11

Chúa ngăn Rô-bô-am tiến công Y-sơ-ra-ên

1Rô-bô-am về kinh đô Giê-ru-sa-lem, ra lệnh tổng động viên hai đại tộc Giu-đa và Bên-gia-min. Quân số lên tới 180.000 chiến sĩ tinh nhuệ sẵn sàng tấn công 10 đại tộc Y-sơ-ra-ên để bắt họ phục tùng như trước. 2Nhưng Chúa Hằng Hữu phán với Sê-ma-gia, người của Ngài rằng: 3“Con hãy bảo Rô-bô-am (con Sa-lô-môn) vua Giu-đa và dân hai đại tộc Giu-đa và Bên-gia-min: 4Chúa Hằng Hữu phán: 'Các ngươi không được tiến công đồng bào mình. Tất cả hãy đi về nhà, vì việc này xảy ra do Ta sắp đặt!"' Dân Giu-đa và Bên-gia-min vâng lời Chúa, quay về nhà mình, bỏ ý định chinh phạt Giê-rô-bô-am.

Chính sách của Giê-rô-bô-am

5Rô-bô-am trị vì tại Giê-ru-sa-lem và hoạch định chương trình kiến thiết các thành lũy kiên cố trên khắp đất nước Giu-đa: 6Bê-liêm, Ê-tam, Thê-cô-a, 7Bết-sua, Sô-cô, A-đu-lam, 8Gát, Ma-rê-sa, Xíp 9A-đô-rim, La-ki, A-xê-ca 10Xô-ra, A-gia-lôn và Hếp-rôn. Đó là các thành phố làm căn cứ phòng thủ trong hai xứ Giu-đa và Bên-gia-min. 11Rô-bô-am củng cố các căn cứ, đặt các tướng tá chỉ huy các lực lượng phòng thủ, và quản lý các kho thực phẩm, kho dầu và rượu. 12Trong mỗi thành phố, vua cũng tăng cường khí giới cho các lực lượng võ trang để củng cố việc phòng thủ. Như thế, hai xứ Giu-đa và Bên-gia-min thuộc quyền kiểm soát và lãnh đạo của Rô-bô-am.
13,14Các thầy tế lễ và người Lê-vi ở khắp nước Y-sơ-ra-ên đều ủng hộ Rô-bô-am. Họ bỏ làng xã, sản nghiệp, vượt biên, kéo về xứ Giu-đa và kinh đô Giê-ru-sa-lem. Thật ra Giê-rô-bô-am và các con trai vua đã trục xuất họ, không cho làm thầy tế lễ của Chúa nữa 15rồi cử các thầy tế lễ để tế tự các miếu thờ trên đồi núi trong cuộc thờ phượng các thần bò con và thần dê mà Giê-rô-bô-am chế tạo. 16Tuy nhiên trong tất cả các đại tộc, những người nào có lòng tìm kiếm Chúa là Chân Thần của dân Y-sơ-ra-ên, đều theo người Lê-vi lên Giê-ru-sa-lem dâng tế lễ cho Chúa là Thượng Đế của tổ phụ mình. 17Họ tăng cường vương quốc Giu-đa và ủng hộ Rô-bô-am (con Sa-lô-môn) suốt ba năm và đi theo đường lối của Đa-vít và Sa-lô-môn.
18Rô-bô-am cưới Ma-ha-lát (con Giê-ri-mốt, cháu Đa-vít và bà A-bi-ga-in con Ê-li-áp, cháu Gie-sê) làm hoàng hậu, 19sinh được ba con trai là Giê-úc, Sê-ma-ria và Xa-ham. 20Rô-bô-am cũng cưới Ma-a-ca(con Áp-sa-lôm) và sinh bốn con là A-bi-gia, Át-tai Xi-xa và Sê-lô-mít. 21Trong số 18 hoàng hậu và 60 cung phi chỉ có Ma-a-ca (con Áp-sa-lôm) là được sủng ái nhất. 22Rô-bô-am lập A-bi-gia (con hoàng hậu Ma-a-ca) làm thái tử. 23Vua khéo léo phân tán các hoàng tử khắp các tỉnh xứ Giu-da và Bên-gia-min, đặt họ trong các thành phố có thành lũy kiên cố. Vua cung cấp lương thực dồi dào cho họ và cưới cho nhiều vợ.