11

Se^mai^aa Douc Tin-Hungh Nyei Waac

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 12:21-24)

1Le^hox^mbo^am yietv nzuonx taux Ye^lu^saa^lem, ninh heuc Yu^ndaa caux Mben^yaa^min nyei zeiv-fun gapv zunv daaih. Yietc zungv maaih yietc sinx hietc waanc dauh ginv daaih mborqv jaax nyei baeng, mingh caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax, weic nzaeng guoqv nzuonx bun Le^hox^mbo^am.
2Mv baac Ziouv nyei mienh, Se^mai^aa duqv zipv Tin-Hungh nyei waac hnangv naaiv gorngv, 3“Oix zuqc mbuox Yu^ndaa nyei hungh, Saa^lo^morn nyei dorn, Le^hox^mbo^am, yaac mbuox yiem Yu^ndaa caux Mben^yaa^min nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv, 4Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Maiv dungx mingh caux meih nyei gorx-youz, I^saa^laa^en Mienh, mborqv jaax. Gorqv-mienh oix zuqc nzuonx gorqv-mienh nyei biauv weic zuqc naaiv se yie zoux nyei sic.’+” Ninh mbuo ziouc muangx Ziouv nyei waac nzuonx aqv, maiv mingh caux Ye^lo^mbo^am mborqv jaax.

Le^hox^mbo^am Ceix Zingh Laatc Tengx Yu^ndaa Wuonv

5Le^hox^mbo^am yiem Ye^lu^saa^lem, ninh yaac yiem Yu^ndaa Deic ceix zingh weic beu Yu^ndaa. 6Ninh ceix Mbetc^le^hem, Edaam, Te^ko^aa, 7Mbetc Sux^aa, Soko, Aa^ndun^lam, 8Gatc, Maa^le^saa, Sipc^aa, 9Aa^ndo^laa^im, Laakitv, Aa^se^kaa, 10Solaa, Ai^yaa^lon, caux He^mbo^lon. Naaiv se yiem Yu^ndaa caux Mben^yaa^min weih wuonv nyei zingh. 11Ninh liepc weih wuonv nyei dorngx, yaac bun jun-baeng-bieiv yiem gu'nyuoz, aengx siou laangh ziqc caux ga'lanv youh caux a'ngunc diuv. 12Ninh yaac zorqv torngv-baaih caux cang an naaiv deix mouz norm zingh bun naaiv deix zingh za'gengh wuonv haic. Hnangv naaic ninh cingx duqv gunv jienv Yu^ndaa caux Mben^yaa^min.

Sai Mienh Caux Lewi Mienh Yiem Yu^ndaa

13Yiem gormx I^saa^laa^en Deic-Bung nyei sai mienh caux Lewi Mienh guangc ninh mbuo yiem nyei dorngx daaih lorz Le^hox^mbo^am. 14Lewi Mienh guangc ninh mbuo nzipc nyei buonc miev-ciangv caux biauv mingh taux Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem, weic zuqc Ye^lo^mbo^am caux ninh nyei dorn zunc ninh mbuo, maiv bun ninh mbuo zoux sai mienh fu-sux Ziouv. 15Ye^lo^mbo^am paaiv ganh nyei sai mienh weic yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx, weic zaangc mienv, caux ganh zoux daaih nyei ngongh gouv dorn nyei miuc-fangx. 16Yiem fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh, dongh dingc hnyouv lorz Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, wuov deix, gan jienv Lewi Mienh mingh Ye^lu^saa^lem weic fongc horc ziec bun Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh. 17Ninh mbuo tengx Yu^ndaa Guoqv jaa henv, bun Saa^lo^morn nyei dorn, Le^hox^mbo^am, wuonv buo hnyangx weic zuqc ninh mbuo gan jienv Ndaawitv caux Saa^lo^morn nyei jauv yangh buo hnyangx.

Le^hox^mbo^am Nyei Hmuangv Doic

18Le^hox^mbo^am longc Ndaawitv nyei dorn, Ye^li^motv nyei sieqv, Maa^haa^latv, zoux auv. Maa^haa^latv nyei maa zoux Jetc^si nyei dorn, E^li^apc, nyei sieqv, Aa^mbi^haa^in. 19Maa^haa^latv yungz buo dauh dorn, Ye^utc, Se^maa^li^yaa caux Saax^ham bun ninh. 20Nqa'haav ninh aengx longc Apc^saa^lom nyei sieqv, Maa^aa^kaa. Maa^aa^kaa yungz Aa^mbi^yaa, Atv^tai, Zizaa caux Se^lo^mitv bun ninh. 21Le^hox^mbo^am hnamv Apc^saa^lom nyei sieqv, Maa^aa^kaa, gauh camv jiex ninh nyei yietc zungv auv caux jaav-zeih auv. Ninh maaih ziepc betv dauh auv caux luoqc ziepc dauh jaav-zeih auv. Maaih nyic ziepc betv dauh dorn caux luoqc ziepc dauh sieqv.
22Le^hox^mbo^am liepc Maa^aa^kaa nyei dorn, Aa^mbi^yaa, yiem zuangx muoz-doic mbu'ndongx zoux hlo jiex, weic zuqc ninh jiez hnyouv oix liepc ninh zoux hungh. 23Le^hox^mbo^am zoux duqv guai nyei. Ninh bun deix ninh nyei dorn nzaanx mingh gormx Yu^ndaa Deic caux Mben^yaa^min Deic, yaac bun ninh mbuo yiem norm-norm weih wuonv nyei zingh. Ninh ceix nyanc hopv nyei ga'naaiv camv nyei yaac tengx ninh mbuo lorz auv camv.