung khua mduôn, leh anăn akâo klei kčĕ mơ̆ng phung hlăk ai hriê kơ prŏng mbĭt hŏng ñu leh anăn dôk ti anăp ñu. 9Ñu lač kơ digơ̆, “Si klei diih kčĕ čiăng kơ drei lŏ wĭt lač kơ phung ƀuôn sang anei lač kơ kâo leh, ‘Bi hdjul bĕ knông ama ih bi mđua leh kơ hmei?’ ” 10Phung êkei hlăk ai hriê kơ prŏng mbĭt hŏng ñu lač kơ ñu, “Snei brei ih blŭ kơ phung ƀuôn sang lač leh kơ ih, ‘Ama ih bi mđua hmei knông ktrŏ, ƀiădah brei ih bi hdjul gơ̆ kơ hmei;’ snei brei ih lač kơ diñu, ‘Kđiêng êđai kâo jing prŏng hĭn kơ kơiêng ama kâo. 11Ară anei kyuadah ama kâo bi mđua diih knông ktrŏ, bi kâo, kâo srăng lŏ thiăm klei ktrŏ kơ knông diih. Ama kâo čăm diih hŏng klei klĭt, ƀiădah kâo srăng čăm bi duč diih hŏng aguăt.’ ”
12Snăn Y-Jêrôbôam leh anăn jih jang phung ƀuôn sang nao kơ Y-Rôbôam ti hruê tal tlâo tui si mtao lač leh, “Lŏ hriê bĕ kơ kâo ti hruê tal tlâo.” 13Mtao lŏ wĭt lač kơ diñu hŏng klei khăng, leh anăn hngah klei phung khua mduôn kčĕ, 14leh anăn Mtao Rôbôam blŭ kơ digơ̆ tui si klei phung êkei hlăk ai kčĕ, lač, “Ama kâo bi mđua knông ktrŏ kơ diih, ƀiădah kâo srăng lŏ thiăm klei ktrŏ kơ knông anăn; ama kâo čăm diih hŏng klei klĭt, ƀiădah kâo srăng bi duč diih hŏng aguăt.” 15Snăn mtao amâo dôk hmư̆ ôh phung ƀuôn sang; kyuadah klei anăn jing klei mbliư̆ bi mlih Aê Diê bi truh čiăng kơ Yêhôwa dưi bi sĭt klei ñu blŭ hŏng Y-Ahija sa čô ƀuôn Silô klei djŏ kơ Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat.
16 Tơdah jih jang phung Israel ƀuh kơ mtao amâo dôk hmư̆ diñu ôh, phung ƀuôn sang lŏ wĭt lač kơ mtao,
  “Ya kdrêč hmei mâo hlăm Y-Đawit?
   Hmei amâo mâo ngăn dưn ôh hlăm anak êkei Y-Yêsê.
  Ơ phung Israel, grăp čô diih wĭt bĕ kơ sang čhiăm diih!
   Ară anei dlăng bĕ kơ sang ih pô, Ơ Y-Đawit?”
 Snăn jih jang phung Israel đuĕ wĭt kơ sang čhiăm diñu.
17Ƀiădah Y-Rôbôam kiă kriê phung ƀuôn sang Israel dôk hlăm ƀuôn čar Yuđa. 18Mtao Rôbôam tiŏ nao Y-Adôram pô jing khua kơ bruă jia, leh anăn phung ƀuôn sang Israel bhĭr gơ̆ hŏng boh tâo tơl djiê. Mtao Rôbôam ruăt đĭ êdeh aseh ñu čiăng đuĕ kơ ƀuôn Yêrusalem. 19Snăn phung Israel dôk bi kdơ̆ng hŏng sang Y-Đawit hlŏng truh kơ hruê anei.