12

Cov Iziv Tuaj Tua Cov Yudas

(1 Vajntxwv 14.25-28)

1Thaum Lehaunpau-as ua vajntxwv thiab tswj tau lub tebchaws nyob tus lawm, nws thiab nws cov pejxeem txawm tso tus TSWV txoj kevcai tseg. 2Lehaunpau-as ua vajntxwv tau tsib xyoos, ces lawv txawm tsis muab siab npuab tus TSWV lawm, tus TSWV thiaj li rau txim rau lawv. Cov Iziv tus Vajntxwv Sisaj txawm tuaj tua lub nroog Yeluxalees, 3nws coj ib txhiab ob puas lub tsheb nees ua rog, rau caum txhiab leej tubrog caij nees thiab ib co tubrog coob heev suav tsis txheeb li, cov tubrog ntawd yog cov Linpias, cov Xukis thiab cov Sudas. 4Sisas xub txeeb tau cov nroog uas muaj ntsa yeej hauv tebchaws Yudas, nws mam li mus tua lub nroog Yeluxalees.
5Semayas tus uas cev Vajtswv lus thiaj mus cuag Vajntxwv Lehaunpau-as thiab cov Yudas tej thawjcoj uas tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees, vim lawv ntshai Sisaj. Semayas hais rau lawv tias, “Tus TSWV hais rau nej li no: ‘Vim nej tso kuv tseg lawm, nimno kuv yuav muab nej tso rau Sisaj.’ ”
6Vajntxwv thiab cov thawjcoj lees hais tias lawv tau ua txhaum lawm, thiab hais tias, “Qhov uas tus TSWV ua li ntawd, nws yeej ua ncaj lawm.”
7Thaum tus TSWV pom li no, nws hais rau Semayas hais tias, “Vim lawv lees lawv tej kev txhaum lawm, kuv yuav tsis ua kom lawv puastsuaj, tiamsis kuv yuav cawm kom lawv ibtxhia dim thaum Sisaj tuaj tua lawv, thiab kuv yuav tsis pub Sisas ua rau lub nroog Yeluxalees puastsuaj, vim kuv txojkev chim. 8Txawm li ntawd los Sisaj yuav tua yeej lawv, lawv thiaj paub hais tias qhov uas lawv ua kuv tes haujlwm thiab ua tej nomtswv hauv ntiajteb no tes haujlwm txawv npaum li cas.”
9Vajntxwv Sisaj tuaj tua tau lub nroog Yeluxalees, nws txawm coj tej nyiaj tej kub uas nyob hauv lub Tuamtsev, hauv vajntxwv lub loog, tej thaiv hniav ntaj uas Vajntxwv Xalumoos muab kub nchuav ua, thiab txhua yam huv tibsi mus lawm. 10Vajntxwv Lehaunpau-as thiaj muab tooj ua dua ib cov thaiv hniav ntaj, thiab muab rau cov uas zov vajntxwv lub loog tej roojvag ua cov saib. 11Txhua zaus uas vajntxwv mus rau hauv lub Tuamtsev, cov tubrog uas nrog nraim vajntxwv nqa cov thaiv hniav ntaj nrog nws mus thiab coj rov los cia rau hauv chav uas cov tubrog zov vajntxwv nyob. 12Vim qhov uas Lehaunpau-as txo hwjchim thiab lees txim, tus TSWV txojkev chim thiaj tsis ua rau nws puastsuaj, lub tebchaws Yudas thiaj tau nyob kaj siab lug.

Lehaunpau-as Tuag

13Lehaunpau-as nyob hauv lub nroog Yeluxalees ua vajntxwv kav lub tebchaws. Thaum nws ua vajntxwv, nws hnubnyoog muaj plaub caug ib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum xya xyoo. Yeluxalees yog lub nroog uas tus TSWV tau xaiv hauv lub tebchaws Yixalayees los ua qhov chaw rau sawvdaws pehawm nws. Lehaunpau-as niam hu ua Na-amas uas yog neeg Amoos. 14Lehaunpau-as ua kev phem kev qias, rau qhov nws tsis muab siab rau nrhiav tus TSWV.
15Lehaunpau-as lub neej thaum pib mus txog thaum xaus, thiab nws tsevneeg puavleej muab sau rau hauv Semayas tus uas cev Vajtswv lus Phau Ntawv Keebkwm thiab Idaus tus uas cev Vajtswv lus Phau Ntawv Keebkwm lawm. Lehaunpau-as thiab Yelaunpau-as, nkawd ib leeg pheej ua rog rau ib leeg ua ntu zus li. 16Lehaunpau-as tuag thiab luag muab nws coj mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog, thiab nws tus tub Anpiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.